Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Corrent elèctric

Corrent elèctric

El corrent elèctric és el transport de càrrega elèctrica. El transport daquest flux de càrrega elèctrica es realitza principalment a través del moviment delectrons a través de conductors i semiconductors sota la influència duna diferència de potencial elèctric.

Al camp de l'electricitat, el moviment d'ions en un electròlit o plasma també causa un corrent elèctric. En tots aquests casos, el transport de lenergia elèctrica es realitza mitjançant el moviment de càrregues elèctriques. A més, també es crea un corrent elèctric com un canvi en el flux d'electrons, com entre les plaques d'un condensador durant la càrrega i la descàrrega, sense moure els portadors de càrrega.

Els dos tipus de corrent elèctric principals són:

  1. Corrent continu (CC).

  2. Corrent altern (CA).

Quina és la unitat de mesura del corrent elèctric?

Les unitats de mesura del corrent elèctric al sistema internacional d'unitats és el coulomb (C).

El coulomb es defineix a partir d'una mesura de corrent: 1 coulomb és la quantitat de càrrega elèctrica transportada en 1 segon per la intensitat de corrent igual a 1 amperi:

1 C = 1A · 1s

Quina és la fórmula del corrent elèctric?

La fórmula del corrent elèctric ve determinada per la llei d'Ohm:

V = R · I

On:

  • R és la resistència elèctrica, és a dir, l'obstacle que el flux d'electrons troba al seu camí, per exemple, un motor elèctric. La unitat de mesura de la resistència són els ohms (Ω).

  • I és la intensitat d'un corrent elèctric expressat a Amperis (A).

  • V és el voltatge, és a dir, la diferència de potencial entre un punt respecte a un altre expressat a Volts (V).

Quin és el sentit del corrent elèctric?

En un conductor de metall, els electrons lliures carregats negativament es mouen del pol negatiu (excedent d'electrons i, per tant, de menor potencial) al pol positiu (deficiència d'electrons, amb un potencial més gran).

Tradicionalment, el corrent elèctric s'expressa com a desplaçament de la càrrega positiva. Quan es va saber que el corrent elèctric generalment és causat per electrons que es mouen en la direcció oposada, a l'electró se li va assignar, per definició, una càrrega negativa.

L'antiga definició de direcció de flux, per tant, es va mantenir vigent.

Com es mesura el corrent?

Els aparells més utilitzats per mesurar un corrent elèctric són:

L'amperímetre

Per mesurar el corrent elèctric es fa servir un amperímetre. L´amperímetre està connectat en sèrie amb el circuit a mesurar. Per no influir gaire al circuit a mesurar, l'instrument ha de causar la menor pèrdua de voltatge possible.

Què és el corrent elèctric? Fórmula, tipus i unitats

La pinça amperimètrica.

Un altre mètode de mesurament de corrent elèctric és amb una pinça de corrent o una pinça amperimètrica. Una pinça amperimètrica és un instrument de mesurament per a corrent altern, dissenyat com una abraçadora que se subjecta al voltant d'un conductor que porta corrent.

A les pinces, el camp magnètic creat al voltant del material conductor indueix un corrent, que és una mesura del corrent que flueix a través del conductor subjecte.

Autor:
Data de publicació: 7 d’octubre de 2019
Última revisió: 26 de maig de 2022