Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

Procés quasiestàtic

Procés quasiestàtic

El procés quasiestàtic, també conegut com a procés quasiequilibri o procés reversible infinitesimal, és una transformació termodinàmica que passa de manera molt lenta i gradual, de manera que el sistema es manté en un estat proper a l'equilibri en cada etapa del procés.

Durant aquest tipus de transformació, el sistema experimenta una sèrie de canvis infinitesimals a les seves propietats, com la temperatura, la pressió i el volum, de manera que en cada moment el sistema es pot considerar en equilibri termodinàmic.

Una característica distintiva del procés quasiestàtic és que també és un procés reversible. Això significa que si el procés s'inverteix, el sistema continuarà passant per una sèrie d'estats d'equilibri i tornarà al seu estat inicial, sense deixar canvis nets al sistema o al seu entorn.

No obstant això, és important destacar que a la pràctica, els processos quasiestàtics són ideals i poques vegades es troben a la natura, ja que impliquen velocitats de canvi infinitament lentes.

Importància a la termodinàmica

El concepte de procés quasiestàtic és fonamental a la termodinàmica perquè proporciona un marc teòric sòlid per a l'anàlisi de sistemes en equilibri i per a la formulació de lleis termodinàmiques.

En considerar processos quasiestàtics, es poden desenvolupar models matemàtics precisos que descriguin com varien les propietats d'un sistema en funció de variables com ara la calor i el treball intercanviats amb l'entorn.

A més, el procés quasiestàtic serveix com una eina conceptual per entendre millor els processos reals que ocorren a la natura. Tot i que els processos quasiestàtics són ideals i simplificats, proporcionen una base sòlida per aproximar-se a sistemes termodinàmics més complexos i dinàmics.

Exemples

A continuació mostrem alguns exemples que il·lustren el concepte de procés quasiestàtic en diferents contextos:

Expansió lenta d'un gas ideal:

Imagina un cilindre amb un pistó mòbil que conté un gas ideal a temperatura i pressió inicial. Si gradualment retirem el pistó, permetent que el gas s'expandeixi lentament, el procés es podria considerar quasiestàtic.

A cada moment, el gas estaria en equilibri termodinàmic amb el seu entorn, i podríem analitzar com canvien la pressió, el volum i la temperatura a mesura que es produeix l'expansió.

Compressió adiabàtica en un compressor dʻaire

Quan un compressor d'aire comprimeix l'aire en un tanc, idealment ho faria de manera quasiestàtica. Això implicaria un procés en què el pistó del compressor es mou lentament i permet que l'aire es comprimeixi gradualment.

Durant aquest procés, la temperatura i la pressió de l'aire augmentarien de manera suau i contínua, sense causar canvis bruscs al sistema.

Transferència de calor a un intercanviador de calor

Suposem que tenim un intercanviador de calor que utilitza aigua calenta per escalfar un fluid més fred, com ara oli. Si l'aigua calenta s'introdueix lentament a l'intercanviador i l'oli s'escalfa gradualment, aquest procés es podria considerar quasiestàtic.

A cada etapa, el sistema estaria a prop de l'equilibri tèrmic, cosa que permetria un intercanvi de calor suau i eficient entre els fluids.

Barreja de dos líquids en un recipient

Quan dos líquids es barregen en un recipient, com l'aigua i l'alcohol, el procés de barreja es pot considerar quasiestàtic si es fa lentament i s'agita amb cura per garantir una distribució uniforme dels components.

Durant aquest procés, la temperatura i la composició del sistema canviarien gradualment a mesura que els líquids es barregen, mantenint el sistema en equilibri en tot moment.

Conclusió

En resum, el procés quasiestàtic és un concepte termodinàmic que proporciona un marc teòric sòlid per a l'anàlisi de sistemes en equilibri i la formulació de lleis termodinàmiques.

Tot i que els processos quasiestàtics són ideals i poques vegades es troben a la natura, el seu estudi és crucial per entendre millor els sistemes termodinàmics reals i aplicar aquest coneixement en camps tan diversos com l'enginyeria, la ciència dels materials i la climatologia.

Autor:
Data de publicació: 18 d’abril de 2024
Última revisió: 18 d’abril de 2024