Menu

Central solar tèrmica

Torres solars de convecció d´aire

Torres solars de convecció d´aire

A la recerca de fonts d'energia més netes i sostenibles, les torres solars de convecció d'aire, també conegudes com a xemeneies solars, han sorgit com una solució prometedora. Aquestes estructures enginyoses utilitzen els principis de la convecció de lʻaire per generar electricitat de manera eficient i respectuosa amb el medi ambient. En aquest article explicarem què és una torre solar de convecció d'aire, com funciona i els possibles beneficis i desafiaments associats amb aquesta tecnologia.

Què és una torre solar de convecció daire?

Una torre solar de convecció dʻaire és una instal·lació de generació dʻenergia única que aprofita la convecció natural de lʻaire per produir electricitat.

L'estructura bàsica consta de tres components principals: un gran sostre col·lector transparent, una torre central alta i una sèrie d'aerogeneradors. El funcionament dʻuna torre solar de convecció dʻaire es basa en el principi dʻaprofitar les diferències de temperatura entre el sòl i lʻatmosfera per crear un flux dʻaire que impulsa turbines, generant electricitat.

Funcionament duna torre solar de convecció daire

Torres solars de convecció d´aireEl funcionament duna torre solar de convecció daire es pot dividir en diversos passos clau:

 • Sostre col·lector : El primer component crític és un sostre col·lector gran i transparent fet de vidre o plàstic que es col·loca prop del terra. El sostre col·lector serveix com a parany de calor solar, permetent que la llum solar penetri i calenta l'aire sota seu.
 • Efecte hivernacle : La llum solar travessa el sostre col·lector i escalfa l'aire a la zona que hi ha a sota. El terra absorbeix la radiació solar i s'escalfa, creant una diferència significativa de temperatura entre el terra i l'aire més fred a l'atmosfera.
 • Convecció natural : A mesura que l'aire sota el sostre col·lector s'escalfa, ascendeix a causa dels principis de la convecció. Aquest moviment ascendent crea una zona de baixa pressió a la base de la torre central.
 • Torre central L'aire càlid que puja es dirigeix ​​cap a una torre central alta, que actua com una xemeneia. La torre s'ubica al centre del sostre col·lector i té una alçada considerable, típicament de centenars de metres. La diferència de temperatura entre aire calent i aire exterior fora de la torre crea un corrent ascendent.
 • Flux d'aire A mesura que l'aire puja dins de la torre, s'accelera, generant un flux d'aire fort i constant. Aquest aire en moviment cap amunt passa a través d'una sèrie d'aerogeneradors ubicats a la base de la torre.
 • Generació d'electricitat El flux d'aire d'alta velocitat fa girar les aspes dels aerogeneradors, que estan connectats a generadors. Aquesta rotació genera electricitat que es pot distribuir a llars, indústries o la xarxa elèctrica.
 • Recirculació de l'aire : Després de passar pels aerogeneradors, l'aire continua ascendint, creant un cicle tancat a mesura que torna a terra, on torna a escalfar-se sota el sostre col·lector. Aquest cicle de convecció continua garanteix una font constant denergia.

Avantatges del sistema de convecció d'aire

Les torres solars de convecció d'aire ofereixen nombrosos avantatges que contribueixen al seu atractiu com a font d'energia sostenible:

 • Energia neta: Aquestes torres generen energia neta i renovable, sense emetre gasos d'efecte hivernacle ni contaminants nocius, cosa que les fa respectuoses amb el medi ambient.
 • Generació contínua d'energia: Les torres solars de convecció d'aire poden produir electricitat de manera contínua durant les hores de llum del dia, i la capacitat d'emmagatzematge de calor permet certa generació d'energia després del capvespre, millorant-ne la fiabilitat.
 • Baixos costos doperació: Un cop construïdes, els costos doperació són relativament baixos, reduint el cost a llarg termini de la producció denergia.
 • Petita empremta ambiental: Aquestes torres requereixen menys espai en comparació amb altres tecnologies d'energia renovable, com ara les granges solars, i tenen un impacte mínim en els ecosistemes locals.

Inconvenients i limitacions

Tot i els seus possibles beneficis, les torres solars de convecció d'aire també enfronten inconvenients i limitacions:

 • Alts costos inicials: La construcció duna torre solar de convecció daire pot ser costosa, requerint inversions substancials en materials i infraestructura.
 • Eficiència limitada: L'eficiència de la tecnologia pot ser menor en comparació amb altres fonts d'energia renovable, com ara l'energia solar fotovoltaica i les turbines eòliques.
 • Requisits d'espai: Aquestes torres requereixen una gran superfície, cosa que pot ser un desafiament en àrees densament poblades o on la terra és costosa.
 • Dependent de la ubicació: Les torres solars de convecció d'aire són més efectives en regions amb una alta i constant exposició solar, cosa que en limita la idoneïtat geogràfica.
 • Impacte ambiental: Depenent de la ubicació, les torres poden tenir un impacte potencial a les poblacions locals d'aus, ja que aquestes poden ser atretes pel flux ascendent.
Autor:
Data de publicació: 31 d’octubre de 2023
Última revisió: 31 d’octubre de 2023