Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Col·lectors solars: característiques i tipus

Col·lectors solars: característiques i tipus

Un col·lector solar tèrmic és un component duna instal·lació solar tèrmica encarregat de capturar la radiació solar i transformar-la en energia tèrmica. Aquest tipus de placa solar també es coneix amb el nom de captador solar tèrmic o panell solar tèrmic.

Hi ha molts tipus d'instal·lacions d'energia solar tèrmica depenent de l'objectiu per al que estiguin dissenyades. Alguns usos habituals dels col·lectors solars són:

  • Sistemes de calefacció.

  • Escalfament de laigua de la piscina.

  • Aigua calenta sanitària (ACS)

  • Producció d'electricitat a les grans centrals tèrmiques solars.

Tipus de col·lectors solars tèrmics

De col·lectors solars n'hi ha molts tipus. El col·lector solar emprat dependrà de la utilització que se li donarà. Actualment, al mercat de l'energia solar podem diferenciar els següents tipus de col·lectors solars:

1. Col·lectors solars de placa plana

Els captadors solars plans capten la radiació solar rebuda en una superfície per escalfar un fluid. Sovint es fa servir l'efecte hivernacle per reduir les pèrdues de calor.

Col·lectors solars: característiques i tipusL´ànima d´aquest tipus de col·lector solar de placa plana és un conjunt de tubs metàl·lics orientats verticalment que condueixen l´aigua freda en paral·lel. Aquests tubs estan connectats per baix per un tub horitzontal a la presa daigua freda i un altre tub similar a la sortida per la part de dalt.

El conjunt de tubs està encaixat per una coberta per la part de dalt que normalment és de doble vidre i per la part de baix per un material aïllant.

Aquest tipus de captadors solars es fan servir en instal·lacions a baixa temperatura (per sota de 80 graus Celsius), com per exemple per a la climatització de piscines.

2. Col·lectors solars de tubs de buit

Un col·lector solar de tubs de buit és semblant a un col·lector solar de placa plana però els tubs metàl·lics se substitueixen per tubs de vidre. Aquests tubs de vidre estan encapsulats, d'un amb un, en un altre tub de vidre entre els quals es fa el buit com a aïllament.

Aquest tipus de panells solars tèrmics tenen un rendiment més alt, però el cost és més elevat.

3. Col·lectors solars de concentració

Aquest tipus de col·lectors capten la radiació rebuda en una superfície relativament gran i la concentren mitjançant miralls plans en una superfície més petita.

Col·lectors solars: característiques i tipusL´objectiu d´un col·lector solar de concentració és focalitzar tota l´energia solar rebuda en una superfície en un punt per obtenir altes temperatures. Aquesta tècnica es fa servir a les instal·lacions solars d'alta i molt alta temperatura.

Habitualment aquest tipus de col·lectors solars s'utilitzen per generar vapor d'aigua a molt alta pressió i generar energia elèctrica com en una central tèrmica convencional .

Components d'un col·lector solar de placa plana

Els col·lectors solars estàndards es componen dels elements següents:

  • La coberta: La coberta d'un col·lector solar és transparent, pot ser-hi present o no. Generalment és de vidre, encara que també es fan servir de plàstic. La seva funció és minimitzar les pèrdues de calor per convecció i radiació tèrmica.

  • Canal d´aire: És un espai que pot estar al buit que separa la coberta de la placa absorbent. El seu gruix es calcula tenint en compte per equilibrar les pèrdues per convecció i les altes temperatures que es poden produir si és massa estret.

  • Placa absorbent: és l'element que absorbeix l'energia solar i transmet al líquid que circula per les canonades. La característica principal de la placa és que ha de tenir una gran absorció solar i una emissió tèrmica reduïda.

  • Tubs o conductes: aquests elements estan tocant (de vegades soldades) la placa absorbent perquè l'intercanvi d'energia sigui tan gran com sigui possible. Pels tubs hi circula el líquid que s'escalfarà i anirà cap al tanc d'acumulació.

  • Capa aïllant: La finalitat de la capa aïllant és recobrir el sistema per evitar i minimitzar pèrdues.

  • Acumulador: l'acumulador és un element opcional, de vegades és una part integral del panell solar i, en aquests casos, sovint és a la vista immediatament per sobre o als voltants.

Autor:
Data de publicació: 28 de setembre de 2015
Última revisió: 21 de juny de 2022