Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Lleis de Kirchhoff: definició, exemples i aplicacions

Lleis de Kirchhoff: definició, exemples i aplicacions

Els circuits elèctrics són una part essencial de la nostra vida moderna. Des dels dispositius electrònics més simples fins als sistemes de potència més complexos, tots depenen de la correcta comprensió i anàlisi dels circuits elèctrics.

Al segle XIX, Gustav Kirchhoff, un físic alemany, va formular les lleis que porten el seu nom i que han esdevingut els fonaments bàsics per a l'anàlisi de circuits: les lleis de Kirchhoff.

Llei de Corrents de Kirchhoff (Llei de Nodes):

La llei de corrents de Kirchhoff, també coneguda com la llei de nodes, estableix que en qualsevol node d'un circuit elèctric, la suma algebraica dels corrents que entren i surten del node és igual a zero. En altres paraules, el corrent que flueix cap a un node és igual al corrent que surt del mateix node.

En aplicar la llei de corrents de Kirchhoff, es poden establir equacions que relacionen els corrents a cada branca del circuit i determinar així el comportament global del sistema.

Llei de Tensions de Kirchhoff (Llei de Malles):

La llei de tensions de Kirchhoff, també coneguda com a llei de malles, estableix que en qualsevol llaç tancat d'un circuit elèctric, la suma algebraica de les diferències de potencial (tensions) és igual a zero. En altres paraules, la suma de les caigudes de tensió i les elevacions de tensió en un llaç tancat és nul·la.

En aplicar la llei de tensions de Kirchhoff, es poden establir equacions que relacionen les tensions a cada element del circuit i permeten determinar com es distribueix la tensió al sistema.

Aplicació de les lleis de Kirchhoff:

Les lleis de Kirchhoff són aplicables a qualsevol circuit elèctric, ja sigui en corrent continu (CC) o corrent altern (CA). Aquestes lleis són especialment útils per analitzar circuits complexos, on hi ha múltiples fonts de corrent i tensió, així com una varietat d'elements com a resistors, capacitors i inductors.

En aplicar les lleis de Kirchhoff, és possible establir un sistema d'equacions que es pot resoldre per determinar els corrents i les tensions en cada component del circuit. Això permet comprendre el comportament global del sistema i fer càlculs precisos per dissenyar circuits eficients i fiables.

Per què serveixen les lleis de Kirchhoff?

Les lleis de Kirchhoff són eines fonamentals per a l'anàlisi i el disseny de circuits elèctrics. Serveixen per a:

1. Resoldre circuits complexos

Les lleis de Kirchhoff permeten analitzar i resoldre circuits elèctrics que contenen múltiples components, fonts de corrent i tensió, i connexions complexes. En aplicar les lleis de Kirchhoff, és possible establir equacions que relacionen corrents i tensions en cada element del circuit, cosa que permet determinar-ne el comportament i calcular els valors de corrent i tensió en diferents parts del circuit.

2. Dissenyar i optimitzar circuits

En utilitzar les lleis de Kirchhoff, els enginyers elèctrics poden dissenyar i optimitzar circuits per complir els requisits específics. Aquestes lleis permeten comprendre com es distribueix el corrent i la tensió en un circuit, cosa que ajuda a identificar punts crítics, calcular la resistència necessària i assegurar un flux de corrent adequat.

3. Anàlisi de xarxes elèctriques

Les lleis de Kirchhoff també s'apliquen a l'anàlisi de xarxes elèctriques més grans, com ara sistemes de distribució d'energia o xarxes de transmissió. Aquestes lleis permeten avaluar i equilibrar el flux de corrent en diferents branques de la xarxa, identificar possibles problemes de sobrecàrrega i determinar la millor configuració per a una distribució eficient de lenergia elèctrica.

Exemples de les lleis de Kirchhoff

Aquí teniu alguns exemples que il·lustren l'aplicació de les lleis de Kirchhoff:

Exemple 1: Llei de corrents de Kirchhoff (Llei de nodes)

Suposem que tenim un circuit amb tres resistors connectats en paral·lel, alimentats per una font de corrent. Volem determinar el corrent a cada resistor.

D'acord amb la llei de corrents de Kirchhoff, la suma algebraica dels corrents que entren i surten d'un node és igual a zero. En aquest cas, el node superior es pren com a referència i el corrent total que entra a aquest node és I. Per tant, podem establir la següent equació:

I = I1 + I2 + I3

On I1, I2 i I3 són els corrents a cada resistor. En resoldre aquesta equació, es poden trobar els valors dels corrents a cada resistor.

Exemple 2: Llei de tensions de Kirchhoff (Llei de malles)

Suposem que tenim un circuit amb tres resistors en sèrie i una font de voltatge. Volem determinar la tensió a cada resistor.

D'acord amb la llei de tensions de Kirchhoff, la suma algebraica de les diferències de potencial (tensions) a qualsevol llaç tancat del circuit és igual a zero. En aquest cas, podem establir dues equacions utilitzant la llei de malles:

  • Per al llaç superior: V = V1 + V2

  • Per al llaç inferior: V = -V2 - V3

On V1, V2 i V3 són les tensions a cada resistor. En resoldre aquestes equacions simultànies, podem trobar els valors de les tensions a cada resistor.

Autor:
Data de publicació: 18 de maig de 2023
Última revisió: 18 de maig de 2023