Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Quina és la millor ubicació, orientació i inclinació dels panells solars?

Qualsevol implantació d'un sistema d'energia solar fotovoltaica sostenible porta implícit l'optimització dels recursos a utilitzar. Aquesta és la base del disseny i del muntatge de les instal·lacions solars per optimitzar l'obtenció d'energia renovable.

Quina és la millor ubicació, orientació i inclinació dels panells solars?

Per aconseguir una òptima optimització de la radiació solar, és a dir, de l'aprofitament del Sol, és imprescindible el coneixement de la trajectòria solar, el perfil de les necessitats i dels condicionants de la ubicació dels panells solars. Tot això comporta determinar l'orientació i la inclinació dels panells solars en instal·lacions fixes per aconseguir el mínim cost del uilowatt hora d'aquest tipus d'energia renovable.

Per qüestions d'adaptació arquitectònica, els mòduls solars solen estar situats a les cobertes, encara que no sigui la zona més pròxima a sistema d'acumulació o de comptadors d'energia. Per qüestions de seguretat i d'integració arquitectònica, se sol determinar la coberta de les edificacions com a zona d'ubicació dels panells solars fotovoltaics.

La coberta és un element estructural de l'edificació de què hem de conèixer bàsicament quatre paràmetres: la superfície disponible, l'orientació, la càrrega estructural que pot suportar i la incidència d'ombres que pot tenir. Aquests elements condicionaran la disposició dels panells solars i els sistemes d'ancoratge.

Les caracterísitiques sobre la ubicació i inclinació dels panells fotovoltaics són comuns en els col·lectors solars que s'usen en l'aprofitament de l'energia solar tèrmica.

Incidència d'ombres

Un aspecte a tenir en compte és les ombres que poden incidir sobre els mòduls fotovoltaics ja que durant el dia les sobres varien de posició, però també varien durant les diferents estacions de l'any. A l'hivern, per exemple, la radiació solar viatja cap a la terra en una direcció menys perpendicular a la superfície de la terra que a l'estiu, de manera que les ombres són molt més allargades.

Per aconseguir el màxim aprofitament d'un sistema d'energia solar fotovoltaica, s'haurà de tenir cura de la incidència de possibles ombres sobre els panells, tant les properes (objectes que tapen momentàniament la radiació directa del Sol) com les ombres llunyanes (elements de l'orografia i / o paisatge que oculten el Sol de la zona on s'ubica la instal·lació solar.

L'efecte de les ombres s'ha d'avaluar amb molta cura a l'hora de determinar la ubicació dels panells, ja que les ombres en els panells produeixen una minva important de la producció, sobretot si es produeixen a les hores centrals del dia (màxima insolació).

Ubicació dels panells solars

¿Quina és la millor ubicació, orientació i inclinació dels panells solars?

La superfície disponible quedarà determinada per l'espai de la coberta en la qual la propietat determini ubicar els panells fotovoltaics. Caldrà procurar que aquesta superfície sigui un espai de fàcil accés per a les operacions de manteniment, alhora que aquest espai ha d'estar protegit de actes vandàlics o de caiguda d'objectes.

Orientació i inclinació dels panells fotovoltaics

L'orientació i inclincación dels panells fotovoltaics depèn de la latitud en la qual ens trobem. L'orientació òptima dels panells pot ser sud o nord i la inclinació òptima dependrà de la latitud del lloc, de l'època de l'any en què es vol utilitzar i de si disposa o no d'un grup electrogen propi.

¿Quina és la millor ubicació, orientació i inclinació dels panells solars?

Tenint en compte que en alguna ocasió no és possible assolir les condicions d'inclinació i orientació adequades, caldrà avaluar, en tot cas, les pèrdues de radiació incident a causa dels condicionants d'ubicació.

L'objectiu és aconseguir la màxima perpendicularitat del panell solar pel que fa a la radiació solar rebuda. D'aquesta manera l'energia obtinguda per les cèl·lules fotovoltaiques s'optimitzarà.

Tanmateix hi ha condicionants que poden alterar aquesta premissa. En zones de muntanya on siguin freqüents les nevades serà important aprofitar les fortes pendents de la teulada que beneficiaran d'una banda, per la seva angle d'inclinació propici per hivern, i per l'altre costat, per que permetran que caigui la neu i que no s'acumuli sobre dels panells solars.

Separació entre fileres de panells solars

La separació entre fileres de panells fotovoltaics ha de garantir la no superposició d'ombres entre les fileres de panells els mesos del olstici d'hivern / estiu.

Aquesta distància quedarà determinada per la següent expressió, en el cas de panells en disposició horitzontal (sobre un pla).

D = (h / tan (h)) · cos (a)

En què:

d, és la distància mínima entre línies de panells. 
h, és l'altura de la línia de panells (en vertical, des del punt superior a terra). 
tan (h) , és la tangent de l'altura solar (angle) en el mes més desfavorable en la nostra latitud. 
cos (a), és el cosinus de l'azimut solar en el mes més desfavorable (desembre) a les 10 h solar.

Autor:

Data de publicació: 17 de març de 2016
Última revisió: 4 de desembre de 2019