Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Què és la potència pic d'un mòdul fotovoltaic?

La potència pic d'un element fotovoltaic és la màxima potència elèctrica que aquest pot generar sota les següents condicions estàndards de mesura:

Què és la potència pic d'un mòdul fotovoltaic?
  • Temperatura: 20 graus Celsius.
  • Irradiància rebuda: 1000 W / m²
  • Masa de aire: 1.5

La massa d'aire, és una mesura de la distància que recorre la radiació a l'travessar l'atmosfera i que varia segons l'angle d'incidència.

La irradiància és la potència per unitat d'àrea de la radiació electromagnètica incident en una superfície.

La potència pic és la potència màxima que la font d'alimentació pot suportar durant un breu període de temps. La potència pic difereix de la potència contínua, que es refereix a la quantitat de potència que la font pot subministrar contínuament.

La potència màxima sempre és més alta que la potència contínua i només es requereix durant un temps limitat.

Per què és important la potència pic?

L'objectiu de tenir la potència màxima és garantir que la font d'alimentació pugui manejar els pics de càrrega i protegir la font d'alimentació, evitant així que els pics danyin el subministrament.

Per exemple , un subministrament de 600 watts pot tenir una potència màxima d'aproximadament 1200 watts durant 5 segons. La potència màxima difereix d'una font a una altra i generalment s'especifica en els fulls de dades de la font d'alimentació.

Una font d'alimentació d'alt voltatge podrà proporcionar suficient energia per impulsar tots els components i aconseguir les funcions previstes de la càrrega o el circuit. No obstant això, una font d'alimentació que és exactament el 100% de la capacitat de càrrega podria no ser suficient a causa de les pèrdues i altres factors que poden afectar l'eficiència de la càrrega.

Què és un watt-pic?

La potència elèctrica màxima d'un panell solar en aquestes condicions s'anomena potència de pic (Pmax) i es mostra en Wp (Watt-peak).

La noció de watt-pic s'utilitza per comparar els rendiments de les instal·lacions solars fotovoltaiques i per pronosticar la quantitat d' electricitat que poden produir en condicions òptimes.

Per comparar la capacitat dels panells solars, ha condicions estàndard establertes: a una irradiància d'1 kW / m², l'espectre correspon a l'espectre de la llum solar en una massa d'aire de 1.5 (això vol dir que la llum solar que passa per la atmosfera és igual una vegada i mitja el gruix mitjana de l'atmosfera), i una temperatura de cel·la de 25 ° C.

Quina utilitat té el watt-pic?

El pic de watts permet una comparació entre les sortides dels panells fotovoltaics de diferents fabricants. Per a una mateixa àrea de superfície, com més alt sigui el Wp, més eficient serà el panell.

El watt-peak també s'utilitza per calcular la grandària necessària per a una instal·lació fotovoltaica d'acord amb el rendiment que es busca.

Les condicions de la llum solar també s'han de tenir en compte en aquest càlcul.

S'aconsegueix una sortida diferent per a 1 kWp de panells solars depenent de la regió on es troba la instal·lació fotovoltaica i les seves condicions de llum solar.

Per tant, al sostre d'una casa a Brussel·les, una instal·lació d'1 kWp produirà 900 kWh a l'any en condicions òptimes (orientació sud, angle de 35 °). La mateixa instal·lació en una casa al sud d'Europa, produirà 1250 kWh / any.

Què és un watt?

El watt (símbol: W) és la unitat de potència del sistema internacional, és la quantitat d'energia en joules que és convertida, utilitzada o bé dissipada en un segon.

Es tracta d'una unitat de potència derivada que pren el seu nom de l'enginyer, inventor i constructor d'instruments escocès James Watt, per la seva contribució a el desenvolupament de la màquina de vapor, el que va ser uns dels desencadenants de l'inici de la Revolució Industrial.

El watt va ser adoptat pel Segon Congrés de l'Associació Britànica per l'Avanç de la Ciència el 1889, el que va suposar el seu reconeixement internacional com a unitat de potència, incorporant-lo com una unitat addicional a les unitats pràctiques definides en el sistema CGS. Va ser definida a el Sistema Internacional d'Unitats el 1948 a la 9 a Conferència General de Pesos i Mesures, la mateixa conferència en què es va incorporar el ampere entre d'altres.

Autor:

Data de publicació: 13 de maig de 2015
Última revisió: 10 de abril de 2020