Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Capacitors electrolítics: un condensador particular

Capacitors electrolítics: un condensador particular

Els capacitors són dispositius electrònics que tenen un paper crucial a l'electrònica moderna. Dins l'àmplia varietat de condensadors disponibles al mercat, els capacitors electrolítics (o condensadors electrolítics) són particularment importants a causa de les seves característiques úniques i versatilitat en aplicacions que requereixen emmagatzematge d'energia i filtratge de senyals.

En aquest article, explicarem detalladament els condensadors electrolítics, el seu funcionament, tipus, aplicacions comunes i consideracions clau per al seu ús en circuits electrònics.

Què és un capacitor electrolític?

Un capacitor és un component electrònic passiu que emmagatzema energia en forma de càrrega elèctrica. Els capacitors electrolítics són una variant dels capacitors convencionals, que utilitzen una capa d'òxid metàl·lic com a dielèctric.

Aquests capacitors es caracteritzen pel seu dielèctric líquid, generalment una solució electrolítica, que proporciona una alta capacitat demmagatzematge denergia en comparació amb altres tipus de capacitors.

Estructura d´un condensador electrolític

Capacitors electrolítics: un condensador particularL´estructura bàsica d´un capacitor electrolític consta de dues plaques conductores, que generalment són làmines d´alumini, separades per una capa de dielèctric. El dielèctric és una fina pel·lícula d'òxid d'alumini, i la solució electrolítica està impregnada en aquesta pel·lícula.

Una característica distintiva dels capacitors electrolítics és la seva polaritat, cosa que significa que s'han de connectar a la direcció correcta en un circuit.

Funcionament bàsic

Quan s'aplica una diferència de potencial (voltatge) a través d'un capacitor electrolític, les plaques conductores carregades positivament i negativament acumulen càrregues oposades a les superfícies.

La pel·lícula d'òxid actua com un aïllant que evita que les càrregues flueixin entre les plaques, cosa que resulta en l'acumulació d'energia elèctrica al condensador. Aquesta energia semmagatzema en forma dun camp elèctric entre les plaques.

Quan es desconnecta la font de voltatge, el capacitor manté la càrrega emmagatzemada.

Exemples d'aplicacions comunes

Els condensadors electrolítics tenen un paper crucial en una àmplia gamma d'aplicacions electròniques.

Capacitors electrolítics: un condensador particularAlguns exemples dels usos més comuns inclouen:

  • Fonts d'alimentació : s'utilitzen en etapes de filtratge i emmagatzematge d'energia en fonts d'alimentació lineals i commutades per proporcionar un voltatge de sortida estable i reduir el soroll.
  • Àudio i amplificació : En circuits d'àudio, aquests capacitors s'utilitzen per acoblar senyals d'àudio, bloquejar components de CC no desitjats i estabilitzar amplificadors.
  • Encesa i arrencada de motors Els condensadors electrolítics s'empren en aplicacions d'arrencada de motors elèctrics, com a compressors d'aire i motors monofàsics, per proporcionar el parell necessari per iniciar el moviment.
  • Regulació de voltatge : En aplicacions de regulació de voltatge, els condensadors electrolítics poden suavitzar les fluctuacions de voltatge, millorant així l'estabilitat dels circuits.
  • Circuits temporitzadors : S'utilitzen en circuits temporitzadors per controlar la durada d'esdeveniments i retards, cosa que és fonamental en aplicacions com cronòmetres i temporitzadors de retard.

Consideracions clau

Quan es treballa amb capacitors electrolítics, és essencial tenir en compte algunes consideracions clau per garantir-ne el funcionament òptim i la seguretat:

  • Polaritat: A causa de la seva polaritat, els condensadors electrolítics han de connectar-se a la direcció correcta en un circuit. La terminal amb la banda o marca sol indicar el terminal negatiu.
  • Voltatge màxim: No s'ha d'excedir el voltatge màxim especificat al capacitor, ja que això en pot provocar la fallada i, en alguns casos, la ruptura.
  • Vida útil i temperatura: La vida útil d'un capacitor electrolític es pot veure afectada per la temperatura. És important operar-los dins del rang de temperatura especificat.
  • Arribat i ESR: L'arrissat (ripple) i la resistència en sèrie equivalent (ESR) són paràmetres importants a considerar en seleccionar condensadors electrolítics per a aplicacions de filtratge.
  • Grandària i espai: Els condensadors electrolítics poden ocupar un espai considerable en una placa de circuit imprès. S'han de considerar la mida i la disposició en el disseny del circuit.
Autor:
Data de publicació: 9 de desembre de 2019
Última revisió: 30 d’octubre de 2023