Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Parts d'un panell solar, components i estructura

Parts d'un panell solar, components i estructura

Els panells solars són els components fonamentals per generar energia elèctrica en un sistema solar fotovoltaic. L'energia elèctrica generada mitjançant aquesta forma d'energia renovable es pot emmagatzemar a bateries o subministrar directament a la xarxa elèctrica.

La part més important dels panells solars és el conjunt de cèl·lules fotovoltaiques que són les encarregades de produir electricitat a partir de la radiació solar. La resta d'elements que formen part d'un plafó solar tenen la funció de protegir i donar fermesa i funcionalitat al conjunt.

L'estructura d'un plafó solar es divideix en diferents parts o components. Actualment, les parts d'un panell fotovoltaic són les següents:

1. Coberta frontal

La coberta frontal és la part del panell solar que té la funció de protegir el panell solar de les condicions climàtiques i els agents atmosfèrics. S'utilitza el vidre temperat amb baix contingut de ferro, ja que presenta una bona protecció contra els impactes i és molt bon transmissor de la radiació solar.

Si bé cal la presència d'una coberta plana per protegir les cèl·lules fotovoltaiques, depenent de la qualitat del vidre protector pot fer baixar el rendiment del panell solar.

2. Capes encapsulades

Les capes encapsulades són les encarregades de protegir les cèl·lules solars i els seus contactes. Els materials emprats (etil-vinil-acetilè o EVA) proporcionen una excel·lent transmissió a la radiació solar, així com una nul·la degradació davant de les radiacions ultraviolades.

L'EVA és un polímer termoplàstic d'etilè i acetat de vinil, que actua com a aïllant tèrmic i transparent per deixar passar els raigs solars fins a les cèl·lules fotovoltaiques. Aporta cohesió al conjunt del panell en omplir el volum existent entre les cobertes frontal i del darrere, esmorteint així les vibracions i impactes que es poden produir.

Els problemes més importants que presenten els copolímers com l'EVA són la seva excessiva plasticitat, gran adherència a la pols, fet que provoca una disminució en la transmissivitat a la radiació solar, i la seva baixa vida útil, que sol condicionar la vida útil de tot el mòdul. .

3. Marc de suport

El marc de suport és la part que dóna robustesa mecànica al conjunt. El marc de suport d'un panell solar permet la inserció en estructures que agruparan mòduls.

El marc normalment és d'alumini encara que també pot ser d'altres materials. El material ha de ser resistent a les diferents condicions climàtiques i ha d'afavorir la dissipació de calor. Laugment de lenergia tèrmica del panell solar redueix el rendiment de lefecte fotovoltaic.

El marc de suport està unit a lestructura que determina la inclinació i orientació del panell solar. En teulades inclinades es pot considerar la possibilitat d'instal·lar els panells directament sobre la superfície de la teulada (si estan orientats al sud) aprofitant la inclinació de la teulada. No obstant això, a les teulades planes és millor utilitzar algun tipus d'estructura per aconseguir una òptima orientació i inclinació.

4. Protector posterior

La missió d'aquesta part del panell solar és protegir contra els agents atmosfèrics i exercir una barrera infranquejable contra la humitat.

Normalment, s'utilitzen materials 24 acrílics, Tedlar o EVA. Sovint són de color blanc, ja que això afavoreix el rendiment del panell a causa del reflex que produeix a les cèl·lules.

5. Caixa de connexions elèctriques

Els corrents elèctrics que generen les cèl·lules fotovoltaiques es condueixen a una caixa de connexions per unificar-se.

De la caixa de connexions elèctriques en surten dos cables amb una diferència de potencial elèctric entre ells. La caixa és el lloc per on es dóna una continuïtat al circuit elèctric.

Alguns mòduls fotovoltaics tenen una presa de terra, que cal utilitzar en instal·lacions de potència elevada.

6. Cèl·lules fotovoltaiques

Les cèl·lules fotovoltaiques són la part del panell solar més més important de l'estructura d'un panell fotovoltaic. Són uns dispositius semiconductors capaços de generar electricitat a partir de l'impacte de la radiació solar.

Autor:
Data de publicació: 25 de febrer de 2016
Última revisió: 20 de juny de 2022