Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Tensió nominal - Concepte, definició i exemple

Tensió nominal - Concepte, definició i exemple

La tensió nominal és la diferència de potencial específica per a la qual es dissenya un equip o una instal·lació elèctrica.

La tensió nominal d'un aparell elèctric és la tensió que no ha de superar en funcionament normal. L'adjectiu nominal es deu al fet que aquesta tensió sol servir per caracteritzar l'aparell.

El valor nominal indica el valor teòric o ideal de qualsevol cosa que pugui ser quantificable. No és el valor real. El valor real s'obté en un mesurament.

Al tractar-se d'un valor nominal implica que la tensió pot variar per diferents circumstàncies.

Depenent del ipus sistema elèctric la tensió nominal es pot presentar en:

  • Corrent altern. El corrent que circula per les xarxes elèctriques d'alta tensió està en corrent altern.

  • Corrent continu. La majoria dels petits electrodomèstics utilitzen motors de corrent contínua.

La tensió nominal d'un cable és la tensió per la qual el cable ha estat construït i defineix les proves elèctriques.

Què és la diferència de potencial elèctric?

La diferència de potencial elèctric és l'energia necessària per separar càrregues elèctriques de signe oposat. També es coneix com voltatge. La tensió augmenta com més creixen:

  • La càrrega total.

  • La distancia.

  • Les forces de resistència intercurrents entre càrregues.

El voltatge és la diferència entre el potencial elèctric de dos punts en l'espai. És la diferència entre l'energia elèctrica potencial que posseeix una càrrega en els dos punts dividida pel valor de la càrrega mateixa. aquesta diferència es deu a la presència d'un camp elèctric.

La diferència en el potencial elèctric es mesura amb un voltímetre. Dins el Sistema Internacional d'Unitats, la unitat de mesura de la diferència de potencial elèctric és el volt (V).

La tensió nominal amb un exemple

Per comprendre millor aquests conceptes comparem un circuit elèctric amb un circuit hidràulic.

La diferència de potencial correspondria a la diferència de pressió generada en un tub tancat ple de líquid amb els extrems col·locats a diferents altures. La diferència entre dos punts del circuit elèctric correspon a la diferència de pressió entre dos punts del ircuit hidràulic.

Comparant conceptes:

  • La diferència de potencial entre els pols del generador elèctric seria la diferència d'altura dels dipòsits del ircuit hidràulic.

  • La dissipació d'energia elèctrica seria la conseqüència de la fricció del líquid amb les parets internes del ub.

  • La intensitat del corrent correspondria amb la velocitat de flux del líquid en el tub.

  • La tensió nominal seria la diferència de pressions amb la qual s'ha dissenyat el circuit d'aigua.

El flux d'aigua pot realitzar un treball lliscant des d'un punt d'alta pressió a un punt de baixa pressió. De la mateixa manera, els electrons que es mouen entre dos punts amb diferent potencial constitueixen un corrent elèctric.

Aquest corrent pot alimentar, per exemple, un motor elèctric o en qualsevol cas proporcionar energia en altres formes.

Autor:
Data de publicació: 13 de maig de 2015
Última revisió: 3 de juny de 2020