Menu

Termodinàmica.
Transformació de l'energia

La llei de Fourier

La llei de Fourier

La termodinàmica, una branca fonamental de la física, desvetlla els misteris de la transferència de calor, i en aquest ampli camp, la llei de Fourier es presenta com una pedra angular.

Aquest principi, concebut per l'il·lustre matemàtic i físic francès Joseph Fourier al segle XIX, és un pilar teòric essencial per comprendre com la calor es propaga a través dels materials.

Aquest article cerca endinsar-se en els matisos d'aquesta llei, desafiant la complexitat inherent amb un enfocament accessible i comprensible. Des de la base matemàtica fins a la seva aplicació pràctica en situacions quotidianes, explorarem com la llei de Fourier apareix no només a l'àmbit acadèmic, sinó també a la vida diària amb implicacions significatives.

Qui va ser Fourier?

En primer lloc, fem un breu viatge al passat per conèixer el geni darrere aquesta llei.

Joseph Fourier (1768-1830) va ser un matemàtic i físic francès les contribucions del qual van deixar una empremta perdurable en la ciència. Nascut a Auxerre, els seus èxits inclouen el desenvolupament de la sèrie de Fourier, una eina matemàtica essencial en l'anàlisi de funcions periòdiques. Fourier també va exercir un paper crucial en la teoria de la calor, proposant la famosa llei de Fourier, que descriu la conducció de calor als materials.

El seu treball li va permetre ser un membre destacat de l'Acadèmia Francesa de Ciències i va deixar un llegat durador en l'estudi de les equacions diferencials i la transferència de calor.

Explicació senzilla de la llei

Imagina que sostens una tassa de cafè calent. Alguna vegada t'has preguntat com la calor viatja des del cafè fins a les mans? Aquí és on entra en joc aquesta llei termodinàmica.

La llei de Fourier estableix que la taxa de transferència de calor mitjançant un material és proporcional al gradient de temperatura. Però, què és el gradient de temperatura? Sembla complicat, però en realitat, és força simple. El gradient de temperatura és simplement la diferència de temperatura entre dos punts.

Aleshores, si hi ha una gran diferència de temperatura entre el cafè calent i les teves mans, la calor es mourà més ràpid. Això té sentit, oi? Com més calenta estigui alguna cosa i com més fred estigui el vostre entorn, més ràpid es transferirà la calor.

L'equació de la llei de Fourier

Ara parlem de l'equació que representa la llei de Fourier en un sentit més matemàtic. No t'espantis, és més senzill del que sembla! L'equació és:

Equació de Fourier

¡Vamos a desglosarla!

  • Q representa la taxa de transferència de calor. És simplement la quantitat de calor que es mou a través del material.
  • − k és la conductivitat tèrmica del material. Cada material té una capacitat única per conduir la calor.
  • A és làrea a través de la qual es transfereix la calor. En el cas de la tassa de cafè, seria la superfície que toca les mans.
  • dx/dT   és el gradient de temperatura. Aquí és on entra en joc la diferència de temperatura que esmentem abans. Si tens una gran diferència de temperatura en un espai curt, la calor es transferirà ràpidament.

Exemple real

Ara, apliquem la llei de Fourier a una situació quotidiana. Imagina't que estàs cuinant una deliciosa sopa en una olla de metall. La base de l'olla està en contacte amb l'estufa calenta, i voleu saber quanta calor es transfereix a la sopa.

Primer, necessites la conductivitat tèrmica del metall (representada per k ), que és una propietat específica de cada material. Després, heu de mesurar l'àrea de contacte entre la base de l'olla i l'estufa ( A ). Finalment, observes la diferència de temperatura entre la base calenta de l'olla i la sopa ( dx/dT ).

Usant la llei de Fourier, podeu calcular la quantitat de calor que es transfereix de l'estufa a la sopa.

Usos i aplicacions a la vida real

La llei de Fourier no només és fascinant des del punt de vista acadèmic, sinó que també té aplicacions pràctiques a la vida quotidiana. Des del disseny dedificis i els seus aïllaments fins a la fabricació de dispositius electrònics, entendre com es transfereix la calor és crucial.

Imaginem que estàs dissenyant una casa eficient energèticament. Conèixer la conductivitat tèrmica dels materials utilitzats a les parets i finestres et permetrà crear una llar que retingui la calor a l'hivern i es mantingui fresca a l'estiu.

Exemple en una instal·lació d'energia solar tèrmica

Al camp de l'energia solar tèrmica, la llei de Fourier té un paper fonamental, ja que s'encarrega d'entendre com es transfereix la calor a través dels materials, una consideració essencial en sistemes que aprofiten la radiació solar per generar energia tèrmica.

En aquesta secció analitzarem la connexió entre aquesta llei de la termodinàmica i una instal·lació d'energia solar tèrmica:

Captación d'energía solar

En una instal·lació d'energia solar tèrmica, es fan servir col·lectors solars per captar la radiació solar. Aquests col·lectors generalment estan compostos per materials específics amb propietats de conducció tèrmica ben definides.

La llei de Fourier s'aplica aquí en determinar com aquests materials condueixen la calor des de la superfície del col·lector cap al fluid tèrmic circulant.

Transferència de calor al fluid tèrmic

La radiació solar captada es converteix en calor, elevant la temperatura del fluid tèrmic (com aigua o un fluid tèrmic especialitzat) que circula a través dels col·lectors solars.

La nostra llei entra en joc en analitzar com aquesta calor es transfereix al llarg del fluid tèrmic. L'equació de la llei, considerant la conductivitat tèrmica del fluid, l'àrea de transferència i el gradient de temperatura, ajuda a comprendre i optimitzar aquest procés de transferència de calor.

Emmagatzematge tèrmic

A molts sistemes d'energia solar tèrmica, s'integren dispositius d'emmagatzematge tèrmic per acumular la calor generada durant períodes de màxima radiació solar.

La llei de Fourier és rellevant aquí en examinar com els materials d'emmagatzematge tèrmic gestionen la transferència de calor durant la càrrega i la descàrrega del sistema, permetent així una utilització eficient de l'energia emmagatzemada.

Transmissió de calor

Finalment, en una instal·lació solar tèrmica, la calor emmagatzemada s'utilitza per satisfer les demandes de calefacció o per produir vapor que pugui impulsar turbines i generar electricitat.

En aquest procés, l'equació de Fourier s'aplica novament en considerar com es transfereix la calor des del sistema d'emmagatzematge fins a la càrrega, sigui un sistema de calefacció domèstic o un cicle de generació elèctrica.

Autor:
Data de publicació: 4 de març de 2024
Última revisió: 4 de març de 2024