Menu

Central tèrmica de Cercs. Catalunya

Carbó

Carbó

El carbó és un combustible fòssil que s'utilitza per a l'obtenció d'energia fòssil a través de la seva combustió. Les propietats termodinàmiques del carbó permeten obtenir una gran quantitat d' energia calorífica durant el seu procés de combustió.

El carbó és un rercurso natural limitat. La generació de carbó és un procés de diversos milions d'anys, mentre que el consum d'aquest recurs energètic és molt ràpid. Per aquesta raó, es considera el carbó una font d'energia no renovable.

El carbó és una roca sedimentària d'origen orgànic, de color negre o marró fosc. S'utilitza principalment com a combustible fòssil pel seu elevat poder calorífic gràcies a que té un contingut majoritari de carboni. Els carbons es poden classificar pel percentatge en carboni que contenen, que està relacionat amb el percentatge d'humitat i d'impureses. Segons aquest criteri es poden distingir torba, lignit, hulla i antracita.

Aplicacions del carbó

El carbó s'utilitza majoritàriament com a font primària de calor en calderes industrials i per a l'obtenció d' electricitat a les cambres de combustió de carbó (de llit fix o de llit fluid) de les centrals termoelèctriques. És, doncs, principalment un combustible, que es pot classificar dins dels combustibles fòssilsEl 75% del carbó mundial s'utilitza per a produir electricitatL'eficiència energètica global de les centrals de carbó no és molt elevada, al voltant d'un 25% -27%.

També té altres usos més minoritaris, entre els quals es troben, per exemple, els forns de ciment i l'elaboració de carbó de coc a partir de l'hulla per a produir acer.

Dues tecnologies amb grans perspectives de futur són la gasificació i la liquació del carbó. La primera és més antiga, s'usava ja al segle XVIII per obtenir el que llavors es deia gas d'aigua i actualment té l'interès de produir combustibles gasosos dits de síntesi (gas natural sintètic, hidrogen, etc.), que pretenen ser més fàcils d'emmagatzemar i de transportar, a més de més respectuosos amb el medi ambient, que el carbó sòlid.

La liquació del carbó es va començar a fer a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial, per no dependre dels altres països per al petroli i els seus derivats, ja que no tenien jaciments petroliers però sí mines de carbó. A mesura que el petroli s'esgota en el món, aquesta tècnica, directament o indirecta, es fa cada dia més avantatjosa, ia més permet produir combustibles menys contaminants i dissenyats perquè siguin més aptes per a l'ús en l'automoció. El combustible líquid obtingut per la liquació de carbó té el doble de potència calorífica que el carbó usat per fer-ho.

Composició del carbó

L'element carboni apareix en el carbó en un percentatge superior al 50% en pes i en un 70% en volum. L'aigua que conté (humitat) és variable i prové de la que va quedar atrapada en el moment de la formació del carbó.

Altres constituents del carbó són la matèria mineral (silicats diversos) i minerals carbonatats (siderita, calcita i aragonita). La pirita és un mineral amb sofre molt comú en els carbons. Hi ha petites quantitats de metalls, com el ferro, urani, cadmi i, en quantitats molt escasses, or.

El metà és un gas que es troba a les mines de carbó i pot ser l'origen de perilloses explosions en mines subterrànies.

Origen del carbó

carbóEs creu que la major part del carbó actual es va formar durant el carbonífer (fa 280 a 345 milions d'anys) de l'Era Primària. També en el Permià, Triàsic i Juràssic es van formar grans dipòsits. En el Cretaci es va formar lignit. Actualment hi ha formació de torba en les torberes.

El carbó d'Europa, Àsia, i Amèrica del Nord es va formar principalment en el carbonífer a base de vegetació tropical.

El carbó de l'hemisferi sud es va formar amb vegetació de clima fred (tundra). Les plantes antigues a través dels canvis geològics van quedar compactades, endurides, alterades químicament i experimentant un procés de metamorfosi per l'alta temperatura i la pressió.

El carbó de l'hemisferi nord es va formar en ecosistemes d'aiguamolls anomenats boscos carbonífers. En morir les plantes i acumular-se en mitjans aquàtics amb poc oxigen (mitjans anaerobis) pateixen una degradació bacteriana. Per a la formació de carbó cal que aquestes condicions tinguin una durada suficient de temps, i sense erosió en condicions sedimentàries.

Història de l'ús del carbó

Les Illes Britàniques (especialment riques en carbó i on es va iniciar la revolució industrial) són el primer lloc estudiat on es detecta l'ús d'aquest combustible fòssil.

Allà, en el tercer mil·lenni aC s'ha comprovat que era un component de pires funeràries i cap a l'any 200 aC hi ha evidències, a la mateixa zona, d'activitat comercial i de ser usat per a dessecar cereals. Sota la dominació romana hi ha mencions de l'ús esporàdic del carbó, però fins a l'Edat Mitjana no va adquirir importància rellevant.

El primer carbó utilitzat era simplement recollit de la platja, quan es va esgotar aquesta font es va haver de passar a la mineria del carbó. Es va començar a fer servir massivament amb les primeres aplicacions de la màquina de vapor, tant en la indústria com el transport, sobretot en trens i vaixells. En aquests casos, es convertia l'energia fòssil del carbó en energia mecànica.

Al segle XX, quan el carbó es va convertir bastant car, es va començar a preferir els combustibles fòssils líquids (derivats del petroli) per al transport, ia partir de la meitat del segle l'ús de gas natural va ser augmentant a favor del petroli i del carbó en la indústria i l'obtenció d'energia. No obstant això, encara en el segle XXI es fa servir el carbó per a l'obtenció d' energia tèrmica (calor) i d' electricitat en calderes industrials i centrals tèrmiques.

Actualment els principals problemes que presenta són la contaminació i la sostenibilitat, ja que és un recurs natural en vies d'esgotament.

Afectacions del carbó amb el medi ambient

Com altres combustibles fòssils, el carbó, en cremar, emet sobretot a l'aire diòxid de carboni (CO 2 ). El diòxid de carboni és un contaminant atmosfèric que es considera el principal gas hivernacle, és a dir, que afavoreix l' efecte hivernacleA més, la seva extracció es fa augmentar el radó radioactiu de l'aire i, segons com es faci, es pot contaminar el sòl i l'aigua per a les aigües residuals no convenientment tractades.

Una central termoelèctrica de carbó produeix també òxids de nitrogen (NO i NO 2 ) i diòxid de sofre (SO 2 ), causants de la pluja àcida. Els òxids de nitrogen més són tòxics. El diòxid de sofre es pot reduir considerablement mitjançant la dessulfuració dels gasos a la xemeneia amb calcària (CaCO 3 ), però llavors es produeixen importants residus de guix i més diòxid de carboni. Aquest procés no se sol fer si no és obligat per llei, degut al seu elevat cost econòmic. El guix, cendres i altres partícules sòlides emeses a l'atmosfera es poden reduir amb filtres. La central també fa augmentar les sèries naturals de radioactius atmosfèrics, principalment els de la família del radó.

valoración: 3.3 - votos 11

Última revisió: 30 de maig de 2019