Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Acumulador solar

Acumulador solar

Un acumulador solar és un dipòsit que separa el subministrament d'energia de la captació d'energia. És a dir, pel fet que no sempre necessitarem energia en el moment de radiació solar, l'acomulador es engarga d'emmagatzemar aquesta energia per subministrar-la quan es necessito.

Per a això, l'acumulador emmagatzema energia tèrmica procedent dels captadors solars.

Quan el sistema necessita, per exemple, aigua calenta sanitària l'acumulador subministra aquesta aigua calenta i la reemplaça per aigua freda que prové de la xarxa. L'aigua freda passarà pel circuit de col·lectores solars exposats a la radiació solar i augmentarà la seva energia tèrmica. L'aigua calenta torna a l'acumulador per quan es necessiti.

L'acumulador solar, que està constituït per una cuba metàl·lica fabricada a partir de material sintètic i aïllat, incorpora a la seva instal·lació un o dos intercanviadors tèrmics, augmentant al màxim la seva seguretat per evitar el risc de fuites i la pèrdua d'energia.

L'acumulador es troba en posició vertical. D'aquesta manera, l'estratificació de temperatures s'executa amb més facilitat i efectivitat, per la qual cosa no cal que tot el dipòsit estigui a la temperatura marcada. Amb aquesta posició vertical de l'acumulador s'obté un major rendiment dels captadors solars, i s'eviten de nou les pèrdues tèrmiques degudes a la termodinàmica dels elements.

Tipus de acomuladores solars

La mida de la instal·lació és l'element més important per triar un tipus d'acumulador o un altre.

Per a estructures petites o mitjanes és habitual que el mateix dipòsit contingui també l'aigua de consum. D'altra banda, en instal·lacions de grans i complexes dimensions, és fonamental que s'estableixin gradualment altres dipòsits intermedis d'inèrcia, per emmagatzemar en aquests l'energia tèrmica que es traspassarà posteriorment a l'acumulador solar.

A més, en funció de si els intercanviadors de calor són exteriors o estan situats dins del condensador, podem obtenir altres variants. Si el dipòsit no presenta l'intercanviador incorporat, l'escalfament de l'aigua s'efectua a l'exterior, mentre que si s'inclou en el seu interior, tant l'acumulació de l'aigua com la seva posterior augment de temperatura es produeixen dins el mateix dipòsit.

Acumuladors per a energia solar fotovoltaica

En el sector de l'energia solar fotovoltaica l'acumulador és l'element de la instal·lació capaç d'emmagatzemar l'energia elèctrica. Aquesta energia es transformarà posteriorment en energia química.

Es compon de diverses bateries connectades entre si en sèrie o en paral·lel.

L'objectiu dels acumuladors fotovoltaics és emmagatzemar l'energia elèctrica generada pel panell solar fotovoltaic. Un cop el sistema requereix electricitat, aquesta serà proporcionada per l'acumulador.

valoración: 3 - votos 1

Última revisió: 21 de febrer de 2018

Tornar