Menu

Geometria

Cilindres: parts, característiques, àrea i volum

Cilindres: parts, característiques, àrea i volum

Els cilindres són cossos geomètrics que han intrigat matemàtics i físics durant segles a causa de la seva simplicitat i les seves aplicacions al món real. Aquesta figura tridimensional es caracteritza per les dues bases circulars paral·leles i la superfície lateral que es corba en forma d'un rectangle estirat. En aquest article, explorarem les propietats i aplicacions dels cilindres com a figures geomètriques, destacant-ne la importància en l'estudi de la geometria i la física.

Parts d'un cilindre

Per comprendre completament la figura geomètrica d'un cilindre, és crucial analitzar-ne les parts fonamentals:

 1. Bases Circulars: El cilindre té dues bases que són cercles perfectes. Aquestes bases són idèntiques en mida i estan alineades una damunt de l'altra en paral·lel.

 2. Superfície Lateral: La superfície lateral del cilindre s'assembla a un rectangle que ha estat enrotllat al voltant de les bases circulars. L'alçada del rectangle és igual a la distància entre les bases, i la longitud és la circumferència d'una de les bases.

 3. Eix: L'eix del cilindre és una línia recta que connecta el centre de totes dues bases. Aquest eix és crucial per definir lalçada i altres propietats del cilindre.

Característiques

 1. Alçada: L'alçada d'un cilindre és la distància entre les dues bases circulars. És un factor important en els càlculs de volum i àrea.

 2. Ràdio: El radi d'un cilindre és la distància des del centre d'una de les bases circulars fins a la vora de la base. Aquest valor es fa servir en càlculs d'àrea i de volum.

 3. Volum en comparació amb un con: El volum d'un cilindre és un terç del volum d'un con que comparteix la mateixa base i alçada.

 4. Versatilitat: En el context de dispositius mecànics, com cilindres hidràulics o pneumàtics, aquests són essencials per convertir la pressió del fluid en moviment lineal, cosa que els fa fonamentals en la indústria i l'enginyeria.

 5. Aplicacions diverses: Els cilindres tenen una àmplia gamma d'aplicacions a la vida quotidiana, des d'envasos i contenidors fins a sistemes de suspensió d'automòbils, maquinària industrial i sistemes d'elevació a la construcció.

 6. Simplicitat i eficiència: Els cilindres són apreciats pel disseny simple però efectiu, que permet realitzar una varietat de tasques amb eficiència i precisió.

Volum

El volum d'un cilindre es calcula utilitzant la fórmula següent:

V=π·r 2 ·h

On:

 • V és el volum del cilindre.

 • π (pi) és una constant matemàtica aproximadament igual a 3.14159.

 • r és el radi duna de les bases circulars del cilindre.

 • h és l'alçada del cilindre.

Per calcular el volum d'un cilindre, simplement has de conèixer el valor del radi d'una de les bases i l'alçada del cilindre, després substituir aquests valors a la fórmula i fer l'operació matemàtica.

Àrea de la superfície

L'àrea de la superfície lateral d'un cilindre, anomenada àrea lateral, es calcula utilitzant la fórmula següent:

A=2·π·r·h

On:

 • A és làrea lateral del cilindre.

 • π (pi) és una constant matemàtica aproximadament igual a 3.14159.

 • r és el radi duna de les bases circulars del cilindre.

 • h és l'alçada del cilindre.

Aquesta fórmula calcula làrea de la part corba del cilindre. Si voleu calcular l'àrea total de la superfície del cilindre, que inclou les dues bases circulars, heu de sumar l'àrea de les dues bases a l'àrea lateral:

Atotal =2·π·r·h+2·π·r2

Per calcular l'àrea lateral d'un cilindre, simplement heu de conèixer el valor del radi d'una de les bases i l'alçada del cilindre, i després substituir aquests valors a la fórmula corresponent.

Aplicacions a la vida real

La figura geomètrica del cilindre té aplicacions significatives al món real:

 • Envasos i Contenidors: Molts envasos i contenidors utilitzats a la indústria, com ara llaunes de refrescos i cilindres de gas, tenen forma cilíndrica a causa de la seva eficiència d'espai i facilitat de fabricació.

 • Màquines i motors: Els cilindres es troben en motors de combustió interna i sistemes hidràulics, on es fan servir per convertir la pressió del fluid en moviment lineal.

 • Construcció: Els cilindres són essencials en la construcció d'estructures com ara columnes i pilons, on proporcionen suport vertical i estabilitat.

 • Matemàtiques i física: Els cilindres són una figura geomètrica fonamental en la geometria i tenen aplicacions a la física en àrees com la dinàmica de fluids i la teoria de la relativitat.

Conclusió

Els cilindres són figures geomètriques fascinants que tenen un paper crucial tant en les matemàtiques com en la física. La simplicitat en disseny, amb dues bases circulars i una superfície lateral corba, amaga una riquesa de propietats i aplicacions que els fan essencials en una àmplia varietat de camps.

Ja sigui en envasos quotidians o en equacions matemàtiques complexes, els cilindres continuen sent una figura geomètrica que inspira l'estudi i l'admiració al món de la ciència i l'enginyeria.

Autor:
Data de publicació: 22 d’agost de 2023
Última revisió: 22 d’agost de 2023