Menu

Central nuclear
Fissió nuclear

L'energia nuclear és renovable?

Lenergia nuclear és una font denergia no renovable. Encara que no emet gasos d'efecte hivernacle, el combustible nuclear no és il·limitat i no es regenera.

L'energia nuclear és renovable?

energia nuclear és l´energia que s´obté de la divisió d´un àtom o de la unió de dos àtoms. Lús principal daquesta tecnologia és la generació denergia elèctrica.

L' electricitat d'origen nuclear es genera a les centrals nuclears. Actualment totes les centrals nuclears funcionen mitjançant reaccions de fissió nuclear.

El combustible nuclear que utilitzen generalment és urani o plutoni (mitjançant un procés artificial). 

Centrals nuclears

Actualment totes les centrals nuclears utilitzen la fissió nuclear per funcionar. La fusió nuclear és una tecnologia que presenta molts avantatges però encara no s'està en condicions de poder-la fer servir, principalment per motius tècnics.

Les centrals nuclears són les encarregades de transformar l'energia emmagatzemada al nucli dels àtoms per convertir-la a energia elèctrica.

Com funciona una central nuclear?

La part més important es realitza al reactor nuclear. Al reactor nuclear es dipositen les varetes de combustible nuclear (generalment urani o plutoni) i mitjançant la projecció d'un neutró es comença a generar una sèrie de reaccions físiques i químiques en cadena que alliberen una gran quantitat d'energia tèrmica.

L'energia tèrmica generada al reactor nuclear s'utilitza per escalfar aigua i convertir-la en vapor a alta pressió. El vapor obtingut serà l'encarregat d'accionar unes grans turbines, que connectades a una dinamo generaran electricitat.

Un cop generada aquesta electricitat es passa per uns transformadors que l'adapten perquè tingui les condicions necessàries per ser subministrada a la xarxa elèctrica.

Per què l'energia nuclear no és renovable?

El combustible nuclear utilitzat a les centrals nuclears és l'urani.

L'urani natural és un mineral, no gaire abundant, que s'extreu de la Terra. El nostre planeta té unes reserves limitades d'urani que no es regeneren. Per aquest motiu, l'energia nuclear es considera una font d'energia no renovable.

Té una estructura molt inestable i és molt fàcil que canviï la seva estructura atòmica. Aquesta propietat resulta idònia per al seu ús, ja que precisament el que es pretén és canviar-ne l'estructura atòmica. Fins i tot abans d'utilitzar-lo en una central nuclear es passa per una planta de processament de combustible nuclear on s'enriqueix i es converteix en encara més inestable.

L'altre material utilitzat és el plutoni. El plutoni és un altre material present a la taula periòdica que no es troba a la natura, es tracta d'un material obtingut de forma artificial. És un residu de les reaccions de fissió nuclear amb urani.

Avantatges i desavantatges de l'energia nuclear

Avantatges de la unilització d'aquest recurs d' energia no renovable:

  • Es pot obtenir una gran quantitat denergia elèctrica amb molt poca quantitat de combustible nuclear.
  • No emet gasos d'efecte hivernacle a l'exterior, i no contribueix a l'escalfament global del planeta.
  • Tota lenergia generada mitjançant lenergia nuclear implica una reducció de lenergia produïda per les centrals tèrmiques. Per tant, una reducció de lús de combustibles fòssils.
  • Les condicions climatològiques no influeixen en la producció denergia elèctrica obtinguda. Gràcies a això, es pot establir una planificació de producció elèctrica.

Inconvenients de l'aprofitament de l'energia nuclear:

  • Tot i que es produeixen escassos accidents, els accidents produïts són extremadament perillosos per al medi ambient i la salut pública.
  • El combustible nuclear utilitzat és limitat.
  • Les centrals nuclears són un objectiu potencial d'atemptats.
  • La gestió dels residus nuclears que generen no està ben resolta i triga milions d'anys a perdre la radioactivitat.
Autor:

Data de publicació: 25 de maig de 2016
Última revisió: 21 de gener de 2022