Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Energia solar

energia solar El terme energia solar es refereix a l'aprofitament de l'energia que prové del Sol. Es tracta d'un tipus d'energia renovable. L'energia continguda en el Sol és tan abundant que es considera inesgotable. El Sol porta 5 milions d'anys emetent radiació solar i es calcula que encara no ha arribat al 50% de la seva existència.

L'energia solar, a més de ser inesgotable és abundant: la quantitat d'energia que el Sol aboca diàriament sobre la Terra és deu mil vegades més gran que la que es consumeix al dia en tot el planeta. La radiació rebuda es distribueix d'una manera més o menys uniforme sobre tota la superfície terrestre, la qual cosa dificulta el seu aprofitament.

L'energia solar, a més de ser una font d'energia renovable, és una energia neta i suposa una alternativa a altres tipus d'energia no renovables com l'energia fòssil o l'energia nuclear.

Definició d'energia solar

L'energia solar és l'energia continguda en la radiació solar que és transformada mitjançant els corresponents dispositius, en forma d' energia tèrmica o energia elèctrica, per al seu consum posterior allà on es necessiti.

L'element encarregat de captar la radiació solar i transformar-la en energia útil és el panell solar. Els panells solars poden ser de diferents tipus depenent del mecanisme escollit per a l'aprofitament de l'energia solar:

Tipus l'energia solar

Panells d'una planta d'energia solar fotovoltaica

En l'actualitat hi ha bàsicament tres formes per aprofitar l'energia solar.

L' energia solar passiva és el mètode més antic d'aprofitament de la radiació solar. Es tracta del mètode que ja utilitzaven les cultures antigues tal com s'explica en història de l'energia solar. Aquest sistema consisteix a aprofitar la radiació solar sense la utilització de cap dispositiu o aparell intermedi, mitjançant l'adequada ubicació, disseny i orientació dels edificis, emprant correctament les propietats dels materials i els elements arquitectònics dels mateixos: aïllaments, tipus de cobertes , proteccions, etc. Aplicant criteris d'arquitectura bioclimàtica es pot reduir significativament la necessitat de climatitzar els edificis i d'il·luminar-.

L'energia solar fotovoltaica aprofita l'efecte fotovoltaic per generar un corrent elèctric. El corrent que generen els panells solars és corrent contínua, que tractada correctament (convertint-la en corrent altern), es pot utilitzar per subministrar electricitat en instal·lacions autònomes o es pot utilitzar per subministrar-la (vendre) directament a la xarxa elèctrica.

Una altra forma d'aprofitament molt habitual i econòmic es tracta de l'energia solar tèrmica. El seu funcionament es basa en l'aprofitament de la radiació solar per escalfar aigua mitjançant col·lectors solars. Els col·lectors solars augmenten la temperatura del fluid augmentant la seva energia interna. D'aquesta forma és fàcil transportar l' energia tèrmica generada i utilitzar-la donse es necessiti: es podrà utilitzar per obtenir aigua calenta sanitària o per a la calefacció d'un habitatge.

Energies derivades de l'energia solar

La majoria de sistemes energètics són derivats de l'energia solar. Dins de les energies renovables, per exemple, l'energia eòlica és l'energia obtinguda del vent. Però Com es genera aquest vent? El Sol, a l'escalfar l'aire de la superfície genera corrents d'aire. L'aire calent puja i el seu lloc és ocupat per una altra massa d'aire que estava al seu voltant. Aquest moviment provoca el vent.

En el cas de l'energia hidràulica, s'aprofita l'energia potencial de l'aigua en caure d'un lloc elevat per accionar unes turbines. Però Com puja l'aigua fins allà? El Sol, a l'escalfar l'aigua, aquesta s'evapora formant núvols. Un cop es condensi l'aigua tornarà a caure per alimentar rius i pantans i tornar a accionar les turbines.

Fins i tot en energies no renovables com el carbó i el petroli, l'energia solar té certa influència. Els combustibles fòssils són el resultat d'un llarg procés de transformació de milions d'anys de plantes i compostos orgànics. Aquestes plantes i organismes, en el seu dia van ser alimentats pel Sol a través de la fotosíntesi.

Sobre aquest lloc

L'objectiu d'aquest lloc és el de difondre aspectes generals sobre l'energia solar. Al web s'explica de forma simplificada el funcionament dels elements de les instal·lacions solars. No s'aprofundeix excessivament en aspectes tècnics però si que es dóna una certa base de física per poder comprendet els conceptes. Per aquest motiu hem creat seccions de termodinàmica, d'unitats de mesura, etc.

Els creadors i administradors d'aquest lloc web no formem part de cap associació ni empresa relacionada directament amb l'energia solar. El nostre propòsit és donar a conèixer i informar del funcionament i de les diferents tècniques d'aprofitament de l'energia solar.

L'únic finançament d'aquest projecte és el generat per la publicitat publicada al lloc web, que ens permet sufragar les despeses de manteniment del propi lloc (servidor web, programació, etc.)

valoración: 3.5 - votos 19