Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

últimes actualitzacions

El desenvolupament de l'energia solar està en constant evolució. Aquesta web també.

A continuació us oferim les nostres novetats i els últims articles actualitzats.

Energies no renovables

Energies no renovables

Les energies no renovables són els mètodes d'obtenció d'energia mitjançant una font d'energia esgotable. Aquest concepte es té en compte a escala de la vida humana, ja que determinats processos, com l'acumulació de carboni, han trigat fins cinc-cents milions d'anys.

En general, les energies no renovables són les que consumeixen algun tipus de combustible (petroli, carbó, urani ..). Mentre que les energies renovables utilitzen altres tipus de recursos energètics (radiació solar, l'energia cinètica del vent, la força de l'aigua, el moviment de les marees, etc.). Encara que pròpiament parlant alguns combustibles, en un futur pròxim, poden consistir matèries primeres considerades…

Última revisió: 1 de setembre de 2017

Kelvin. Escala de temperatura.

Kelvin. Escala de temperatura.

El kelvin és la unitat de temperatura del Sistema Internacional. El kelvin és una de les set unitats bàsiques de temperatura. El seu símbol en el sistema internacional d'unitats és K. L'escala Kelvin és una escala de temperatura termodinàmica (absoluta) on el zero absolut, la teòrica absència d'energia, és zero (0 K). Aquesta unitat rep el seu nom en honor al físic, matemàtic i enginyer britànic William Thomson (1824 - 1907), que posteriorment va ser nomenat Lord Kelvin. Lord Kelvin va escriure sobre la necessitat d'una "escala de temperatura termodinàmica".

Unitats de mesura de l'escala…

Última revisió: 28 de agost de 2017

Temperatura tèrmica

Temperatura tèrmica

La temperatura termodinàmica és la mesura absoluta de la temperatura i és un dels paràmetres principals de la termodinàmica. La seva unitat de mesura en el sistema internacional de mesures és el kelvin.

Es tracta d'una escala "absoluta" perquè és la mesura de la propietat fonamental de la temperatura: el seu valor zero, o zero absolut, és la temperatura més baixa possible. No hi ha res que pugui tenir una temperatura inferior al zero absolut. El zero absolut de la temperatura termodinàmica, transformat a l’escala Celsius equivaldria a 273,5ºC. Aquesta característica ve definida per la tercera…

Última revisió: 28 de agost de 2017

Principals instal·lacions fotovoltaiques al món

Principals instal·lacions fotovoltaiques al món

La instal·lació de grans centrals fotovoltaiques al món continua en augment tant en nombre com en potència instal·lada. A dia d'avui, ja hi ha una instal·lació a l'Índia que produeix 1000MW. No obstant això, en l'actualitat encara s'estan construint centrals solars fotovoltaiques encara més grans.

En aquest sentit els països que lideren la producció d'energia solar fotovoltaica són la Xina, Estats Units i l'Índia.

De les principals instal·lacions solars fotovoltaiques en el món destaquem:

Kurnool Ultra Mega Solar Park. 1.000 MW. Índia

El parc fotovoltaic…

Última revisió: 18 de juliol de 2017

Heliòstat. Què és?

Heliòstat. Què és?

Un heliòstat és un dispositiu que consisteix fonamentalment en un mirall animat d'un cert moviment rotatori i que serveix per a dirigir els raigs del Sol en una determinada direcció, malgrat el moviment de la Terra respecte el Sol.

L'heliòstat s'utilitza en diverses aplicacions per a motius diferents:

  • Astronomia. En astronomia s'utilitza aquest aparell per a observar el Sol sense haver de variar l'orientació de l'aparell d'observació
  • Geodesia. En el camp de la geodèsia s'utilitza l'heliòstat per a transmetre senyals lluminosos a llarga distància
  • Energia solar. En les centrals solars tèrmiques…

    Última revisió: 22 de juny de 2017

Central solar tèrmica

Central solar tèrmica

Una central tèrmica solar o central termosolar és una instal·lació industrial en la qual s'aprofita la radiació solar per generar electricitat. La radiació solar s'utilitza per escalfar un fluid. Mitjançant fluid, aprofitant les lleis de la termodinàmica es produeix la potència necessària per moure un alternador per a generació d'energia elèctrica com en una central termoelèctrica clàssica.

