Menu

Figures geomètriques

Angle agut: característiques, exemples, definició i mesura

Angle agut: característiques, exemples, definició i mesura

Un angle agut és un tipus d'angle que fa menys de 90 graus. És a dir, qualsevol angle la mesura del qual es trobe entre 0 i 90 graus és un angle agut sense arribar a ser ni un angle nul ni recte.

Aquestes característiques dels angles aguts impliquen que sempre formen un angle convex però mai no es poden catalogar com a angles obtusos. L'angle suplementari d'un angle agut és un angle obtús, que són angles que fan entre 90 i 180º sense arribar a ser angles plans.

Exemples d'angles aguts a la vida quotidiana

Els angles aguts són presents en moltes situacions quotidianes. A continuació, se'n presenten alguns exemples:

  1. Triangles de carretera: Els triangles de carretera que es fan servir per senyalitzar un vehicle avariat tenen tres angles aguts, que s'utilitzen per crear una figura triangular estable.

  2. Teulades: Les teulades de les cases i els edificis tenen angles aguts que s'utilitzen per crear la inclinació necessària perquè l'aigua de pluja escorri cap als desguassos.

  3. Escales: Les escales tenen angles aguts entre els esglaons i els passamans, cosa que proporciona la inclinació necessària per pujar i baixar amb seguretat.

  4. Triangles de fuster: són instruments que tenen dos angles aguts i un angle recte que es fan servir per mesurar i marcar la fusta.

  5. Il·luminació: Els reflectors i els llums tenen angles menors de 90 graus que s'utilitzen per enfocar i dirigir la llum en una adreça específica.

  6. Miralls: Els miralls tenen angles aguts que s'utilitzen per reflectir la llum i crear imatges nítides.

  7. Art i disseny: aquests angles es fan servir per crear una sensació de profunditat i perspectiva.

Importància de l'angle agut a la geometria

A continuació, es presenten algunes de les raons per les quals l'angle agut és important a la geometria:

Definició de triangles

Un triangle és una figura geomètrica que consta de tres costats i tres angles. La suma dels angles interiors dun triangle és igual a 180 graus. Això vol dir que com a mínim dos dels angles que formen han de ser aguts.

L'angle oposat al costat més llarg d'un triangle sempre és agut.

En un triangle equilàter tots els angles aguts mesuren 60 º.

D'altra banda, un triangle rectangle està format per un angle recte i dos angles complementaris que són aguts ja que fa menys de 90º. Aquest tipus de triangle també és un triangle isòsceles.

Construcció de polígons

Un polígon és una figura geomètrica que consta de diversos costats i angles. Per construir polígons regulars, cal utilitzar angles aguts, ja que la suma dels angles interiors dun polígon regular és un múltiple de 180 graus i cada un dels angles interiors ha de ser agut.

Propietats dels cercles

A la geometria del cercle, l'angle agut s'utilitza per definir l'angle central i l'angle inscrit. L'angle central és aquell que es forma al centre del cercle, mentre que l'angle inscrit es forma entre dos punts de la circumferència.

Aplicacions pràctiques

La geometria i un angle menor que 90 tenen moltes aplicacions pràctiques, com ara la construcció d'edificis, l'enginyeria, la física, la topografia i moltes altres àrees.

Autor:
Data de publicació: 17 d’abril de 2023
Última revisió: 17 d’abril de 2023