Menu

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Col·lector solar de cilindre parabòlic

Col·lector solar de cilindre parabòlic

El captador solar de cilindre parabòlic és un altre tipus de captador solar tèrmic. Aquest tipus de panell solar utilitzat en instal·lacions d'energia solar tèrmica utilitza cilindres parabòlics per concentrar tota la radiació solar en un punt. En lloc d'heliòstats, aquest tipus de col·lector empra miralls de forma cilindre parabòlica. Pel focus de la paràbola passa una canonada que rep els raigs concentrats del Sol, on s'escalfa el fluid, normalment un oli tèrmic. Actualment el fluid aconsegueix temperatures properes a 400º C.

Fins fa poc, la utilització de sistemes solars tèrmics de concentració CCP estava restringida al camp de la investigació, la indústria o la generació d'electricitat, ja que aquesta tecnologia requeria sistemes complexos de seguiment i grans superfícies per ubicar-los.

En l'àmbit domèstic, no era justificable instal·lar captadors amb aquests requisits per assolir temperatures altes de més de 200ºC. Però actualment disposem, al mercat, de captadors de concentració "de cilindre parabòlic compactes" (CPC) que presenten un format i unes dimensions similars a les dels captadors plans. La eficiència termodinàmica d'aquests nous captadors ha millorat sensiblement.

Els captadors estan formats per unes conduccions amb un revestiment selectiu que recorren longitudinalment el captador i que actuen de absorbidor. Aquestes conduccions reben la radiació solar reflectida per les parets corbes que les envolten, aconseguint així una quantitat d'energia superior per unitat de superfície de absorbidor ( watt / m2).

Per tant, aquest tipus de captadors serveixen, tant per produir aigua calenta sanitària com de suport de calefacció o per alimentar equips de fred per adsorció o absorció.

Components d'un captador solar de cilindre parabòlic

Els principals components d'un captador solar de cilindre parabòlic són:

  • L'estructura metàl·lica per donar rigidesa al conjunt.
  • El reflector cilindre-parabòlic: La funció del receptor cilindre parabòlic és concentrar la radiació solar sobre el tub absorbent. Per a això es construeix amb materials reflectants. En l'actualitat els mitjans suport més utilitzats són la xapa metàl·lica, el vidre i el plàstic.
  • El tub absorbidor: El tub absorbidor consta de dos tubs concèntrics separats per una capa de buit. L'interior, pel qual circula el fluid que s'escalfa és metàl·lic i l'exterior de vidre.
   El fluid de treball que circula pel tub interior és diferent segons la tecnologia.
  • El sistema de seguiment del Sol: El sistema seguidor més comú consisteix en un dispositiu que gira els reflectors cilindre-parabòlics del col·lector al voltant d'un eix, d'aquesta manera s'aconsegueix maximitzar la captació de radiació solar i optimizad l'angle d'incidència.

  Generació d'electricitat

  D'altra banda, aquests sistemes d'energia solar tèrmica es poden aprofitar per generar energia elèctrica.

  Els panells solars parabòlics escalfen l'oli tèrmic. Aquest oli, amb una elevada energia calorífica, és bombejat a través d'una sèrie d'intercanviadors de calor per produir vapor sobreescalfat. La calor present en aquest vapor, es converteix en energia elèctrica en una turbina de vapor convencional igual que es produiria en una torre solar o en un forn solar.

  El funcionament d'aquestes centrals solars és similar al funcionament d'una central tèrmica, o d'una cetntral nuclear. Tots els sistemes aprofiten la calor per generar vapor. Amb el vapor accionar unes turbines i obtenir electricitat. Les diferències entre unes i altres és el mètode d'obtenció de la calor.

  D'una banda les centrals solars utilitzen la radiació solar com a font energètica. D'altra banda, les centrals tèrmiques utilitzen combustibes fòssils per aprofitar la calor de la combustió del carbó o el gas natural. Finalment, les centrals nuclears aprofiten l'energia nuclear generada en la fissió dels àtoms del combustible nuclear.

  Encara que el sistema de generació d'electricitat sigui semblança entre les tres centrals, únicament la central solar és considerada com una font d'energia renovable. Les altres, la central tèrmica i la central nuclear es consideren fonts d'energia no renovable.

  Autor:

  Data de publicació: 30 de maig de 2018
  Última revisió: 30 de maig de 2018