Menu

Combustibles fòssils.
Extracció de petroli

Petroli

Petroli

El petroli és una barreja complexa no homogènia d'hidrocarburs, composts / formats per hidrogen i carboni. Els petrolis es difereixen molt entre si, poden ser des groguencs i líquids a negres i viscosos. Aquestes diferències es deuen a les relacions entre els tipus d'hidrocarburs. És un recurs natural no renovable, matèria primera de nombrosos materials i productes i, com a combustible fòssil, la principal font d'energia primària al món.

Els components químics del petroli se separen i obtenen per destil·lació mitjançant un procés de refineria. D'ell s'extreuen diferents productes, entre altres: propà i butà, gasolina, querosè, gasoil, fuel-oil, olis lubricants, asfalts, carbó de coc ...

Aquesta barreja d'hidrocarburs apareix generalment associada a grans dipòsits de gas natural, en jaciments tancats durant milers d'anys sota terra, coberts pels estrats superiors de l'escorça terrestre.

El petroli és un combustible fòssil molt utilitzat per a l'obtenció d'energia fòssil. L'energia fòssil es refereix a l'obtenció d'energia mitjançant un combustible fòssil. Els derivats del petroli (gasoil o gasolina) són molt utilitzats en motors tèrmics i altres màquines industrials.

Origen del petroli

El petroli s'origina a les conques marines poc profundes on proliferen grans quantitats de plàncton. Quan moren, el plàncton s'acumula juntament amb una gran quantitat de matèria orgànica que queda entre el fang del fons de la conca sedimentària. Si aquests organismes estan massa temps sobre el fons marí, patiran un procés d'oxidació.

També, si queden fora del contacte amb l'oxigen dissolt en l'aigua marina en quedar soterrats per un sediment inorgànic impermeable, patirà un procés diagenètics en condicions d'anaerobiosi, on participa l'augment de pressió i temperatura juntament amb l'acció de bacteris anaerobis que transformen la matèria orgànica en hidrocarburs. En una primera fase, té lloc al mateix temps la compactació i la litificació del sediment: els bacteris degraden els organismes vius amb els quals s'alimenten, i transformen els residus en una substància insoluble orgànica amb estructures cícliques que s'anomena querogen i que constitueix la matèria primera del petroli.

El petroli es produeix per la transformació dels àcids grassos del querogen que es transformen en hidrocarburs pesats i que després d'un procés de maduració es trenquen i originen hidrocarburs líquids i gasosos. Un cop formats els hidrocarburs a l'interior del sediment, en la seva transformació poden passar dues coses:

  • Que el petroli es quedi a l'interior de la roca on es va formar, que normalment és impermeable i de textura fina. Aquestes roques s'anomenen pissarres bituminoses, i la seva explotació comercial no és molt rendible, ja que cal realitzar processos d'excavació, trituració i destil·lació de grans quantitats de roques fins a poder obtenir petroli líquid. Es tracta de processos que requereixen una gran quantitat d'aigua i generen una gran quantitat de residus rocosos (gran impacte ecològic).
  • Migració del petroli. Si la roca ha quedat soterrada a gran profunditat, és molt possible que el combustible fòssil s'escapi cap a zones superiors fins un altre material de major porositat i permeabilitat, per causa de la forta compactació.
  • El petroli no es troba en un determinat tipus de roca sinó que impregna qualsevol roca que sigui prou porosa (que tingui força forats). A més del petroli, en aquestes roques també es troba metà i aigua salada, provinents del seu procés de formació.

    valoración: 3.1 - votos 18

    Última revisió: 7 de juny de 2016