Funcionament d'una central solar tèrmica

El funcionament d'una central solar tèrmica es basa en l'obtenció de calor de la radiació solar i transferir-la a un mitjà…

Última revisió: 22 de juny de 2017

Aplicacions de l'energia solar fotovoltaica

Aplicacions de l'energia solar fotovoltaica

Hi ha una gran varietat d'aplicacions de l'energia solar fotovoltaica.

En primer lloc, hem de distingir les aplicacions en sistemes aïllats i les aplicacions fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica.

Aplicacions fotovoltaiques en sistemes connectats a la xarxa elèctrica

Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa són una de les últimes aplicacions i més noves dels sistemes fotovoltaics. Aquesta aplicació consisteix en la instal·lació d'un camp fotovoltaic i un inversor capaç de transformar l'energia que subministren els panells solars fotovoltaics i injectar a la xarxa elèctrica.

Última revisió: 9 de juny de 2017

Bateries solars

Bateries solars

Les bateries en un sistema d'energia solar fotovoltaica és la d'acumular l'energia produïda pels panells fotovoltaics durant les hores de Sol per poder-la utilitzar durant la nit o en dies ennuvolats.

L'ús de bateries també permet proveir una intensitat de corrent superior que la que pot oferir un panell fotovoltaic en funcionament. Aquest seria el cas si es fessin servir diversos aparells elèctrics en un mateix instant.

Una bateria consta de petits acumuladors de 2V integrats en el mateix element; té corrent contínua a 6, 12, 24 o 48V. L' acumulador és la cel·la que emmagatzema energia a través d'un procés…

Última revisió: 8 de juny de 2017

Definició d'efecte hivernacle

Definició d'efecte hivernacle

L’efecte hivernacle és el procés mitjançant el qual l’atmosfera d’un planeta deixa passar la radiació solar provinent del Sol, però en canvi, impedeix o dificulta la sortida d’energia tèrmica del planeta.

S’anomena efecte hivernacle a causa de la similitud amb el funcionament dels hivernacles que són capaços de retenir el calor en el seu interior. El funcionament no és exactament el mateix, però si que és molt similar. La diferència està en que l'hivernacle utilitza el vidre i no pas els gasos de l'atmosfera per retenir l'escalfor. Per això aquest fenomen…

Última revisió: 26 de abril de 2017

Volt Què és? - Unitats d'electricitat

Volt Què és? - Unitats d'electricitat

El volt és la unitat del sistema internacional mesures per mesurar la tensió i força electromotriu.

Es poden donar dues definicions diferents de volt:

D'una banda, podem considerar que un volt és la tensió existent entre dos punts d'un conductor pel qual passa un corrent d'un ampere (A) i és dissipada una potència d'un watt (W).

Una altra forma alternativa de definir-lo: El volt és equivalent a la diferència de potencial que hi ha entre dos punts d'un conductor quan en transportar entre ells un coulomb (C), es realitza el treball d'un joule (J).

La diferència de potencial elèctric es pot…

Última revisió: 26 de abril de 2017

Energia solar activa

Energia solar activa

L'energia solar activa classifica les tecnologies relacionades amb l'aprofitament de l'energia solar que utilitzen equipaments mecànics o elèctrics per millorar el rendiment o per processar l'energia obtinguda ja sigui convertint-la en energia elèctrica o mecànica. Aquests equipaments poden ser ventiladors, bombes d'aigua, etc.

Per contra, els sistemes solars que no utilitzen aquests dispositius es classifiquen com a sistemes d'energia solar passiva.

Exemples d'energia solar activa

Les aplicacions de l'energia solar activa es poden classificar de dos tipus:

  • Energia solar tèrmica
  • Energia solar fotovoltaica

Última revisió: 20 de abril de 2017