Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Electricitat dinàmica

Electricitat dinàmica

Lelectricitat dinàmica és un tipus delectricitat que implica el moviment de càrregues elèctriques a través dun conductor. Aquesta forma d'electricitat també es coneix com a corrent elèctric o electricitat electromotriu.

La producció delectricitat dinàmica es basa en la interacció entre un camp magnètic i un corrent elèctric en moviment a través dun conductor, un fenomen conegut com lefecte magnetoelèctric. Aquest procés és la base de molts dispositius elèctrics, com ara els motors elèctrics, generadors i transformadors, que converteixen l'energia mecànica en energia elèctrica i viceversa.

Les càrregues elèctriques poden ser càrregues positives o negatives, però normalment són electrons lliures (amb càrrega negativa).

Com es mouen les càrregues elèctriques?

Les càrregues elèctriques es poden moure en un material conductor com un metall d'àtom en àtom. Les càrregues elèctriques en un material conductor, com els electrons en un cable de coure, es mouen d‟un àtom a un altre quan s‟aplica una força elèctrica externa, com la diferència de potencial elèctric en un circuit elèctric.

El potencial elèctric impulsa els electrons dels àtoms a saltar a un altre àtom més allunyat. Quan l'àtom inicial perd electrons queda carregat positivament, per això atrau nous electrons d'àtoms anteriors que tenen un excés d'electrons i han estat impulsats per la tensió del circuit. D'aquesta manera, els electrons flueixen generant un corrent elèctric.

En un circuit elèctric, les càrregues elèctriques es mouen des de la font denergia elèctrica, com una bateria o un generador, a través del conductor i després tornen a la font. Aquest corrent elèctric es mou a través del conductor a una velocitat molt alta, encara que la velocitat real depèn de les propietats del material conductor i de les característiques del circuit.

Tipus de corrent elèctric

Hi ha dos tipus principals de corrent elèctric: corrent continu (CC) i corrent altern (CA).

  • Corrent continu (CC): El corrent continu flueix en una sola direcció constant al circuit. La font denergia elèctrica, com una bateria, proporciona una diferència de potencial elèctric constant que impulsa el corrent a través del circuit.

  • Corrent altern (CA): El corrent altern canvia de direcció i magnitud a intervals regulars, els electrons no viatgen grans distàncies sinó que l'energia es transmet a través d'impulsos. Aquest tipus de corrent s'utilitza a la majoria de les aplicacions elèctriques, incloent-hi la llar, la indústria, el transport i la generació d'energia.

Exemples delectricitat dinàmica

Aquí hi ha alguns exemples d'energia elèctrica dinàmica:

  • L'energia elèctrica generada per una central hidroelèctrica: En una central hidroelèctrica, l'energia de l'aigua en moviment es converteix en energia mecànica, que es converteix després en un corrent elèctric a través d'un generador elèctric.

  • El funcionament d'un motor elèctric: Un motor elèctric utilitza el flux d'electricitat dinàmica per fer girar un rotor, cosa que al mateix temps produeix treball mecànic.

  • La càrrega duna bateria: Quan una bateria es carrega es genera un flux delectrons que es transformen en energia química que es pot convertir novament en electricitat quan es requereixi.

  • Lenergia elèctrica generada per una turbina de vent: Quan les aspes duna turbina de vent giren, es converteix lenergia cinètica del vent en energia mecànica, que es converteix en electricitat dinàmica a través dun generador elèctric. Aquest tipus denergia es coneix com energia eòlica.

  • L'ús d'un transformador: Un transformador utilitza l'electricitat dinàmica per generar un camp electromagnètic i canviar la tensió d'un corrent elèctric i adaptar-lo a les necessitats del circuit elèctric.

Autor:
Data de publicació: 7 d’abril de 2023
Última revisió: 7 d’abril de 2023