Energia eòlica

Energia eòlica

Energia eòlica

L'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent. Aquesta energia renovable aprofita l'energia cinètica generada per efecte dels corrents d'aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes. L'energia eòlica ha estat aprofitada des de l'antiguitat per moure els vaixells impulsats per veles o fer funcionar la maquinària de molins al moure les seves pales.

Com que funciona mitjançant el vent, un recurs inesgotable es considera que l'energia eòlica és una energia renovable.

Actualment, l'energia eòlica és utilitzada principalment per a produir energia elèctrica mitjançant aerogeneradors. Aquest tipus d'energia es pot utilitzar també en altres aplicacions com per exemple per propulsar embarcacions de vela.

L'energia eòlica és un recurs abundant, renovable, net i ajuda a disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle reemplaçant centrals termoelèctriques que funcionen amb combustibles fòssils, la qual cosa la converteix en un tipus d'energia verda. No obstant això, el seu principal inconvenient és la seva intermitència.

L'energia eòlica depèn de forma indirecta de l'energia solar. Quan el Sol escalfa l'aire (és a dir, gràcies a l'energia solar) aquest canvia de densitat. La diferència de densitat entre diferents masses d'aire provoca el moviment i els corrents d'aire. L'aire més dens (fred) pesa més i tendeix a baixar.

Origen del vent

L'energia del vent està relacionada amb el moviment de les masses d'aire que es desplacen d'àrees d'alta pressió atmosfèrica cap a altres adjacents de baixa pressió, amb velocitats proporcionals al gradient de pressió.

Els vents són generats a causa de l'escalfament no uniforme de la superfície terrestre per part de la radiació solar. Entre l'1 i el 2% de l'energia provinent del sol es converteix en vent. Durant el dia, les masses d'aire sobre els oceans, els mars i els llacs es mantenen fredes en relació a les àrees veïnes situades sobre les masses continentals. En ete sentit, l'energia eòlica està relacionada amb l'energia solar.

Els continents absorbeixen una menor quantitat de llum solar, i per tant, l'aire que es troba sobre la terra s'expandeix, i es fa més lleuger i s'eleva. L'aire més fred i pesat que prové dels mars, oceans i grans llacs es posa en moviment per ocupar el lloc deixat per l'aire calent.

Producció d'energia elèctrica d'origen eòlic

Per poder aprofitar l'Energi renovable de l'energia eòlica és important conèixer les variacions diürnes i nocturnes i estacionals dels vents, la variació de la velocitat del vent respecte de l'altura sobre el sòl, l'entitat de les ràfegues en breus espais de temps , i valors màxims ocorreguts en sèries històriques de dades amb una durada mínima de 20 anys. És també important conèixer la velocitat màxima del vent. Per poder utilitzar l'energia del vent, és necessari que aquest tingui una velocitat mínima de 12 km / h, i que no superi els 65 km / h

L'energia del vent és utilitzada mitjançant l'ús de màquines eòliques (o aeromotors) capaços de transformar l'energia eòlica en energia mecànica de rotació utilitzable, ja sigui per accionar directament les màquines operatives, com per a la producció d'energia elèctrica. En aquest últim cas, el sistema de conversió, que comprèn un generador cinètic amb els seus sistemes de control i de connexió a la xarxa, és conegut com aerogenerador.

La baixa densitat energètica de l'energia eòlica per unitat de superfície, té com a conseqüència la necessitat de procedir a la instal·lació de més màquines per a l'aprofitament dels recursos disponibles. L'exemple més comú d'una instal·lació eòlica és representada pels "parcs eòlics" (diversos aerogeneradors implantats al territori connectats a una única línia que els connecta a la xarxa elèctrica local o nacional).

En l'actualitat s'utilitza, sobretot, per a moure aerogeneradors. En aquests, l'energia eòlica mou una hèlix i mitjançant un sistema de transmissió mecànic, es fa girar el rotor d'un generador, normalment un alternador, que produeix energia elèctrica. Perquè una instal·lació sigui rendible, solen agrupar-se en concentracions denominades parcs eòlics.

valoración: 3.1 - votos 9

Última revisió: 31 de maig de 2016