Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Què és un watt en electricitat?

Què és un watt en electricitat?

El watt (símbol: W) és la unitat de potència del sistema internacional d'unitats. El seu valor indica la quantitat d'energia elèctrica mesurada en joules que és convertida, utilitzada o dissipada en un segon. 

Un watt és equivalent a 1 joule per segon (1 J/s). Quan es treballa amb potències molt elevades és freqüent parlar de quilovats (kw) - mil watts -, megawatts (Mw) - 1 milió de watts -, o gigawatts (Gw) - mil milions de watts.

Què és un watt en electricitat?Es tracta d'una unitat de mesura derivada que pren el nom de l'enginyer, inventor i constructor d'instruments escocès James Watt, per la seva contribució al desenvolupament de la màquina de vapor.

El watt va ser adoptat pel Segon Congrés de l'Associació Britànica per a l'Avanç de la Ciència el 1889. Aquesta unitat de potència va ser definida al Sistema Internacional d'Unitats el 1948 a la 9a Conferència General de Pesos i Mesures.

Fórmula de la potència elèctrica

En electricitat, el watt és la unitat de potència d'un sistema d'una intensitat de corrent d'un amperi sota una tensió d'un volt. És el producte de la tensió per la intensitat de corrent:

P(t) = I(t)·U(t)

on:

 • P(t) és la potència en funció del temps t, s'expressa en watt.

 • U(t) és la tensió elèctrica en funció del temps t, s'expressa en volt.

 • T(t) és el corrent elèctric en funció del temps t, S'expressa en ampera.

Es pot parlar de potència mitjana, eficaç o instantània en funció de la naturalesa del corrent i de la tensió i de la seva variació al llarg del temps.

En un sistema de corrent altern, la potència s'expressa d'una manera especial a causa del caràcter periòdic de les funcions que hi participen, es poden establir diferents magnituds: potència real, potència reactiva, potència complexa o potència aparent.

Diferència entre un watt elèctric i un watt tèrmic

De vegades es diferencia entre watt elèctric i watt tèrmic per tal d'aclarir si parlem de potència elèctrica o potència tèrmica generades.

El terme watt elèctric (simbolitzat We) correspon a la producció de potència elèctrica, el terme remarca que només es parla de potència de generació delectricitat prescindint de la calor que es pugui generar. Les unitats de potència múltiples habituals són el megawatt elèctric (MWe) i el gigawatt elèctric (GWe).

El terme watt tèrmic (simbolitzat Wt) és la unitat de potència tèrmica, amb aquest concepte es vol ressaltar que només es parla de la calor generada. Els seus múltiples més habituals són el megawatt tèrmic (MWt) i el gigawatt tèrmic (GWt).

Aquest tipus de diferenciació se sol utilitzar en el camp de la producció denergia, per exemple per diferenciar entre la producció delectricitat i la dissipació tèrmica duna central elèctrica.

Diferència entre watt i watt-hora

En parlar és freqüent confondre potència i energia (treball). En realitat, la potència és el ritme a què es fa servir l'energia (treball). Un watt és un juliol per segon. Si per exemple una bombeta de 10 watts està encesa durant una hora, l'energia que consumirà serà de 10 watts-hora (Wh) o 3.600 juliols (J).

La capacitat o potència d'una central energètica es mesura en watts, però l'energia generada anualment es mesurarà en watts-hora (W·h).

Altres unitats de potència

A més de la unitat de potència del sistema internacional de mesures, el watt (W). Hi ha altres unitats per mesurar la potència.

 • Unitats de potència del sistema anglès: cavall de força o de potència, horsepower en anglès, (hp). Les conversions del cavall de potència són les següents:
  1 HP = 550 ft·lbf/s
  1 HP = 745,7 W

 • Al sistema tècnic d'unitats, la potència es pot expressar en quilogràmetre per segon, (kgm/s). La conversió a watts és la següent:
  1 kgm/s = 9,806215 W

 • La unitat de potència també es pot expressar en quilocaloria per hora (kcal/h). en aquest cas, es poden convertir les quilocalories a watts de la manera següent:
  1 kcal/h = 1000 cal/h = 1,1630556 W (watt).

 • Al sistema cegesimal tenim l'ergi per segon, (erg/s). En aquest cas, 1 erg/s = 1x10-7 W.

 • Finalment, el cavall de vapor (CV), una altra unitat de potència. La conversió del cavall de vapor a watts és la següent: 1 CV = 735,35375 W

Autor:
Data de publicació: 13 de maig de 2015
Última revisió: 13 de setembre de 2022