Menu

Figures geomètriques

Angles alterns interns: què són, característiques i aplicacions

Angles alterns interns: què són, característiques i aplicacions

Els angles alterns interns són un tipus d'angles que es troben a la intersecció de dues línies paral·leles tallades per una línia transversal. Els angles alterns interns són aquells que es troben a costats oposats de la línia transversal i entre les dues línies paral·leles. Aquests angles tenen la mateixa mesura i són congruents entre si.

Si tenim dues línies paral·leles, anomenem-les L1 i L2, i una línia transversal que les travessa, aleshores els angles alterns interns es formen de la següent manera:

  1. L'angle A, que és a un costat de la línia transversal i entre les línies L1 i L2.

  2. L'angle B, que és al costat oposat de la línia transversal i també entre les línies L1 i L2.

La propietat clau dels angles alterns interns és que tenen la mateixa mesura, és a dir, són congruents:

Angle A = Angle B

Això vol dir que si coneixem el valor d'un dels angles interns interns, podem determinar la mesura de l'altre. Els angles alterns interns són una part important de la geometria i es fan servir en la resolució de problemes i demostracions relacionades amb línies paral·leles i transversals.

Aplicacions pràctiques

Els angles alterns interns són útils en diverses aplicacions en matemàtiques i en la vida quotidiana, especialment quan es tracta de línies paral·leles i transversals. Algunes de les aplicacions més comunes són:

  1. Geometria: Els angles alterns interns són una propietat important de les línies paral·leles i transversals. S'utilitzen en la resolució de problemes geomètrics i en la demostració de teoremes relacionats amb les propietats de les línies paral·leles.

  2. Matemàtiques educatives: Els angles alterns interns són un tema important a l'educació matemàtica, especialment a l'ensenyament de geometria i trigonometria. Ajuden els estudiants a comprendre les relacions entre els angles i les línies paral·leles.

  3. Disseny d'estructures: En arquitectura i disseny d'enginyeria, és fonamental assegurar l'alineació correcta d'elements estructurals, com ara bigues, columnes i murs. Els angles alterns interns són considerats en dissenyar estructures que requereixen línies paral·leles i transversals.

  4. Ubicació d'objectes: En el disseny d'espais interiors, els angles alterns interns poden ser útils per col·locar objectes de manera equidistant en relació amb línies paral·leles, com ara prestatgeries, quadres o mobles.

  5. Disseny de carrers i carreteres: En la planificació i disseny de carreteres, els enginyers han de considerar les interseccions i les connexions de vies paral·leles. Els angles alterns interns són rellevants per garantir una distribució adequada del trànsit i la seguretat viària.

  6. Resolució de problemes en navegació: Els angles alterns interns també es poden aplicar a la navegació ia la resolució de problemes relacionats amb rutes, distàncies i ubicacions geogràfiques.

Diferència entre els angles alterns interns amb els externs

Els angles alterns interns i els angles alterns externs són dos conceptes relacionats amb la geometria que es presenten quan dues línies paral·leles són tallades per una línia transversal.

Els angles alterns interns es troben a costats oposats de la línia transversal, però dins de les línies paral·leles. D'altra banda, els angles alterns externs es troben també a costats oposats de la línia transversal, però fora de les línies paral·leles.

Tots dos tipus d'angles tenen característiques similars: tenen la mateixa mida i són congruents entre si. És a dir, si coneixem el valor d‟un angle alterns intern, llavors l‟altre angle alterns intern tindrà la mateixa mesura. El mateix s'aplica per als angles alterns externs.

A més, tant els interns com els externs tenen un paper important en la demostració que les línies que els formen són paral·leles. Si trobem que dos angles alterns interns o dos angles alterns externs són congruents, aleshores podem concloure que les línies corresponents són paral·leles.

Autor:
Data de publicació: 2 d’agost de 2023
Última revisió: 2 d’agost de 2023