Menu

Electricitat
Corrent elèctric

Grups electrògens: tipus, ús i aplicacions

Grups electrògens: tipus, ús i aplicacions

Un grup electrogen, també conegut com a generador d'emergència o generador elèctric de suport, és un sistema complet que s'utilitza per generar electricitat en cas que falli o interrompi el subministrament d'energia elèctrica provinent de la xarxa pública.

Quan el grup electrogen està en funcionament, pot alimentar diferents tipus de càrregues elèctriques, des de dispositius petits fins a sistemes industrials més complexos. Aquests equips són molt útils en llocs on la continuïtat del subministrament elèctric és crítica, com ara hospitals, centres de dades, instal·lacions industrials i llocs remots on no hi ha accés a la xarxa elèctrica.

Per què serveixen? Usos i aplicacions

Els grups electrògens són dispositius fonamentals en diverses situacions on cal una font fiable d'electricitat.

La seva principal funció és proporcionar energia elèctrica en casos on no hi ha accés a la xarxa elèctrica o com a suport en situacions d'apagada o tall en el subministrament principal.

Subministrament elèctric d'emergència

Una de les aplicacions més crítiques dels grups electrògens és en situacions d'emergència. S'utilitzen en hospitals, centres de dades, estacions de bombers i altres serveis essencials per assegurar que, en cas de fallada a la xarxa elèctrica, hi hagi una font contínua d'energia per mantenir equips mèdics, sistemes de comunicació i altres dispositius vitals en funcionament.

Plantes de producció industrial

A nivell industrial, aquests equips són fonamentals per evitar pèrdues de producció i costos a causa de talls d'energia. En plantes de fabricació i instal·lacions industrials, aquests equips asseguren el subministrament d'energia necessari per mantenir maquinària i processos en funcionament de manera ininterrompuda.

Construcció

Al sector de la construcció, els grups electrògens portàtils són àmpliament utilitzats per proporcionar energia a eines elèctriques, sistemes d'il·luminació i altres equips necessaris en llocs temporals d'obra.

Així mateix, en esdeveniments a l'aire lliure, festivals, concerts i fires, els grups electrògens es fan servir per subministrar energia a escenaris, il·luminació i equips de so, garantint un desenvolupament fluid de l'esdeveniment.

Àrees remotes no electrificades

En àrees remotes o rurals on la xarxa elèctrica no arriba, aquests dispositius són essencials per proporcionar electricitat a comunitats, campaments i projectes fora de la xarxa.

Fins i tot en l'àmbit residencial, algunes persones opten per instal·lar grups electrògens a casa per tenir una font d'energia de suport durant apagades prolongades, cosa que els permet mantenir el funcionament dels electrodomèstics i condicions bàsiques de comoditat.

Components d'un grup electrogen

Un grup electrogen consta principalment de dos components essencials: un motor de combustió interna i un generador elèctric.

Motor de combustió interna

És el component encarregat de convertir lenergia química del combustible en energia mecànica. Els motors dels grups electrògens poden funcionar amb diferents tipus de combustibles, com ara dièsel, gasolina, gas natural o biocombustibles.

Quan es produeix una apagada o tall denergia a la xarxa elèctrica, el motor sactiva per començar a girar.

Generador elèctric

Aquest és el dispositiu que es connecta al motor i converteix lenergia mecànica generada pel motor en energia elèctrica. El generador elèctric utilitza el principi de la inducció electromagnètica per produir un corrent elèctric a les bobines quan l'eix del motor gira, generant així l'electricitat.

Tipus de grups electrògens

Hi ha diferents tipus de grups electrògens, classificats principalment segons el tipus de motor que utilitzen i la seva aplicació específica. Alguns dels tipus més comuns són:

 1. Grups electrògens dièsel: Utilitzen motors dièsel per convertir el combustible dièsel en energia mecànica i, després, en electricitat. Són àmpliament utilitzats per la seva eficiència, durabilitat i capacitat per manejar càrregues pesades. Es troben en aplicacions industrials, comercials, hospitals, entre d'altres.

 2. Grups electrògens a gas: Fan servir motors que funcionen amb gas natural, gas liquat de petroli (GLP) o biogàs com a combustible. Són una opció més ecològica en comparació dels dièsel, ja que produeixen menys emissions.

 3. Grups electrògens a gasolina: Utilitzen motors de gasolina per generar electricitat. Són més comuns en aplicacions més petites i portàtils, com a generadors per a la llar, campaments o esdeveniments temporals.

 4. Grups electrògens bifuel: Són aquells que poden funcionar amb dos tipus de combustible, com dièsel i gas, cosa que brinda flexibilitat en termes de disponibilitat i costos de combustible.

 5. Grups electrògens d'emergència: Estan dissenyats per proporcionar energia de suport en cas d'apagada o errors a la xarxa elèctrica principal. Solen ser presents a hospitals, centres de dades, instal·lacions crítiques i edificis on es requereix una font fiable d'electricitat.

 6. Grups electrògens estacionaris: Són aquells que s'instal·len de manera permanent en un lloc específic, com en edificis, indústries o instal·lacions que requereixen subministrament continu d'electricitat.

 7. Grups electrògens portàtils: Són unitats més petites i mòbils, dissenyades per ser transportades i utilitzades en llocs temporals o remots on no hi ha accés a la xarxa elèctrica.

Avantatges i desavantatges de l'ús dels grups electrògens

Els grups electrògens tenen tant avantatges com desavantatges, i és important tenir en compte aquests aspectes en considerar-ne l'ús.

A continuació es presenten alguns dels principals avantatges i desavantatges d'aquests equips:

Avantatges

 1. Subministrament d'energia de seguretat: El principal avantatge dels grups electrògens és proporcionar una font fiable d'energia de seguretat en cas de talls d'energia o apagades a la xarxa elèctrica.

 2. Flexibilitat en ubicació: aquests dispositius es poden instal·lar en una àmplia varietat d'ubicacions, incloses zones remotes o llocs on no hi ha accés a la xarxa elèctrica.

 3. Diversitat de mides i capacitats: estan disponibles en diferents mides i capacitats, des de petits generadors portàtils fins a grans sistemes industrials.

 4. Manteniment relativament senzill: Amb un manteniment adequat i programat, poden tenir una vida útil perllongada i un bon rendiment. El manteniment inclou canvis d'oli, filtres i ajustaments periòdics per garantir un funcionament òptim.

Desavantatges

 1. Costos inicials i operatius: poden tenir un cost inicial significatiu, especialment quan es tracta de models de més capacitat o amb tecnologies avançades. A més, el subministrament continu de combustible (dièsel, gas, gasolina, etc.) també representa una despesa operativa.

 2. Emissions i contaminació: Els grups electrògens que funcionen amb combustibles fòssils, com ara dièsel o benzina, emeten gasos contaminants i partícules que contribueixen a la contaminació de l'aire i al canvi climàtic. Els que funcionen amb gas natural o biogàs són una opció més neta en aquest aspecte.

 3. Soroll i vibracions: Alguns grups poden generar nivells de soroll i vibracions significatius durant el seu funcionament, cosa que pot ser un problema en àrees residencials o en entorns sensibles al soroll.

 4. Dependència del combustible: El funcionament està vinculat al subministrament continu de combustible, per tant, en situacions d'emergència prolongades o en àrees remotes, l'accés a combustible pot ser un desafiament.

Autor:
Data de publicació: 2 d’agost de 2023
Última revisió: 2 d’agost de 2023