Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Introducció a l'electricitat: conceptes i definició

L'electricitat és una força fonamental al nostre món modern que impulsa una àmplia gamma de dispositius i sistemes que utilitzem a la nostra vida diària. Des de la il·luminació de les nostres cases fins a l'operació dels nostres dispositius electrònics, l'electricitat té un paper crucial a la societat actual.

En aquesta secció, en farem una introducció a l'electricitat, analitzant què és, els conceptes bàsics que la regeixen, els tipus d'existents i les lleis fonamentals que la governen.

Què és lelectricitat?

Introducció a l'electricitat: conceptes i definicióL'electricitat és una forma d'energia resultant de la presència i el moviment de partícules carregades, ja siguin electrons o ions. Aquestes partícules carregades generen un camp elèctric que exerceix una força sobre altres partícules carregades, creant així la possibilitat de fer feina.

Aquesta energia es manifesta en diverses formes, incloent-hi l'energia cinètica dels electrons en moviment, l'energia potencial emmagatzemada en camps elèctrics i magnètics i l'energia tèrmica alliberada a la resistència dels materials.

Conceptes bàsics de lelectricitat

Per comprendre millor aquest fenomen, és important familiaritzar-se amb alguns conceptes bàsics :

Càrrega elèctrica

L'electricitat s'origina degut a la presència de càrregues elèctriques. Hi ha dos tipus de càrrega elèctrica : positiva i negativa. Les càrregues oposades s'atreuen, mentre que les càrregues iguals es repel·leixen. Els electrons tenen una càrrega negativa, mentre que els protons tenen una càrrega positiva.

Corrent elèctric

El corrent elèctric és el flux delectrons a través dun conductor, com un cable. Es mesura en amperes (A) i la seva direcció s'estableix convencionalment des del pol positiu al negatiu.

El corrent elèctric és el que permet que lelectricitat flueixi a través dels circuits i alimenti dispositius.

Tensió (Voltatge)

La tensió, mesurada en volts (V), representa la diferència de potencial elèctric entre dos punts en un circuit.

Com més gran sigui el voltatge, més gran serà la força impulsora perquè els electrons es moguin al circuit. La tensió és responsable de la capacitat d'un circuit per fer feina.

Resistència

La resistència elèctrica mesurada en ohms (Ω) és la propietat d'un material o component que s'oposa al flux de corrent elèctric. Com més gran sigui la resistència, menor serà el corrent al circuit.

La llei d'Ohm estableix que el corrent és directament proporcional a la tensió i inversament proporcional a la resistència.

Potència

La potència elèctrica, mesurada en watts (W), és la quantitat d'energia elèctrica que es consumeix per unitat de temps. És el producte de la tensió i el corrent en un circuit (P = VI).

La potència és un factor important en la determinació del rendiment i leficiència dels dispositius elèctrics.

Tipus d'electricitat

L'electricitat es pot classificar en dos tipus principals:

Electricitat estàtica

Introducció a l'electricitat: conceptes i definicióL'electricitat estàtica és el resultat de l'acumulació de càrregues elèctriques en un objecte, generalment degut a la fricció.

Un exemple comú és quan una persona es frega els peus sobre una catifa i després toca un objecte metàl·lic, sentint una descàrrega elèctrica. Els llampecs durant una tempesta també són un exemple d'electricitat estàtica a gran escala.

Electricitat dinàmica

L'electricitat dinàmica és el flux de càrregues elèctriques en un circuit elèctric, com es troba a la majoria de les aplicacions elèctriques. Se subdivideix en dos tipus:

Corrent continu (CC)

El corrent continu és un flux constant i unidireccional delectrons a través dun circuit.

Les bateries i piles subministren corrent continu, i és comunament utilitzada en aplicacions com a electrònica de consum i sistemes dalimentació demergència.

Corrent altern (CA)

El corrent altern canvia la seva adreça de flux a intervals regulars. Això s'aconsegueix mitjançant generadors elèctrics i és la forma d'electricitat que s'utilitza a la majoria de les llars i sistemes de transmissió d'energia a llarga distància.

El corrent altern és especialment eficient en la transmissió denergia elèctrica a llarga distància.

Lleis fonamentals de l'electricitat

Per comprendre i utilitzar l'electricitat de manera efectiva, és essencial conèixer algunes de les lleis fonamentals que en governen el comportament:

Llei de Coulomb

La llei de Coulomb estableix que la força entre dues càrregues elèctriques és directament proporcional al producte de les seves magnituds i inversament proporcional al quadrat de la distància entre elles. Aquesta llei és fonamental per comprendre com les càrregues interactuen entre si.

Llei d'Ohm

Introducció a l'electricitat: conceptes i definicióLa llei d'Ohm, esmentada anteriorment, estableix que el corrent en un circuit és directament proporcional a la tensió i inversament proporcional a la resistència. Matemàticament, s'expressa com a V = IR, on V és la tensió, I és el corrent i R és la resistència.

Llei de Kirchhoff

Les lleis de Kirchhoff són dues regles fonamentals que governen la conservació de la càrrega i lenergia en circuits elèctrics.

  • La llei de Kirchhoff dels corrents estableix que la suma dels corrents entrants en un node és igual a la suma dels corrents sortints.

  • La Llei de Kirchhoff de les tensions estableix que la suma de les caigudes de tensió en un circuit tancat és igual a la suma de les tensions aplicades.

Llei de Faraday de la inducció electromagnètica

La llei de Faraday de la inducció electromagnètica estableix que un canvi al flux magnètic a través d'una superfície indueix un corrent elèctric en un circuit proper. Aquesta llei és la base de la generació delectricitat en generadors i transformadors.

Exemple delectricitat: lenergia solar

Introducció a l'electricitat: conceptes i definicióL'energia solar fotovoltaica és un exemple extraordinari de com es pot generar l'electricitat de manera sostenible i renovable a partir d'una font inesgotable: el sol. Aquest procés es basa en lefecte fotovoltaic, que és la capacitat de certs materials, com les cèl·lules solars, per convertir la llum solar en electricitat.

Quan els fotons de la llum solar impacten les cèl·lules solars, alliberen electrons en un procés que genera una diferència de potencial elèctric, creant així un corrent elèctric. Aquestes cèl·lules solars s'agrupen en plaques fotovoltaiques que es poden instal·lar en sostres o en grans camps, convertint l'energia solar en electricitat utilitzable.

L'electricitat generada a partir de l'energia solar és neta, renovable i sostenible, sense emissions de gasos amb efecte d'hivernacle . Aquest exemple demostra com es pot produir l'electricitat de manera respectuosa amb el medi ambient, reduint la dependència de combustibles fòssils i contribuint a la mitigació del canvi climàtic.

Conclusió

L´electricitat és una força fonamental que impulsa gran part del nostre món modern. Comprendre els conceptes bàsics, els tipus i les lleis que la governen és essencial per aprofitar-ne el potencial en aplicacions pràctiques.

Ja sigui que es tracti de l'electricitat estàtica que crea espurnes en un dia sec o la dinàmica que alimenta les nostres llars i dispositius, l'electricitat juga un paper crucial a la nostra vida quotidiana ia l'avenç de la tecnologia.

Autor:
Data de publicació: 20 de maig de 2019
Última revisió: 26 d’octubre de 2023