Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Intensitat de corrent elèctric

Intensitat de corrent elèctric

La intensitat de corrent és el flux de càrrega elèctrica que passa a través d'un conductor en un temps determinat. És a dir, és una mesura de la quantitat delectrons que passen per un punt específic dun circuit en un segon.

Es tracta d'un concepte fonamental a l'electricitat i té diverses aplicacions a la vida quotidiana, des del funcionament d'electrodomèstics fins al subministrament d'energia en sistemes elèctrics més complexos.

La intensitat es representa amb la lletra "I" i la seva unitat de mesura al Sistema Internacional (SI) és l'amperi (A). Un amperi es defineix com el pas dun coulomb de càrrega elèctrica per segon.

Intensitat de corrent elèctric: què és, fórmula i exemplesL'aparell amb què es mesura la intensitat de corrent en un circuit elèctric és l'amperímetre. Per fer el mesurament, hem de connectar l'amperímetre en sèrie al circuit per mesurar el flux de corrent.

Fórmula de la intensitat de corrent elèctric

La intensitat de corrent és la càrrega elèctrica que travessa una secció del conductor per segon i es pot expressar mitjançant la fórmula següent:

I = Q / t

On:

 • I: Intensitat en Ampers (A).

 • Q: Càrrega elèctrica a Culombios (C).

 • t: Temps en segons (s).

Com es genera una intensitat de corrent?

Un corrent elèctric es produeix quan hi ha una diferència de potencial entre els extrems del conductor elèctric. La tensió elèctrica provoca que les càrregues experimentin forces d'atracció i de repulsió i que es moguin a través del conductor.

Per generar un corrent elèctric, cal crear un circuit tancat on els electrons es puguin desplaçar d'un punt a l'altre. Hi ha diferents formes de per aconseguir-ho, dels quals enumerem els següents a tall d'exemple:

 1. Els generadors, com els alternadors o les bateries, són dispositius dissenyats per convertir energia mecànica o química en energia elèctrica. Aquests dispositius proporcionen un voltatge que impulsa el flux de corrent elèctric mitjançant un circuit.

 2. Els panells solars fotovoltaics generen electricitat a partir de la radiació solar. La llum solar incideix sobre les cèl·lules fotovoltaiques presents als panells, creant un camp elèctric que indueix el moviment dels electrons i genera corrent elèctric.

 3. Les centrals elèctriques, com les centrals tèrmiques, hidroelèctriques o nuclears, utilitzen diferents fonts denergia per accionar generadors que produeixen corrent elèctric a gran escala. Aquestes fonts d'energia, com ara el vapor, l'aigua en moviment o l'energia nuclear, impulsen turbines connectades a generadors elèctrics.

 4. Les piles i bateries són dispositius químics que generen un corrent elèctric a través de reaccions químiques. Aquestes reaccions alliberen electrons, que es mouen mitjançant un circuit, generant així un corrent elèctric.

A més, depenent de com es mouen els electrons dins un circuit elèctric hi ha dos tipus de corrent elèctric: el corrent continu (CC) i el corrent altern (CA). 

Diferència entre intensitat de corrent i voltatge

La intensitat de corrent fa referència a la quantitat de càrrega elèctrica que flueix pel circuit, mentre que el voltatge indica la diferència de potencial que impulsa el flux de corrent.

El voltatge (o tensió elèctrica) i intensitat són dos conceptes diferents però interrelacionats: la intensitat de corrent depèn del voltatge i la resistència del circuit segons la llei d'Ohm

Llei d'Ohm: intensitat, resistència i voltatge

Llei d'Ohm és una fórmula que relaciona la intensitat, el voltatge i la resistència elèctrica a un circuit elèctric. Aquesta llei estableix que el voltatge entre dos punts d'un element és equivalent a la resistència de l'element multiplicada pel corrent que hi flueix tal com es mostra a la fórmula següent:

 V = I · R

 • V: voltatge a Volts (V).

 • R: resistència a Ohmis (Ω).

 • I: intensitat de corrent a Amperis (A).

Exemples d'intensitats de corrent habituals

Aquí teniu alguns exemples d'intensitats de corrent habituals en diferents situacions:

 1. En una placa solar utilitzada per generar energia solar, la intensitat de corrent pot variar segons la potència i el disseny del plafó. En condicions normals, la intensitat de corrent pot oscil·lar entre 4 i 10 ampers, depenent de la mida i leficiència del panell.

 2. En un llum incandescent dús domèstic, la intensitat de corrent típic pot ser de 0.5 a 2 amperes (A).

 3. En un carregador de telèfon mòbil, la intensitat de corrent pot ser de 1 a 2,4 A, depenent del model.

 4. En una bateria dautomòbil, el corrent de càrrega pot variar entre 10 i 15 A.

 5. En un circuit elèctric residencial, el corrent típic subministrat pel panell elèctric és de 15 a 20 A per a preses de corrent estàndard.

 6. En una planxa elèctrica, la intensitat de corrent pot ser de prop de 8 a 12 A.

 7. En un motor elèctric de mida mitjana, la intensitat de corrent pot variar des d'uns pocs ampers fins a diverses desenes d'ampers, depenent de la càrrega i el disseny del motor.

 8. En una línia de transmissió d'alta tensió, el corrent pot assolir diversos milers d'amperes, depenent de la capacitat de càrrega i la distància de transmissió.

 9. En una instal·lació industrial, la intensitat de corrent pot variar àmpliament segons l'equip i la càrrega connectada, des d'uns pocs ampers fins a diversos centenars d'ampers.

 10. En una central elèctrica convencional, la intensitat de corrent pot ser extremadament alta. Per exemple, en una central elèctrica de carbó o de gas, el corrent en els generadors pot assolir nivells de diversos milers d'amperes, ja que es generen grans quantitats d'energia elèctrica per abastir una xarxa de distribució de gran escala.

Autor:
Data de publicació: 17 de novembre de 2019
Última revisió: 29 de juny de 2023