Menu

Combustibles fòssils.
Extracció de petroli

Energia fòssil

Energia fòssil

Lenergia fòssil és lenergia que prové de la combustió de combustibles fòssils. Actualment aquest tipus denergia és la principal font denergia per a la generació delectricitat. Actualment també és la principal font d'energia per als vehicles de tracció mecànica.

Es tracta d'una font d'energia no renovable perquè no és una font energètica inesgotable ni es regenera a la mateixa velocitat que es consumeix.

Els combustibles fòssils es formen a partir de substàncies orgàniques que s'han acumulat al subsòl terrestre. Aquestes substàncies poden ser restes de plantes, animals i altres éssers vius. Amb el pas dels anys, de milions d'anys, pateixen certes transformacions físiques i químiques fins a arribar al punt que es converteixen en uns components dels quals és fàcil convertir-los en energia: energia fòssil.

Tipus d'energia fòssil

Les diferents fonts denergia fòssil van determinats pel tipus de combustible fòssil de què es tracti. Els tres tipus principals denergia fòssil són el carbó, el petroli i el gas natural.

El carbó

El carbó va ser el primer gran combustible fòssil a ser utilitzat a la indústria, en especial. El carbó va ser lenergia primària que va permetre la revolució industrial.

Què és lenergia fòssil?El carbó es forma mitjançant la descomposició de la matèria orgànica vegetal. La pressió i la temperatura a què se sotmeten les partícules orgàniques a les capes subterrànies provoquen que es transformin en carbó.

El petroli

El petroli té una textura líquida oliosa. Es genera per les restes marines que es queden dipositades al fons del mar. A causa de la pressió i la temperatura a què la matèria vegetal es veu sotmesa es transformen en petroli amb el pas dels anys.

Les refineries són instal·lacions que s'ocupen de transformar el petroli en una gran quantitat de productes químics derivats com la gasolina, el gasoil, i fins i tot gasos com el propà i el butà.

El gas natural

El gas natural està compost per metà. Aquest correspon a la fracció lleugera dhidrocarburs. S'extreuen de les capes subterrànies en forma de gas.

Per què l'ús de les energies fòssils està tan estès?

La popularitat de lenergia fòssil es remunta precisament a linici de la revolució industrial. Per aquell temps el primordial era millorar la producció i baixar els costos. L'ús d'energies fòssils permetia totes dues coses, el preu del carbó no era gaire elevat i permetia construir màquines que milloraven la producció i estalviaven costos en salaris.

Des del punt de vista ambiental, al moment en què es desenvolupaven les primeres màquines no es tenia la consciència ecològica que es té ara. Els problemes ambientals tampoc no eren els mateixos, ja que no es tenia coneixement que els gasos derivats de l'energia fòssil afectarien la capa d'ozó ni l'efecte hivernacle.

Per què cal substituir les fonts d'energia amb combustibles fòssils?

Les energies fòssils generen emissions de diòxid de carboni (CO 2 ), un gas d'efecte hivernacle que s'ha emmagatzemat a l'atmosfera durant segles i que contribueix més a l'escalfament global i al canvi climàtic.

Estudis climàtics alerten de la relació lineal existent entre la magnitud de l'escalfament global i la quantitat acumulada a l'atmosfera de diòxid de carboni. Per limitar l'escalfament global cal establir un límit per a les emissions totals futures de CO 2 , cosa que representa el recurs total global final.

Autor:
Data de publicació: 3 d’abril de 2017
Última revisió: 7 de novembre de 2022