Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Volt, unitat de mesura de la tensió - mesurament i exemples

Volt, unitat de mesura de la tensió - mesurament i exemples

El volt és la unitat derivada del sistema internacional de mesures per mesurar la diferència del potencial elèctric, tensió elèctrica o força electromotriu. Aquesta unitat es refereix a la quantitat denergia elèctrica necessària per moure una càrrega elèctrica dun Coulomb a través dun camp elèctric. El símbol amb què es representa aquesta unitat és el V.

El volt es defineix com la tensió de corrent que genera un corrent d'un amperi que flueix a través d'un conductor elèctric i consumeix un watt de potència.

Volt, unitat de mesura de la tensió - mesurament i exemplesAquesta unitat rep el seu nom en honor del físic italià Alessandro Volta, inventor de la pila elèctrica (o pila voltaica), la primera bateria química.

Com es mesuren els volts?

El voltatge es mesura utilitzant un instrument anomenat voltímetre. Funciona connectant-se en paral·lel amb el component del circuit que es mesura i es configura depenent del tipus de voltatge que volem mesurar.

El voltímetre ha de tenir una resistència interna molt alta per evitar que el corrent del circuit es desviï cap al voltímetre i canviï el voltatge mesurat. Per tant, un voltímetre ideal tindria una resistència interna infinita.

Hi ha dos tipus de voltímetres: analògics i digitals.

  • Un voltímetre analògic utilitza una agulla i una escala per mostrar el voltatge mesurat.

  • Un voltímetre digital utilitza un display numèric per mostrar el voltatge mesurat i sol ser més precís. 

Exemples de mesuraments

Aquí hi ha alguns exemples de volts en diferents situacions:

  1. Un endoll domèstic típic proporciona un voltatge de 120 volts de corrent altern (CA) a Amèrica del Nord, mentre que a altres països com Europa, el voltatge d'una presa de corrent domèstic és de 220-240 volts CA.

  2. Una bateria elèctrica d'automòbil típica produeix un voltatge de 12 volts CC (corrent continu).

  3. Les llums LED de baix consum utilitzades a llars i edificis sovint funcionen amb un voltatge de 12 volts CC.

  4. Un telèfon mòbil típic té una bateria que produeix entre 3,7 i 4,2 volts CC.

  5. Un generador d'energia eòlica produeix un voltatge variable de corrent altern (CA), que després es converteix en corrent continu (CC) per al seu ús a llars i edificis.

  6. El sistema elèctric d'un automòbil, que inclou la bateria, l'alternador i els components electrònics, opera una varietat de voltatges, inclosos 12, 24 i 48 volts.

  7. Els panells solars produeixen voltatges que varien segons la seva mida i disseny, però en general produeixen entre 12 i 24 volts de corrent continu.

En general, els voltatges poden variar àmpliament segons l'aplicació i els requisits específics de cada dispositiu o sistema elèctric.

La relació entre el volt i lenergia elèctrica

El volt i lenergia elèctrica estan estretament relacionats perquè el voltatge afecta la quantitat denergia elèctrica que flueix a través dun circuit elèctric. L'energia elèctrica es calcula multiplicant la potència elèctrica pel temps i la potència elèctrica es calcula multiplicant el voltatge pel corrent elèctric.

La de potència elèctrica en watt (W) equival a la quantitat de volts (V) x amperes (A).

Per tant, si augmenta el voltatge, també augmentarà la potència elèctrica i l'energia elèctrica, sempre que el corrent elèctric romangui constant.

Aquesta relació entre voltatge i corrent també és definida per la llei d'Ohm. La llei d'Ohm estableix que la diferència de potencial V entre dos punts d'un conductor és proporcional a la intensitat del corrent que hi circula.

Autor:
Data de publicació: 13 de maig de 2015
Última revisió: 17 d’abril de 2023