Combustibles fòssils.
Extracció de petroli

Tractament de combustibles fòssils

Plantació destinada a la producció de biocombustibles

Energia no renovable

Energia no renovable

Les energies no renovables són els mètodes d'obtenció d'energia mitjançant una font d'energia esgotable. El concepte d'energia no renovable es té en compte a escala de la vida humana, ja que determinats processos, com l'acumulació de carboni, han trigat fins cinc-cents milions d'anys.

En general, l'energia no renovable és la que consumeix algun tipus de combustible (petroli, carbó, urani ..). Mentre que l'energia renovable utilitza altres tipus de recursos energètics (radiació solar, l'energia cinètica del vent, la força de l'aigua, el moviment de les marees, etc.). Encara que pròpiament parlant alguns combustibles, en un futur pròxim, poden consistir matèries primeres considerades renovables, com ara l'hidrogen.

L'energia solar s'aprofita de la radiació generada pel Sol. El Sol té una vida limitada, però aquesta vida és de tants milions d'anys que a escala humana es considera inesgotable. Per aquest motiu, no es pot classificar l'energia solar com a energia solar no renovable.

Fonts d'energia no renovable

Hi ha dos tipus de fonts d'energia no renovable (o esgotable):

  • Les fonts d'energia no renovable convencionals. Es tracta dels combustibles fòssils: el carbó, el petroli i el gas natural i les reaccions químiques entre determinats materials (bateries).
  • Les fonts d'energia no renovable no convencionals. Aquestes fonts energètiques provenen dels agrocombustibles, biocombustibles, o combustibles conreats, i els combustibles nuclears (urani i plutoni) utilitzats en les centrals d'energia nuclear.

L'energia geotèrmica, en general, es considera com a energia renovable, però hi ha un determinat tipus d'energia geotèrmica que aprofita les aigües calentes que també seria energia no renovable en determinades localitzacions.

Recursos no renovables

Font d'energia no renovable: el carbó com a combustible fòssil

El concepte d'energia no renovable està molt relacionat amb el de recursos no renovables. Els recursos no renovables són tots aquells recursos que el ritme de consum és més elevat que el ritme de generació. Els recursos no renovables inclouen l'energia renovable, però també materials i minerals.

El cas dels combustibles fòssils, per exemple del carbó, es tracta d'uns minerals no renovables amb els quals s'obté una energia no renovable.

Minerals terrestres i minerals metàl·lics

Els minerals terrestres i els minerals metàl·lics són exemples de recursos no renovables. Els metalls mateixos estan presents en grans quantitats en l'escorça terrestre, i la seva extracció pels éssers humans només passa quan es concentren per processos geològics naturals (com ara calor - energia tèrmica -, pressió, activitat orgànica, meteorització i altres processos) suficients per ser econòmicament viables per extreure. Aquests processos generalment necessiten desenes de milers a milions d'anys per desenvolupar-se.

Els dipòsits localitzats de minerals metàl·lics prop de la superfície, que poden ser extrets econòmicament pels éssers humans, no són renovables en els temps humans. Hi ha certs minerals i elements de terres rares que són més escassos i esgotadors que altres. Aquests materials tenen una alta demanda en la indústria, en particular per l'electrònica.

La majoria dels minerals metàl·lics es consideren molt més fàcils de subministrar que els combustibles fòssils, perquè les condicions perquè es formin els combustibles fòssils són més difícils i limitades que les condicions perquè es formin minerals metàl·lics.

valoración: 3.1 - votos 9

Referències

Última revisió: 3 de gener de 2018