Menu

Central nuclear
Fissió nuclear

Per què l'energia nuclear no és renovable?

L'energia nuclear és una font d'energia no renovable. Tot i que no emet gasos d'efecte hivernacle, el combustible nuclear no és il·limitat i no es regenera.

Per què l'energia nuclear no és renovable?

L'energia nuclear és l'energia que s'obté de la divisió (fissió nuclear) o de la unió (fusió nuclear) d'un àtom. Tot i l'existència de gran quantitat d'aplicacions relacionades amb l'energia nuclear (medicina, indústria, transport, etc.), l'aplicació principal d'aquesta tecnologia és la generació d'energia elèctrica.

L' electricitat d'origen nuclear es genera en les centrals nuclears. En l'actualitat totes les centrals nuclears funcionen mitjançant reaccions de fissió nuclear.

El combustible nuclear que utilitzen generalment és urani o plutoni (mitjançant un procés artificial). 

Centrals nuclears

Actualment totes les centrals nuclears utilitzen la fissió nuclear per a funcionar. La fusió nuclear és una tecnologia que presenta molts avantatges però encara no està en condicions de poder-la fer servir, principalment per motius tècnics.

Les centrals nuclears són les encarregades de transformar l'energia emmagatzemada en el nucli dels àtoms per convertir-la a energia elèctrica.

Com funciona una central nuclear?

La part més important es realitza en el reactor nuclear. En el reactor nuclear es dipositen les varetes de combustible nuclear (generalment urani o plutoni) i mitjançant la projecció d'un neutró es comença a generar una sèrie de reaccions físiques i químiques en cadena que alliberen una gran quantitat d'energia tèrmica.

L'energia tèrmica generada al reactor nuclear s'utilitza per escalfar aigua i convertir-la en vapor a alta pressió. El vapor obtingut serà l'encarregat d'accionar unes grans turbines, que connectades a una dinamo, generaran electricitat.

Un cop s'ha generat aquesta electricitat es passa per uns transformadors que l'adapten perquè tingui les condicions necessàries per ser subministrada a la xarxa elèctrica.

Quina és la substància que utilitzen les centrals nuclears? Combustible nuclear

El combustible nuclear utilitzat en les centrals nuclears és l'urani o el plutoni.

L'urani és un mineral, no gaire abundant, que s'extreu de la Terra. Té una estructura molt inestable i és molt fàcil que canviï la seva estructura atòmica. Aquesta propietat resulta idònia per al seu ús, ja que precisament, el que es pretén és canviar la seva estructura atòmica. Fins i tot, abans de utilitzar-lo en una central nuclear es passa per una planta de processament de combustible nuclear on s'enriqueix i es converteix en encara més inestable.

La quantitat d'energia que s'obté per gram d'urani és molt elevada, però tot i així, la Terra té unes reserves limitades d'urani que no es regeneren. Per aquest motiu, es considera l'energia nuclear una font d' energia no renovable.

L'altre material utilitzat és el plutoni. El plutoni no es troba en la naturalesa, es tracta d'un material obtingut de forma artificial. És un residu de les reaccions de fissió nuclear amb urani.

Avantatges i desavantatges de l'energia nuclear

Avantatges de la unilización d'aquest recurs d'energia no renovable:

  • Es pot obtenir una gran quantitat d'energia elèctrica amb molt poca quantitat de combustible nuclear.
  • No emet gasos d'efecte hivernacle a l'exterior, amb la qual no contribueix a l'escalfament global de la planeta.
  • Tota l'energia generada mitjançant l'energia nuclear implica una reducció de l'energia produïda per les centrals tèrmiques. Per tant, una reducció de l'ús de combustibles fòssils.
  • Les condicions climatològiques no influeixen en la producció d'energia elèctrica obtinguda. Gràcies a això es pot establir una planificació de producció elèctrica.

Inconvenients de l'aprofitament de l'energia nuclear:

  • Encara que es produeixen escassos accidents, els accidents produïts són extremadament perillosos per al medi ambient i la salut pública.
  • El combustible nuclear utilitzat és limitat.
  • Les centrals nuclears són objectiu potencial d'atemptats.
  • La gestió dels residus nuclears que generen no està molt ben resolta i triga milions d'anys a perdre la seva radioactivitat.
Autor:

Data de publicació: 25 de maig de 2016
Última revisió: 12 de juny de 2019