Menu

Energia eòlica

Energia geotèrmica

Energia hidràulica

Presa.
Energia hidràulica.

Energia renovable

Energia renovable

L'energia renovable és aquella energia que prové de fonts naturals pràcticament inesgotables. Es consideren inesgotables o bé per la gran quantitat d'energia que contenen o bé per poder-se regenerar de forma natural.

Entre els principals avantatges de les energies renovables destaquem les següents:

Les energies renovables són respectuoses amb el medi ambient i no contaminen. En aquest sentit, són més segures i suposen menys riscos per a la salut que en altres fonts d'energia no renovable. Com més energia es generi mitjançant energies netes es necessitarà generar mensa energia fòssil i disminuir, d'aquesta manera, la generació de gasos d'efecte hivernacle.

En la majoria de casos són senzilles de desmantellar i no cal custodiar els seus residus, com passa en el cas de l'energia nuclear, per exemple.

Les energies renovables, per definició vénen de fonts que són inesgotables i que permeten obtenir un benefici energètic sense esgotar recursos com passa amb les energies relacionades amb els combustibles fòssils.

Exemples d'energia renovable

L'energia renovable es pot utilitzar per generar electricitat, però també es pot aprofitar en altres aplicacions. Adjuntem a continuació alguns exemples d'energia renovable:

D'una manera més genèric, les energies renovables es poden classificar depenent dels recursos naturals que s'aprofiten.

Energia solar

L'energia solar és l'energia que aprofita de manera directa la radiació solar. Malgrat que el Sol no té una vida inesgotable s'estima que la vida del Sol és de milions d'anys. De manera que, a escala humana es considera l'energia solar com una font inesgotable i l'energia solar una energia renovable. 

Distingim dues formes d'aprofitament de l'energia solar: l'energia solar tèrmica i l'energia solar fotovoltaica.

Energia eòlica

Energia eòlica - Energies renovables

Els sistemes d'energia eòlica utilitzen l'energia cinètica continguda en el vent per produir electricitat mitjançant els anomenats aerogeneradors.

L'energia eòlica és una font d'energia renovable pel fet que el vent és una font inesgotable. En certa mesura el vent és una conseqüència de l'energia solar pel fet que el vent es desplaça per diferències de pressions i temperatures provocades de manera directa o indirecta pel Sol.

Hi ha dos tipus d'instal·lacions eòliques:

  • Instal·lacions d'energia eòliques aïllades, per generar energia elèctrica en llocs remots per a autoconsum. És molt comú que aquestes instal·lacions vagin combinades amb panells fotovoltaics.
  • Parcs eòlics, formats per un conjunt d' aerogeneradors, per vendre l'energia elèctrica generada a la xarxa.

El desenvolupament tecnològic actual, així com un major coneixement de les condicions del vent en les diferents zones, està permetent la implantació de parcs eòlics connectats a la xarxa elèctrica en nombroses regions de tot el món.

Energia hidràulica

L'energia hidràulica aprofita l'energia potencial de l'aigua per obtenir un treball mecànic. Si aquest treball mecànic que tenim en forma d'energia cinètica l'utilitzem per accionar un generador obtenim energia elèctrica. En aquest cas, estarem parlant d'energia hidroelèctrica.

L'energia hidràulica es considera una energia renovable a causa que el cicle de l'aigua roman de forma invariable i és inesgotable. Igual que en l'energia eòlica, el cicle de l'aigua (i per tant l'energia hidràulica) té una forta dependència de l'energia solar.

L'energia hidràulica aprofita l'energia potencial de l'aigua procedent d'un salt per produir energia elèctrica. L'aigua mou una turbina el moviment de rotació és transferit mitjançant un eix a un generador d'electricitat. El principal avantatge de l'energia hidràulica és que es pot emmagatzemar l'energia en forma d'energia potencial i generar l'electricitat en els moments de demanda.

Quan la potència d'aquests generadors és inferior a 10 MW se l'anomena energia minihidràulica.

