Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Què és un circuit elèctric? Components i tipus

Què és un circuit elèctric? Components i tipus

Un circuit elèctric és un sistema format per un conjunt d'elements elèctrics interconnectats. Té un o més camins tancats que poden ser travessats per un corrent elèctric.

Un corrent elèctric és el moviment de càrregues elèctriques lliures de forma ordenada. Normalment aquestes càrregues són electrons que es mouen del pol negatiu al pol positiu. Depenent del moviment que descriuen les càrregues distingim dos tipus de corrents: el corrent continu i el corrent altern.

La intensitat de corrent indica la quantitat d'electrons que circulen per la secció d'un conductor durant un temps determinat.

Per representar-los, s'utilitzen diagrames elèctrics o esquemes amb símbols electrònics estandarditzats.

Quins són els components d'un circuit elèctric?

Els components bàsics d'un circuit elèctric són els següents: 

 • Generador: El generador elèctric és l'element encarregat de generar el corrent elèctric mantenint una diferència de potencial entre els extrems del circuit. Per exemple, pot ser una pila, un motor tèrmic o una placa fotovoltaica.

 • Conductor: el conductor de corrent és per on es desplacen els electrons impulsats pel generador elèctric. El material utilitzat ha de ser conductor de l' electricitat. Els elements de la taula periòdica més conductors són la plata, el coure i l'or.

 • Resistència elèctrica: les resistències són elements que s'oposen a el pas del corrent elèctric. Són els elements del circuit que perden més energia útil en forma de calor d'acord amb la llei de Joule .

 • Receptors: els receptors converteixen l'electricitat en un altre tipus d'energia. Les bombetes i els motors elèctrics són exemples de receptors.

 • Elements de control: la funció d'aquests elements és tallar o dirigir el pas del corrent dins el circuit. Alguns exemples són els polsadors, interruptors i els commutadors.

 • Condensadors: Un condensador és un element amb la capacitat d'emmagatzemar energia elèctrica i que posteriorment pot alliberar.

símbols d'un circuit eléctroc

  En alguns circuits s'utilitzen elements de protecció per evitar problemes derivats d'una sobretensió entre d'altres.

  Els elements d'un circuit elèctric poden estar connectats en sèrie i paral·lel. Per exemple, en els receptors en sèrie els receptors estan connectats un a un entre ells.

  En els circuits en sèrie, la intensitat de corrent és idèntica en tots els elements. No obstant això, en els circuits en paral·lel en el qual està circulant un corrent, les intensitats se sumen.

  Lleis fonamentals dels circuits elèctrics

  Hi ha algunes lleis que s'apliquen a tots els circuits elèctrics. Aquests inclouen:

  • La llei del corrent de Kirchhoff.

  • La llei de tensió de Kirchhoff.

  • La ley de Ohm.

  • El teorema de Norton.

  • El teorema de Thévenin.

  • El teorema de superposició.

  Autor:

  Data de publicació: 10 de setembre de 2021
  Última revisió: 10 de setembre de 2021