Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

Calor específica: fórmula, definició i exemple de l'aigua

Calor específica: fórmula, definició i exemple de l'aigua

La calor específica és una propietat termodinàmica fonamental de la matèria que exerceix un paper crucial en la transferència d'energia tèrmica i en nombrosos processos físics i químics.

Aquesta propietat determina la facilitat amb què es pot escalfar o refredar un material.

Què és la calor específica?

En el context de la termodinàmica, la calor específica es defineix com la quantitat denergia tèrmica que es requereix per elevar la temperatura duna unitat de massa duna substància en una unitat de temperatura. Aquesta propietat està relacionada amb la capacitat calorífica, que és la quantitat total denergia tèrmica que pot emmagatzemar una substància en funció de la seva massa.

En altres paraules, la calor específica indica quanta energia cal afegir o treure a una substància per canviar la seva temperatura.

Les substàncies que tenen una calor específica alta requereixen molta energia per elevar la seva temperatura, mentre que les que tenen aquest valor baix s'escalfen més ràpidament.

La calor específica pot variar amb la temperatura. En alguns casos, com en els gasos ideals, la calor específica és constant a pressió constant, però en la majoria de les substàncies, especialment en els líquids i sòlids, la calor específica pot canviar segons la temperatura.

Fórmula de la calor específica

La fórmula general per al càlcul de la calor específica (C) és:

C = Q / (m * ΔT)

On:

  • C és la calor específica

  • Q és la quantitat de calor transferida m és la massa de la substància

  • ΔT és el canvi de temperatura experimentat per la substància

Aquesta fórmula s'aplica quan es vol determinar la calor específica d'una substància en funció de la quantitat de calor transferida, la massa i el canvi de temperatura. Al Sistema Internacional d'Unitats (SI), la calor específica es mesura en juliols per gram per grau Celsius (J/g°C).

Per què és important?

La importància de la calor específica rau en la seva capacitat per influir en la manera com les substàncies emmagatzemen i alliberen calor. Aquesta propietat termodinàmica varia d‟una substància a una altra i depèn de la composició química i de l‟estructura molecular del material en qüestió.

La calor específica també juga un paper crucial a la vida quotidiana. Per exemple, quan cuinem aliments, la calor específica dels utensilis de cuina determina quant de temps porta escalfar o refredar els aliments.

A més, la calor específica de les substàncies s'utilitza a la indústria per dissenyar sistemes de calefacció i refrigeració eficients, així com en la investigació científica per comprendre i controlar els processos de transferència de calor.

Calor específica de l'aigua

La calor específica de l'aigua és aproximadament 4.18 J/g°C (juliols per gram per grau Celsius). Això significa que es requereixen 4/18 juliols d'energia tèrmica per elevar la temperatura d'1 gram d'aigua en 1 grau Celsius.

La calor específica de l'aigua és notablement alta en comparació amb moltes altres substàncies, cosa que té implicacions importants en la vida quotidiana i en els sistemes naturals.

Gràcies a la seva alta calor específica, l'aigua pot emmagatzemar grans quantitats de calor sense experimentar canvis significatius de temperatura. Això permet que l'aigua actuï com un regulador tèrmic a l'entorn, cosa que té un impacte en el clima global, els ecosistemes aquàtics i la vida a la Terra en general.

A més, l'alta calor específica de l'aigua també és aprofitada en la refrigeració i la calefacció d'edificis, així com en la indústria, ja que l'aigua pot absorbir i alliberar grans quantitats de calor de manera eficient. Això fa que l'aigua sigui un mitjà efectiu per transferir calor a sistemes de calefacció i refredament, així com en processos industrials que requereixen control de temperatura.

Diferència entre capacitat calorífica i calor específica

La capacitat calorífica, relacionada amb la calor específica, s'utilitza per descriure la quantitat total d'energia tèrmica que pot emmagatzemar un objecte o una substància en funció de la massa.

Aquest valor es calcula multiplicant la calor específica per la massa i s'expressa en unitats d'energia, com ara joules o calories.

Taula de calor específica

A continuació, et presento una taula amb alguns valors aproximats de calor específica de diferents substàncies a temperatura ambient. Tingues en compte que aquests valors només són aproximats i poden variar lleugerament segons les condicions específiques.

Substància

Calor específica (J/g°C)

Aigua (líquida)

4.18

Aigua (vapor)

2.02

Gel

2.09

Alumini

0.897

Ferro

0.449

Coure

0.385

Plom

0.128

Mercuri

0.14

Aire

1.01

Or

0.129

Plata

0.235

Ciment

0.84

Acer inoxidable

0.5-0.6

Vidre

0.84

Fusta (mitjana)

2.5-2.8

Poliestirè (escuma de poliestirè)

1.3

Polipropilè

2.1

Tefló

0.25

Sucre

1.6

Sal comú (clorur de sodi)

0.86

Oli d'oliva

1.92

Etanol

2.44

Benzina

2.22

Benzè

1.85

Metanol

2.51

Metà

2.20

Nitrogen

1.04

Oxigen

0.92

Heli

5.19

Amoníac

4.70

Diòxid de carboni (CO2)

0.82

Resum

En resum, la calor específica és una propietat clau de la matèria que determina com les substàncies absorbeixen, emmagatzemen i alliberen calor. Aquesta propietat té una àmplia gamma d'aplicacions a diverses àrees, des de la climatologia i l'enginyeria fins a la cuina i la investigació científica.

Comprendre la calor específica ens ajuda a comprendre millor els processos de transferència de calor ia desenvolupar tecnologies més eficients i sostenibles al nostre món en constant evolució.

Autor:
Data de publicació: 16 de juny de 2023
Última revisió: 16 de juny de 2023