Menu

Combustibles fòssils.
Extracció de petroli

Central tèrmica de Cercs. Catalunya

Tractament de combustibles fòssils

Energia tèrmica i combustió.
Efectes de la termodinàmica

Energia fòssil

Energia fòssil

L'energia fòssil és l'energia que prové de la combustió de combustibles fòssils.

Es tracta d'una font d'energia no-renovable pel fet que no és una font energètica inesgotable ni es regenera a la mateixa velocitat a la qual es consumeix.

Els combustibles fòssils es formen a partir de substàncies orgàniques que s'han acumulat en el subsòl terrestre. Aquestes substàncies poden ser restes de plantes, animals i altres éssers vius. Amb el pas dels anys, de milions d'anys, pateixen certes transformacions físiques i químiques fins arribar al punt en que es converteixen en uns components dels que és fàcil convertir-los en energia: energia fòssil.

Tipus d'energia fòssil

Els diferents tipus d'energia fòssil van determinats pel tipus de combustible fòssil de què es tracti. Diferenciem tres grans tipus d'energia fòssil:

El carbó va ser el primer gran combustible fòssil en ser utilitzat en la indústria, especialment. El carbó va ser el combustible que va permetre la revolució industrial.

Mina de carbó, font d'energia fòssil El carbó es forma mitjançant la descomposició de la matèria vegetal. La pressió i la temperatura a què es sotmeten les partícules orgàniques en les capes subterrànies provoquen que es transformin en carbó.

El petroli té una textura líquida oliosa. Es genera per les restes marins que es queden dipositats al fons del mar. A causa de la pressió i temperatures a què es veuen sotmesos, amb el pas dels anys, es transformen en petroli.

Del petroli es poden extreure molts derivats per aprofitar la seva energia fòssil. A les refineries es transforma el petroli per obtenir gasolina, gasoil, i fins i tot gasos com el propà i el butà.

A causa, precisament al fet que la gasolina és un derivat del petroli, els cotxes i els motors tèrmics en general, són màquines que utilitzen energia fòssil pera el seu funcionament.

El gas natural està compost per metà. Aquest correspon a la fracció lleugera d'hidrocarburs. S'extreu de les capes subterrànies en forma de gas.

Per què està tan estès l'ús de les energies fòssils?

Les energies fòssils utilitzen un tipus de combustible que és limitat. És per tant un tipus d'energia no renovable a mig termini (ni a llarg termini des del punt de vista humà).

A més és un tipus d'energia contaminant, que genera gasos que fomenten l' efecte hivernacle i fan malbé la capa d'ozó.

Llavors, per què l'ús de l'energia fòssil està tan estesa?

L'explicació es remunta precisament a l'inici de la revolució industrial. Per aquell temps el primordial era millorar la producció i baixar els costos. L'ús d'energies fòssils permetia dues coses, el preu del carbó no era molt elevat i permetia construir màquines que milloraven la producció i estalviaven costos en salaris.

De carbó existien grans quantitats, i l'inici, semblava inesgotable. A poc a poc la quantitat de màquines que utilitzen combustibles fòssils ha anat creixent fins al punt que resulta difícil canviar eta dinàmica.

Des del punt de vista ambiental, en el moment en què es desenvolupaven les primeres màquines no es tenia la consciència ecològica que es té ara. Els problemes ambientals tampoc eren els mateixos, ja que no es tenia coneixement que els gasos derivats afectarien la capa d'ozó ni a l' efecte hivernacle.

valoración: 4.4 - votos 8

Última revisió: 3 de abril de 2017