Menu

La Terra

Què és l'energia neta? característiques, definició i exemples

Què és l'energia neta? característiques, definició i exemples

Una energia neta és una font d'energia en la qual no hi ha emissió de gasos d'efecte hivernacle com a diòxid de carboni o altres contaminants. Són tipus d'energia que respecten el medi ambient i no contribueixen a el canvi climàtic de la Terra.

Tradicionalment, la principal forma de generar energia elèctrica ha estat mitjançant la combustió de combustibles fòssils (principalment carbó i gas natural). L'energia fòssil és una de les principals orígens d'emissió de gasos contaminants.

Quan la radiació solar arriba a la terra, part d'aquesta radiació rebota sobre la superfície. Part d'aquesta radiació rebotada es queda atrapada en les partícules de l'atmosfera i la resta torna a l'espai.

Aquesta captura d'energia és necessària per mantenir el planeta a una temperatura apta per a la vida. No obstant això, l'excés de gasos a l'atmosfera provoca que la calor capturat sigui excessiu donant lloc a l'escalfament global de la planeta.

És el mateix l'energia neta que l'energia renovable?

Les energies netes i les energies renovables són conceptes diferents.

Una font d'energia renovable és una font d'energia que utilitza un recurs inesgotable, però no implica que sigui neta.

Per exemple,

  • La biomassa és una font d'energia renovable però genera gasos d'efecte hivernacle.

  • L'energia nuclear no emet gasos contaminants però ni és renovable (l'urani està limitat) ni és neta (genera residus radioactius).

  • L'energia solar i l'energia eòlica són energies netes i renovables, ja que no contaminen i utilitzen recursos inesgotables.

  • L'energia fòssil no és ni neta ni renovable ja que emet gasos d'efecte hivernacle i el combustible utilitzat triga milions d'anys a regenerar-se.

Característiques de les energies netes

Les energies netes compleixen amb les següents característiques:

  • Totes les energies netes són renovables (però no al revés).

  • No generen residus contaminants com desfets radioactius.

  • No emeten gasos d'efecte hivernacle, per tant no contribueixen a l'escalfament global o de el canvi climàtic.

  • Redueixen la dependència d'altres recursos energètics contaminants.

  • La seva explotació és sostenible mediambientalment.

Exemples de fonts d'energia neta

A continuació enumerem 6 exemples de fonts d'energia neta.

1. Energia solar

L'energia solar és aquella forma d'energia neta i renovable produïda per l'explotació de la llum solar o pels raigs que el sol irradia cap a la Terra.

L'energia solar que arriba a la superfície terrestre és 10.000 vegades superior a tota l'energia utilitzada per l'home i s'utilitza eficaçment per a la producció de calor i electricitat gràcies als panells fotovoltaics.

2. Energia hidràulica

L'energia hidroelèctrica aprofita la força mecànica i l'aigua s'obté dels rius i llacs gràcies a les preses i comportes.

L'energia potencial de les masses d'aigua a gran alçada es transforma en energia cinètica, a partir de la qual, després, es produeix electricitat gràcies a un alternador amb turbina.

3. Energia mareomotriu 

L'energia mareomotriu és capaç de transformar l' energia de les marees i transformar-la en energia elèctrica. La influència gravitatòria de la Lluna genera diferències d'altura de el nivell de la mar.

Quan la marea està alta, s'acumula aigua mitjançant embassaments costaners i quan està baixa s'allibera per accionar turbines hidràuliques.

4. Energia undimotriu

L'energia undimotriu aprofita el moviment de les ones i els desplaçaments d'aigua provocats per les marees i corrents marins. També es denomina energia de les onades.

5. Energia eòlica

L'energia eòlica aprofita la força cinètica de vent per produir energia elèctrica o mecànica. Els aerogeneradors són molins de vent que transformen la força de vent en electricitat.

6. Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica utilitza la calor de l'interior de la Terra i de les àrees de formació volcànica per a la producció d'energia neta i renovable.

A mesura que baixa més profundament de l'escorça terrestre, les temperatures tendeixen a augmentar, amb una mitjana de 3 ° C per cada 100 metres.

A l'aprofitar la calor d'aquestes àrees, a través del principi de l'energia geotèrmica, és possible recuperar energia transportant els vapors de l'subsòl a les turbines utilitzades per a la producció d'electricitat i aprofitant el vapor d'aigua per a calefacció o altres usos.

Autor:

Data de publicació: 13 de octubre de 2021
Última revisió: 13 de octubre de 2021