Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Interruptors elèctrics: tipus, funció i exemples

Interruptors elèctrics: tipus, funció i exemples

Els interruptors elèctrics són elements fonamentals a l'electricitat i als circuits elèctrics.

La seva funció principal és controlar el flux del corrent elèctric, permetent encendre o apagar circuits, connectar o desconnectar dispositius, garantir la seguretat i brindar control al subministrament elèctric.

Per què serveixen els interruptors elèctrics?

Els interruptors tenen diverses funcions i aplicacions a l'àmbit elèctric. Aquí es detallen algunes de les principals utilitats:

1. Control d'encesa i apagada

El propòsit més bàsic d‟un interruptor és permetre el control del flux d‟energia elèctrica. En obrir o tancar un interruptor, es poden encendre o apagar dispositius o circuits elèctrics segons calgui.

Això és especialment útil en la il·luminació despais, on els interruptors de llum ens permeten controlar els llums de manera convenient.

2. Protecció i seguretat

Els interruptors també tenen un paper crucial en la protecció de circuits i equips elèctrics.

Els interruptors termomagnètics, per exemple, s'utilitzen per interrompre el flux de corrent en cas de sobrecàrregues o curtcircuits, evitant danys als cables i prevenint possibles incendis.

Els interruptors diferencials són responsables de detectar fugues de corrent a terra, cosa que ajuda a protegir les persones de descàrregues elèctriques i possibles accidents.

3. Estalvi d'energia

Els interruptors elèctrics permeten apagar dispositius o circuits elèctrics quan no estan en ús, cosa que contribueix a estalviar energia.

En apagar llums, electrodomèstics o equips electrònics mitjançant un interruptor, s'evita el consum innecessari d'electricitat, cosa que té un impacte positiu tant al medi ambient com al cost de la factura d'energia.

4. Control remot i automatització

Levolució de la domòtica ha permès controlar i automatitzar els dispositius.

Els interruptors intel·ligents, per exemple, poden ser controlats a través de dispositius mòbils o assistents de veu, cosa que brinda comoditat i flexibilitat en la gestió de l'energia elèctrica a la llar o entorns comercials.

5. Segmentació de circuits

Aquests dispositius també s'utilitzen per segmentar circuits elèctrics, cosa que permet un control més específic i eficient.

Per exemple, en un panell de distribució elèctrica, els interruptors es fan servir per dividir la càrrega elèctrica en diferents circuits. Aquesta divisió facilita el manteniment, la identificació de problemes i el control independent de diferents àrees o dispositius.

Exemples dinterruptors

Interruptor termomagnètic

L'interruptor termomagnètic és un dispositiu de protecció utilitzat en circuits elèctrics per interrompre el flux de corrent quan es detecten condicions perilloses.

Combina un dispositiu tèrmic, que detecta el sobreescalfament per corrents excessius, i un dispositiu magnètic, que detecta els corrents de curtcircuit. Aquests interruptors són essencials per evitar danys als circuits i prevenir incendis.

Interruptor de llum

L'interruptor de llum és un dels tipus més comuns i senzills. Permet controlar l'encesa i l'apagada dels llums en una habitació o àrea específica.

Els interruptors de llum poden ser de palanca, basculants o tàctils, i són indispensables per brindar il·luminació segons les nostres necessitats i estalviar energia.

Interruptor de seguretat

Els interruptors de seguretat són dispositius dissenyats per protegir les persones i els equips contra perills elèctrics. 

Aquests interruptors, com els de tall omnipolar, s'utilitzen en instal·lacions elèctriques per assegurar que el circuit quedi completament desconnectat i aïllat durant feines de manteniment o en cas d'emergència elèctrica.

Interruptor diferencial

El diferencial, també conegut com a interruptor de fugida a terra o disjuntor de falla a terra, és un dispositiu de seguretat que detecta el corrent de fugida cap a terra.

La seva funció és interrompre el circuit elèctric quan es produeix una fuita, evitant així descàrregues elèctriques i protegint les persones contra riscos delectrocució.

Connexions entre interruptors

En moltes instal·lacions elèctriques, especialment en espais grans o amb múltiples punts d'accés, cal tenir connexions entre interruptors. Les connexions es fan per aconseguir un control més eficient i versàtil de la il·luminació o dispositius elèctrics.

Aquestes connexions permeten encendre o apagar una llum o un conjunt de llums des de diversos punts diferents, sense importar a quin lloc del circuit et trobis.

Interruptors de tres vies

Una de les connexions més comunes és la connexió dinterruptors de tres vies. Aquest tipus de connexió s'utilitza quan es vol controlar una llum des de dues ubicacions diferents, com en una escala amb interruptors a la part inferior i superior.

En aquest cas, es fan servir dos interruptors de tres vies juntament amb un interruptor de quatre vies. Els interruptors de tres vies estan interconnectats de manera que l'encesa o l'apagada de la llum es pot fer indistintament des de qualsevol dels dos punts.

Per aconseguir aquesta connexió, s'han d'identificar els terminals comuns (comunament marcats com a “COM”) en els interruptors de tres vies i connectar-los entre si.

Després, els terminals d'entrada i sortida (marcats com a "L1" i "L2") es connecten als altres terminals dels interruptors de tres vies ia l'interruptor de quatre vies en el cas que s'utilitzi. Això permet que el corrent flueixi entre els interruptors i controli la il·luminació des de diferents ubicacions.

Tipus d'interruptors elèctrics

Hi ha diferents tipus dinterruptors elèctrics que sutilitzen en diverses aplicacions. Alguns exemples comuns inclouen:

  1. De palanca: Aquest és un dels tipus més bàsics i populars. Consisteix en una palanca que es pot moure cap amunt o cap avall per obrir o tancar el circuit.

  2. botó: són dispositius momentanis que s'activen en pressionar un botó. S'utilitzen en situacions on cal un control momentani, com en timbres de portes o polsadors d'encesa/apagada.

  3. Basculant: té una palanca que es pot moure cap a un costat o altre per obrir o tancar el circuit. Són àmpliament utilitzats en aplicacions on es requereix un canvi d'estat estable, com a interruptors d'encesa/apagada en electrodomèstics.

  4. Tàctil: utilitzen tecnologia capacitiva per detectar el contacte humà. No tenen parts mòbils i s'activen amb un simple toc. Cada vegada són més populars en aplicacions de domòtica i control d'il·luminació.

Autor:
Data de publicació: 19 de maig de 2023
Última revisió: 19 de maig de 2023