Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Potència elèctrica

Potència elèctrica

La potència elèctrica és la proporció de corrent elèctric que es transfereix en un circuit elèctric per unitat de temps. És a dir, la quantitat d'energia elèctrica que genera o dissipa un element durant un període de temps.

En el sistema internacional d'unitats, la unitat de potència s'expressa en watts (W).

L'energia elèctrica es fa arribar generalment per generadors elèctrics, però també pot ser generada per bateries elèctriques i altres fonts.

L'energia elèctrica absorbida per un dispositiu elèctric es mesura en watts-hora (Wh) o quilowatts-hora (kWh) -1 Wh = 3600 juliols. Les companyies elèctriques que donen servei a llars i fàbriques generalment facturen el terme variable en quilowatts-hora.

Les càrregues elèctriques que flueixen per un circuit poden transferir part de la seva energia per obtenir un treball mecànic o calor. Els dispositius elèctrics converteixen l'energia elèctrica en altres formes d'energia: calor, moviment ( motor elèctric ), llum, etc.

Potència elèctrica en corrent continu

La potència elèctrica que consumeix una resistència en un circuit elèctric és el producte de la intensitat de corrent que passa per un dispositiu pel voltatge (llei de Joule)

P = I · R

on

  • I - és la intensitat de corrent expressada en amperes en aquest instant.
  • V - és el valor instantani del voltatge en volts en aquest instant.
  • P - és la potència expressada en watts.

Potència elèctrica en un circuit en corrent altern

Quan es tracta de corrent altern (AC) sinusoïdal, La mitjana de potència elèctrica que consumeix un dispositiu en un circuit de corrent altern és una funció de:

  • els valors eficaços o valors quadràtics mitjans.

  • el voltatge entre els terminals del dispositiu.

  • de la intensitat de corrent que passa a través del dispositiu elèctric.

En realitat, també es pot aplicar la llei de Joule com vam fer en el cas d'una potència en corrent continu. En un corrent altern, el voltatge i el corrent estan en "fase". Això vol dir que el voltatge i la intensitat de corrent tenen els seus valors mínims i màxims en el mateix moment.

Què és la potència contractada de la factura d'electricitat?

La potència contractada és la potència elèctrica màxima que, com a clients d'una companyia elèctrica podem consumir en un moment determinat.

Per calcular la potència elèctrica cal tenir en compte el nombre d'aparells elèctrics que poden utilitzar-se a la vegada en un punt de subministrament i la potència que requereixen.

Generalment, el valor de la potència contractada s'expressa en quilowatts (kW).

La potència contractada forma part del terme de potència de les factures de llum.

La potència contractada no ha de superar mai la potència màxima admissible de la nostra instal·lació elèctrica.

Exemples de potències elèctriques

Els dispositius elèctrics poden ser generadors o consumidors d'electricitat. En qualsevol cas, tots ells tenen la capacitat de generar o consumir una potència elèctrica.

A continuació adjuntem exemples de la potència elèctrica d'alguns dispositius. Aquests valors només es poden prendre com a referència ja que aquests valors reals poden variar bastant depenent del model i disseny.

dispositiu elèctric

potència elèctrica

patinet elèctric

300 - 1000 vats (W)

Calefacció elèctrica

800 - 3000 vats (W)

Potència d'un habitatge mitjana de 90m2

4,6 quilowatts (kW) 0

Una placa fotovoltaica

250-500 IVA (W)

Kurnool Ultra Mega Park Fotovoltaic, Índia

1.000 megawatts (MW)

Central nuclear

1.000 - 8.000 (MW)

Autor:
Data de publicació: 27 de setembre de 2021
Última revisió: 27 de setembre de 2021