Existeixen fonamentalment dos tipus de centrals hidroelèctriques:

  • Centrals hidroelèctriques d'aigua fluent: Aquelles centrals hidroelèctriques que capten una part del cabal circulant per un riu i el condueixen a la central per a ser turbinat i generar energia elèctrica. Després, aquest cabal és retornat a la llera del riu.
  • Centrals hidroelèctriques a peu de presa: Aquelles centrals hidroelèctriques situades aigües avall dels embassaments destinats a usos hidroelèctrics oa altres fins com proveïment d'aigua a poblacions o regs. Tenen l'avantatge d'emmagatzemar l'energia (l'aigua) i poder emprar-la en els moments en què més es necessiti.

Energia de la biomassa

La biomassa és una font d'energia renovable basada en l'aprofitament de matèries orgàniques d'origen vegetal o animal, incloent els productes i subproductes resultants de la seva transformació. Sota la denominació de biomassa es recullen materials energètics de molt diverses classes: residus forestals, residus agrícoles llenyosos i herbacis, residus de processos industrials diversos, cultius energètics, materials orgànics continguts en els residus sòlids urbans, biogàs procedent de residus ramaders o de residus biodegradables d'instal·lacions industrials, de la depuració d'aigües residuals urbanes o d'abocador, etc.

Poden també incloure sota la denominació de biomassa, els biocombustibles, que tenen la seva principal aplicació en el transport.

Les aplicacions de la biomassa es poden englobar en dos grups:

  • Aplicacions domèstiques i industrials que funcionen mitjançant la combustió directa de la biomassa.
  • Aplicacions vinculades a l'aparició de nous recursos i noves tècniques de transformació, com la gasificació i la piròlisi de la biomassa.

Energia mareomotriu i de les onades

Energia mareomotriu - Esquema turbines

Els mars i els oceans són immensos col·lectors solars dels quals es pot extreure energia d'orígens diversos (onatge, marees i gradients tèrmics).

L'energia alliberada per l'aigua de mar en els seus moviments d'ascens i descens de les marees (flux i reflux) s'aprofita a les centrals mareomotrius, fent passar l'aigua a través de turbines hidràuliques.

Òbviament aquests moviments marítims són inesgotables pel que podem considerar l'energia mareomotriu una energia renovable.

L'energia de les ones és produïda pels vents i resulta molt irregular. Això ha portat a multitud de tipus de màquines per al seu aprofitament.

Finalment, la conversió d' energia tèrmica oceànica és un mètode de convertir en energia útil la diferència de temperatura entre l'aigua de la superfície i l'aigua que es troba a 100 m de profunditat. Per a l'aprofitament és suficient una diferència de 20 ° C. Els avantatges d'aquesta font d'energia s'associen al fet que és un salt tèrmic permanent i benigne des del punt de vista mediambiental.

L'energia mareomotriu seria una variant de l'energia hidràulica ja que utilitza l'aigua per aprofitar la seva energia cinètica o la seva energia potencial.

Energia geotèrmica

Pou d'energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és la manifestació de l' energia tèrmica acumulada en roques o aigües que es troben a elevada temperatura a l'interior de la terra. La geotèrmia és la branca de la ciència que explica aquest fenomen.

La gran quantitat de calor i d' energia tèrmica emmagatzemat a l'interior de la Terra és tan gran que l'explotació d'aquest recurs energètic té un efecte pràcticament nul en l'energia interna de la Terra. Per aquest motiu es considera una font d'energia renovable.

Per l'aprofitament en zones amb condicions tèrmiques especials, per exemple, les zones volcàniques, es fa circular-hi un fluid que transporta fins a la superfície l' energia calorífica en forma de calor acumulada a les zones calentes.

L' energia tèrmica generada en funció de la seva temperatura (alta, mitjana o baixa) és aprofitada, bé per produir energia elèctrica, o bé per a l'escalfament d'aigua i calefacció.

El principal avantatge de l'energia geotèrmica és que el seu impacte ambiental és mínim, i té rendiments energètics que li permeten competir amb els combustibles fòssils com el petroli, el carbó o el gas natural. D'altra banda, les principals desavantatges de l'energia geotèrmica són que requereixen de grans inversions i que els camps geotèrmics són relativament escassos i moltes vegades se situen en zones desfavorables.

valoración: 3.8 - votos 10

Referències

Última revisió: 16 de juliol de 2019