Menu

Fonts d'energia

Desenvolupament sostenible : Concepte i pilars de la sostenibilitat

Desenvolupament sostenible : Concepte i pilars de la sostenibilitat

El concepte de desenvolupament sustentable fa referència a totes les accions que permeten un desenvolupament econòmic i social en les activitats humanes sense comprometre el futur.

Des del punt de vista energètic, és crucial trobar fonts denergia netes per protegir el planeta del canvi climàtic. Avui dia, la major part de l'energia per satisfer les necessitats bàsiques dels habitants del planeta s'obté dels combustibles fòssils que generen gasos amb efecte d'hivernacle.

Què és el desenvolupament sostenible?

El desenvolupament sustentable és una forma de desenvolupament en què se satisfà la necessitat actual sense comprometre les necessitats de les generacions futures. Es pot assolir mitjançant l'ús eficient i sostenible dels recursos naturals, l'adopció de tecnologies netes i la protecció del medi ambient.

També requereix la promoció d'una millor qualitat de vida per a tothom, incloent-hi l'accés a educació, salut, aliments i aigua potable, així com oportunitats per obtenir un ingrés just.

Els pilars del desenvolupament sostenible

El concepte de desenvolupament sostenible és un enfocament per al creixement econòmic i el progrés social que té com a objectiu protegir i millorar les condicions de vida de les generacions presents i futures. Es basa en tres pilars fonamentals: el desenvolupament econòmic, la sostenibilitat ambiental i la justícia social.

1. Desenvolupament econòmic

El primer pilar del desenvolupament sustentable és el desenvolupament econòmic. Es tracta de créixer de manera intel·ligent i equilibrada, generant riquesa i reduint la pobresa. Per aconseguir-ho, cal una economia pròspera i dinàmica que ofereixi oportunitats iguals per a tothom.

2. Sostenibilitat ambiental

El segon pilar és la sostenibilitat ambiental. Hem de cuidar el nostre planeta i garantir un desenvolupament urbà preservant els recursos naturals de manera responsable per no comprometre el futur dels nostres fills.

3. Justícia social

Finalment, el tercer pilar és la justícia social. El desenvolupament social ha de ser més equitatiu i inclusiu, on tots els éssers humans tinguin accés a recursos bàsics, com l'educació, la salut i l'ocupació.

L'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible

El desenvolupament sustentable és una forma de desenvolupament en què es busca maximitzar el benestar de les persones actuals sense comprometre les possibilitats futures dels nostres fills per assolir el mateix nivell de benestar.

Això implica tenir en compte els recursos naturals disponibles i la capacitat del planeta per regenerar-los, així com la necessitat de reduir limpacte ambiental negatiu de les nostres activitats.

Definició de l´Agenda 2030

L'Agenda 2030 és un pla d'acció global aprovat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2015. Es basa en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que cobreixen una àmplia gamma de temes importants, des d'eradicar la pobresa i la gana fins a garantir la educació i ocupació, protegir el medi ambient i fomentar un creixement econòmic sostenible. L'objectiu general és assolir un futur comú més just, equitatiu i incloent per a tothom.

Objectius

Els ODS són metes ambicioses però assolibles que requereixen un compromís internacional i la col·laboració de tots els països del món. Aquests objectius són claus per aconseguir el desenvolupament sostenible, ja que aborden temes vitals com l'eradicació de la pobresa, el desenvolupament d'energies netes, la cura del medi ambient i la protecció dels drets humans.

Com podem assolir el desenvolupament sustentable?

El desenvolupament sustentable és un procés de millora contínua que permet a les persones satisfer les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats.

Per assolir el desenvolupament sustentable, cal tenir en compte tres principis interrelacionats: el medi ambient, l'economia i la societat.

El medi ambient: El desenvolupament sustentable s'ha d'aconseguir sense fer malbé el medi ambient. Hem de protegir els recursos naturals i prevenir la contaminació. Un exemple és la reducció del consum de petroli i gas natural amb la instal·lació de plaques solars.

Leconomia: El desenvolupament sostenible requereix una economia sostenible. Hem de fomentar el creixement econòmic sense fer malbé la capacitat del planeta per proveir els recursos primaris que es necessiten per mantenir aquest creixement.

La societat: El desenvolupament sustentable requereix una societat justa i inclusiva. Hem de millorar la qualitat de vida de totes les persones, respectant els drets humans i fomentant la participació de tothom en el procés de desenvolupament.

A més, per assolir el desenvolupament sustentable, és important implementar polítiques i estratègies que fomentin la conservació dels recursos naturals i l'adopció de pràctiques sostenibles.

Aquestes inclouen reduir l'ús excessiu de combustibles fòssils, promoure energies renovables, millorar l'eficiència energètica, promoure l'agricultura sostenible i la producció responsable, donar suport al comerç just i la protecció del medi ambient marí.

Quines són les fonts d'energia sostenible?

Les fonts d'energia sustentables inclouen energies renovables, com lenergia solar, eòlica, la biomassa i la geotèrmia; i energies no renovables, com hidroelèctrica, mareomotriu i nuclear. Altres fonts d'energia menys conegudes són l'energia de les onades, l'energia emmagatzemada a l'aire i la calor interna del planeta.

A més, hi ha tecnologies d'eficiència energètica que també poden contribuir a una sostenibilitat energètica més gran. Aquestes inclouen: millores en el disseny de l'edifici, il·luminació LED, aïllament i ventilació millorada, sistemes de calefacció i refrigeració més eficients, automatització i ús intel·ligent de l'electricitat.

Conclusions

El desenvolupament sustentable és una forma de desenvolupament en què s'intenta satisfer les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les necessitats pròpies.

Es tracta, doncs, d'un tipus de creixement econòmic sostingut en el temps que permet a totes les persones gaudir d'un nivell de vida adequat i digne, sense posar en perill els recursos naturals o l'equilibri ecològic del planeta.

Autor:
Data de publicació: 13 de març de 2023
Última revisió: 13 de març de 2023