Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Què és la intensitat de corrent elèctric?

La intensitat de corrent és la càrrega elèctrica que travessa una secció del conductor per segon.

Què és la intensitat de corrent elèctric?

La intensitat ve donada per la següent fórmula:

I = Q / t

on:

  • I: Intensitat en Ampers (A).

  • Q: Càrrega elèctrica en coulombs (C).

  • t: Temps en segons (s).

Com es genera una intensitat de corrent?

Un corrent elèctric es produeix quan hi ha una diferència de potencial entre els extrems d'un conductor elèctric. La tensió eléctria provoca que les càrregues esperimenten forces d'atracció i repulsió i que es moguin la intensitat es mesura en amperes (A) en el Sistema Internacional d'Unitats.

Els electrons lliures que circulen per un conductor per unitat de temps genera una intensitat de corrent. El moviment de les càrregues un camp elèctric i un camp magnètic a la mateixa vegada.

Depenent de com es mouen els electrons dins d'un circuit elèctric hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent contínua (CC) i el corrent altern (CA). 

Quina diferència hi ha entre intensitat de corrent i voltatge?

El corrent i el voltatge són dos aspectes diferents però relacionats de l'energia elèctrica. El voltatge és la diferència de potencial elèctric entre dos punts, mentre que el corrent és el flux de càrregues elèctriques (o la quantitat de càrrega elèctrica) a través d'un material conductor.

Llei d'Ohm

Juntament amb la resistència, formen la llei d'Ohm que relaciona les tres variables juntes.

Llei d'Ohm

La llei d'Ohm estableix que el voltatge entre dos punts d'un element és equivalent a la resistència de l'element multiplicada pel corrent que flueix a través d'ell. 

  • V: diferencia de potencial en Voltios (V).

  • R: resistència en Ohms (Ω).

  • I: intensitat de corrent en Ampers (A).

Autor:

Data de publicació: 17 de novembre de 2019
Última revisió: 25 de octubre de 2020