Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

Propietats termodinàmiques intensives i extensives

Propietats termodinàmiques intensives i extensives

Una propietat termodinàmica és una característica o particularitat que permet els canvis de la substància de treball, és a dir, canvis d'energia.

Les propietats termodinàmiques d'un sistema es poden classificar en intensives i extensives. Són intensives les que no depenen de la quantitat de matèria del sistema (pressió, temperatura, composició). Les extensives depenen de la mida del sistema (massa, volum).

Propietats termodinàmiques intensives

Les propietats intensives depenen de la massa, són pròpies del sistema i no depenen de la mida del sistema. Si un sistema es divideix en dues parts, una propietat intensiva manté el mateix valor a cada part.

Per exemple, la densitat de l'aigua és la mateixa si està concentrada en un litre que la que està concentrada en un enorme dipòsit.

Dins aquest conjunt s'inclouen tots els valors específics com energia interna específica, entalpia específica, entropia específica, temperatura, pressió, volum específic, etc.

Exemples de propietats termodinàmiques intensives

A continuació, una breu descripció d'algunes:

  • Densitat: la densitat és la relació que hi ha entre la massa i el volum que ocupa, és a dir, la massa per unitat de volum.

  • Volum específic: el volum específic es defineix com el volum per unitat de massa.

  • Pes específic. El pes específic es defineix com la relació que hi ha entre el pes del cos i el volum total que ocupa.

  • Pressió. La pressió és la força que exerceix un cos per unitat dàrea.

  • Temperatura. La temperatura és l‟estat tèrmic d‟una substància que es considera per transmetre calor.

Propietats termodinàmiques extensives

Les propietats extensives no depenen de la massa, sinó que depenen de la mida del sistema. Si un sistema està format per diferents subsistemes, el valor de la propietat extensiva total serà la suma del valor dels diferents subsistemes.

Les propietats extensives esdevenen intensives si s'expressen per unitat de massa (propietat específica), de mols (propietat molar) o de volum (densitat de propietat).

Entre aquest grup de propietats d‟un sistema s‟inclouen els valors totals, com les energies totals, volum, pes, quantitat de substància, etc.

Exemples de propietats termodinàmiques extensives

A continuació, descrivim algunes propietats termodinàmiques extensives:

  • Calor: la calor és l'energia que flueix entre dues substàncies que es troben a temperatura diferent.

  • Treball: el treball en termodinàmica representa sempre un intercanvi d'energia entre un sistema i el seu entorn. Per convenció, el treball que realitza l'entorn sobre el sistema té signe positiu.

  • Energia interna: l'energia interna d'un sistema és la suma de totes les energies existents al sistema (energia cinètica, energia tèrmica, energia potencial, etc.). Aquest tipus denergia no es pot determinar en forma absoluta, per tant, el que es mesura és la variació denergia interna del sistema.

Què són les variables termodinàmiques?

Les variables termodinàmiques són les magnituds que considerem necessari o convenient especificar per donar una descripció macroscòpica del sistema.

Aquestes variables són magnituds físiques macroscòpiques que caracteritza l‟estat d‟un sistema en equilibri. Aleshores, per un determinat nombre de variables d'estat es pot definir l'estat d'un sistema termodinàmic en equilibri.

Les variables termodinàmiques també s'anomenen funcions d'estat. Això és perquè el seu valor només depèn de l'estat termodinàmic actual sense importar com va arribar a ell.

Autor:
Data de publicació: 17 d’abril de 2019
Última revisió: 28 de novembre de 2021