Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

últimes actualitzacions

El desenvolupament de l'energia solar està en constant evolució. Aquesta web també.

A continuació us oferim les nostres novetats i els últims articles actualitzats.

Energia geotèrmica

Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és un tipus d'energia renovable a escala humana que s'obté a partir de la calor de l'interior de la Terra. Eqüestre energia tèrmica es pot obtenir sense la combustió de cap material, és per tant, una forma d'energia neta sense emissions de diòxid de carboni.

La temperatura a les capes interiors de la Terra es manté constant durant les diferents estacions de l'any. Generalment les capes interiors estan més calents que la superfície a l'hivern i més fredes a l'estiu. Això es deu al fet que les capes superficials s'escalfen i es refreden amb més facilitat segons les lleis…

Última revisió: 3 de gener de 2018

Origen de la calor de la Terra

Origen de la calor de la Terra

A la fi del segle XVII es concebia la Terra com una massa fosa amb una escorça sòlida conseqüència de la seva refredament. No va ser fins al segle XIX que es van elaborar els primers càlculs de l'edat de la Terra basats â € <â €

Precisament, l'aprofitament d'aquesta energia tèrmica és el que ha portat a desenvolupar l'energia geotèrmica. L'energia geotèrmica permet aprofitar l'energia calorífica de l'interior de la Terra en diferents aplicacions ajudant-se de les lleis de la termodinàmica.

La Terra és un cos calent immers en un espai fred que perd temperatura contínuament…

Última revisió: 2 de gener de 2018

L'energia geotèrmica per generar electricitat

L'energia geotèrmica per generar electricitat

L'energia geotèrmica és aquella energia que pot ser obtinguda per l'home mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de la Terra. Aquest tipus d'energia té moltes aplicacions. Una d'aquestes aplicacions és la generació d'energia elèctrica.

La generació d'electricitat a partir d'energia geotèrmica és un bon complement per a les plantes hidroelèctriques que, a més, té l'avantatge que és constant al llarg de l'any.

Central geotèrmica

Les centrals geotèrmiques són les plantes encarregades de convertir l'energia geotèrmica en electricitat. Una…

Última revisió: 1 de gener de 2018

Electricitat. Què és?

Electricitat. Què és?

Amb el terme electricitat ens referim genèricament a tots els fenòmens físics en una escala macroscòpica que involucra una de les interaccions fonamentals, la força electromagnètica, amb particular referència a l'electrostàtica. A nivell microscòpic, aquests fenòmens es deuen a la interacció entre partícules carregades a escala molecular: els protons en el nucli d'àtoms o molècules ionitzades i els electrons. Els efectes macroscòpics típics de tals interaccions són els corrents elèctrics i l'atracció o repulsió dels cossos elèctrics o càrregues.

Última revisió: 21 de desembre de 2017

Llei zero de la termodinàmica

Llei zero de la termodinàmica

La llei zero de la termodiámica parla del que experimentem cada dia: dos sistemes que estan en equilibri tèrmic amb un tercer estan en equilibri entre si. Es diu que dos cossos estan en equilibri tèrmic quan, en posar-se en contacte, les seves variables d'estat no canvien. Al voltant d'aquesta simple idea s'estableix la llei zero.

Tota llei de la física té la seva rellevància, així com la llei zero de la termodinàmica, que curiosament va ser l'última llei a ser introduïda en la literatura. Després de la constatació que la calor és una forma d'energia que podria ser transformada en una altra, la…

Última revisió: 21 de desembre de 2017

Entalpia. Què és?

Entalpia. Què és?

L'entalpia és un terme vinculat al camp de la termodinàmica. El símbol de l'entalpia és H.

L'entalpia també es coneix com entalpia absoluta o quantitat de calor.

Definim entalpia com una quantitat física definida en el camp de la termodinàmica clàssica perquè mesuri el màxim d'energia d'un sistema termodinàmic teòricament susceptibles de ser eliminat d'aquest en forma de calor o energia tèrmica.

L'entalpia és particularment útil en la comprensió i descripció dels processos isobàrica: la pressió constant, el canvi d'entalpia es troben directament…

Última revisió: 19 de desembre de 2017

Sistema termodinàmic

Sistema termodinàmic

Un sistema termodinàmic és una porció de l'espai material, separada de la resta de l'univers termodinàmic (és a dir, de l'entorn extern) per mitjà d'una superfície de control real o imaginari (o vora), rígida o deformable.

Un sistema termodinàmic pot ser el seient de transformacions internes i intercanvis de matèria i / o energia amb l'entorn extern (és a dir, tot el extern al sistema que interactua amb ell).

Classificació de sistemes termodinàmics

Dins de la termodinàmica hi ha tres tipus principals de sistemes termodinàmics: obert, tancat i aïllat. En particular:

Última revisió: 19 de desembre de 2017

Geotèrmia. Què és?

Geotèrmia. Què és?

La geotèrmia és la disciplina de Ciències de la Terra que estudia el conjunt de fenòmens naturals involucrat en la producció i la transferència de calor o d'energia tèrmica des de l'interior de la Terra.

En un sentit ampli, el concepte geotèrmia també pot estendre a l'estudi d'altres planetes. Els seus principis s'exploten a nivell tecnològic en la producció d'electricitat i en la cogeneració a través de centrals geotèrmiques a partir de l'energia geotèrmica associada.

L'origen de la calor terrestre del a geotèrmia

La calor del nucli de la Terra es va generar…

Última revisió: 15 de desembre de 2017

Energia hidràulica

Energia hidràulica

L'energia hidràulica és una font d'energia alternativa i renovable que explota la transformació d'energia potencial gravitatòria, posseïda per una certa massa d'aigua a una certa elevació, en energia cinètica per superar una certa diferència d'altura. Aquesta energia mecànica es pot aprofitar directament per fer girar l'eix en alguna aplicació o màquina que funciona en energia hidràulica. De totes maneres, el més habitual és utilitzar aquesta energia cinètica per generar energia elèctrica. En aquest cas, parlem d'energia hidroelèctrica.

A l'energia hidroelèctrica,…

Última revisió: 15 de desembre de 2017

Avantatges i desavantatges de l'energia geotèrmica

Avantatges i desavantatges de l'energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor emmagatzemada a l'interior de la Terra. Gràcies a les lleis de la termodinàmica es transfereix l'energia tèrmica del

Habitualment l'energia geotèrmica es basa simplement en aprofitar que el subsòl la temperatura és més calenta que en la superfície, a l'hivern, i en canvi més fresca, a l'estiu. Això és conseqüència que les capes superficials de la Terra s'escalfen i refreden amb molta més facilitat que l'interior, que es manté a temperatura constant al llarg de les estacions.

No obstant això,…

Última revisió: 14 de desembre de 2017

escala Fahrenheit

escala Fahrenheit

El grau Fahrenheit (° F) és una unitat de temperatura proposada per Gabriel Fahrenheit el 1724.

En l'escala Fahrenheit, el punt de fusió de l'aigua és de 32 graus de temperatura, i el d'ebullició és de 212 graus. Una diferència de 1,8 graus Fahrenheit equival a la d'1 grau Celsius. Fahrenheit va establir la temperatura zero (0 ° F), al punt de congelació d'una mescla al 50% de sal (clorur d'amoni) i gel, i com 96 ° F, va agafar la temperatura de la sang (ell va utilitzar la dels cavalls ). La xifra 96, pot semblar una mesura estranya, però en principi l'escala només contenia 12 subdivisions iguals, ell mateix,…

Última revisió: 7 de novembre de 2017