Menu

Figures geomètriques

Àngulo obtus: definició, mesura i característiques principals

Àngulo obtus: definició, mesura i característiques principals

Un angle obtus és un tipus d'angle que mig més de 90 graus però menys de 180 graus. En altres paraules, és un angle cuya apertura és major que un angle recte (que mide exactament 90 graus) però menor que un angle llano (que mide 180 grados). El terme "obtuso" proviene del llatí "obtusus", que significa "romo" o "no agudo".

Visualment, un angle obtus seria com una obertura més àmplia que un angle recte, però no arribaria a formar una línia recta. Si traça un angle obtus sobre una superfície, s'observa com una "V" oberta cap a l'exterior.

Característiques

Els angles obtusos tenen diverses característiques distintives que diferencien d'altres tipus d'angles. Aquí hi ha algunes de les seves característiques clau:

  1. Medida major a 90 grados: Un angle obtuso té una mesura major a 90 grados (π/2 radianes) pero menor a 180 grados (π radianes). En altres paraules, és més gran que un angle recte (90 graus) però menor que un angle llano (180 graus).

  2. Brazos opuestos: Los ángulos obtusos están formados por dos rayos o líneas, llamados brazos, que comparten un punto en común llamado vértice. Aquests braços s'extienden en direccions opuestas des del vértice.

  3. No forman una línia recta: Dado que la mesura d'un angle obtus és menor a 180 graus, els braços no s'extienden en la mateixa direcció i, pel tant, els angles obtusos no forman una línia recta.

  4. Ubicació en un pla: els angles obtusos existeixen dins d'un pla, que és una superfície bidimensional. En un pla, els angles es formen per la intersecció de línies o segments.

  5. Categoria de triàngulos: Els angles obtusos també estan associats amb els triàngulos obtusàngulos, que són triàngulos que tenen un angle interior major de 90 graus. En estos triángulos, los otros dos ángulos son agudos (menores de 90 grados).

  6. Utilitat i aplicacions: Els angles obtusos i el seu estudi són importants en matemàtiques i geometria, ja que permeten resoldre problemes de disseny, construcció, navegació, enginyeria i moltes altres disciplines.

Relació dels angles obtusos amb els triàngulos

Els angles obtusos estan directament relacionats amb els triàngulos, específicament en el que respecta als tipus de triàngulos segons la mesura dels seus angles interiors.

Un triángulo es defineix per la suma dels seus tres angles interiors, i la suma dels angles interiors de qualsevol triàngulo sempre és igual a 180 graus (π radianes).

Quan parlem de la mesura dels angles interiors d'un triàngulo, podem classificar els triàngulos segons la mesura dels seus angles en:

  1. Triángulo agudo: Un triángulo agut és aquell en el que tots els seus angles interiors miden menys de 90 graus (π/2 radianes).

  2. Triángulo rectángulo: Un triángulo rectángulo és aquell que té un angle interior de 90 graus (π/2 radianes). En aquest tipus de triàngulo, un dels angles és un angle recte.

  3. Triángulo obtuso: Un triángulo obtuso és aquell que té un dels seus angles interiors majors de 90 graus (π/2 radianes) i, per lo tanto, els altres dos angles són agudos.

És important notar que en qualsevol triàngulo, la suma dels angles interiors és sempre 180 graus. Llavors, si un triàngulo té un angle obtus, els altres dos angles han de ser aguts per a la suma total de 180 graus.

Autor:
Data de publicació: 21 de juliol de 2023
Última revisió: 21 de juliol de 2023