Menu

Energia geotèrmica

Desavantatges de l'energia geotèrmica

Desavantatges de l'energia geotèrmica

L'energia geotèrmica engloba les diferents maneres d'aprofitar la calor de la Terra per aprofitar-la directament o convertir-la en electricitat.

A l'àmbit domèstic s'utilitza per obtenir aigua calenta sanitària i per alimentar el sistema de calefacció d'un habitatge. 

És una font d'energia renovable amb certs avantatges i desavantatges depenent de diferents característiques. En aquest article, però, enumerem els desavantatges de l'energia geotèrmica.

1. Cost inicial elevat

El principal desavantatge de l'energia geotèrmica en un habitatge és el cost inicial de la instal·lació per extreure l'energia tèrmica del subsòl.

El procés per accedir a la font de calor subterrània implica que les primeres fases del projecte siguin llargues i costoses econòmicament. El cost de realitzar perforacions a terra, instal·lar bombes de calor geotèrmiques, intercanviadors de calor, etc. és elevat.

Per realitzar un projecte per a una instal·lació d'energia geotèrmica cal fer estudis previs. Aquests estudis requereixen una maquinària específica i importants inversions en la fase inicial del projecte.

En comparació, el cost d'una instal·lació geotèrmica és molt més elevat que la instal·lació d'una caldera de gas natural o la instal·lació d'un panell solar.

2. Algunes tècniques per crear centrals geotèrmiques augmenten el risc de terratrèmol

Entre els diferents tipus denergia geotèrmica existeix lenergia geotèrmica dalta temperatura que sutilitza en centrals tèrmiques per generar electricitat.

La construcció de plantes denergia geotèrmica pot afectar lestabilitat de la terra. De fet, les plantes d'energia geotèrmica han provocat un enfonsament tant a Alemanya com a Nova Zelanda.

Els terratrèmols poden desencadenar-se a causa de la fracturació hidràulica, que és una part intrínseca del desenvolupament de plantes denergia del sistema geotèrmic millorat.

Per què el risc de terratrèmol augmenta?

L'objectiu d'un sistema geotèrmic millorat és crear una xarxa de fractures de roca calenta que sigui massa impermeable perquè l'aigua flueixi. Amb aquesta xarxa de fractures creades es poden utilitzar dos pous per crear un intercanviador de calor. Es bomba aigua freda per un pou, gràcies a la calor subterrània s'escalfa i s'extreu aigua calenta per l'altre extrem.

Els operadors que perforen un pou geotèrmic el recobreixen amb un tub d'acer fent servir el mateix procés i tecnologia utilitzats per construir un pou petrolier. Per això, es bomba aigua a alta pressió al pou, forçant l'obertura de fractures existents o creant-ne de noves.

De vegades, aquestes petites fractures provoquen petits terratrèmols. El problema és quan els terratrèmols es fan massa grans.

3. La ubicació de la instal·lació afecta el rendiment

Com que les condicions geotèrmiques a l'interior de la Terra no sempre són les òptimes, en algunes parts, algunes instal·lacions el rendiment tèrmic seria tan baix que no serien viables. Aquest desavantatge és semblant a la relació que hi ha entre l'energia eòlica i el vent.

Depenent de les característiques geològiques, alguns llocs resulten millor que altres per a la construcció de pous geotèrmics. Els terrenys rocosos, per exemple, resulten un gran desavantatge per a la construcció d'instal·lacions geotèrmiques.

En el cas de grans ciutats, resulta més difícil la construcció de plantes d'energia geotèrmica. El principal desavantatge, en molts casos, és que a les ciutats el subsòl pertany a l'ajuntament i està ocupat per altres serveis com clavegueram, conduccions de gas i electricitat, etc.

L'energia tèrmica no es pot transportar com a font primària de calor, s'ha de consumir al mateix lloc on procedeix.

4. Afectacions sobre el medi ambient

En termes mediambientals, malgrat que l'energia geotèrmica no genera emissions de CO2 com passa amb els combustibles fòssils, pot emetre altres emissions tòxiques.

Sota la superfície de la terra hi ha una gran quantitat de gasos amb efecte d'hivernacle. Alguns daquests gasos es mitiguen cap a la superfície i cap a latmosfera. Aquestes emissions tendeixen a ser més grans prop de les plantes denergia geotèrmica.

En cas d'accident o fugida, en determinats llocs, es pot alliberar àcid sulfhídric. En aquests casos també hi hauria cert risc que substàncies tòxiques, com ara arsènic, amoníac, etc., s'alliberin i contaminin aigües properes.

Finalment, les grans instal·lacions geotèrmiques deterioren el paisatge.

Autor:
Data de publicació: 22 de gener de 2019
Última revisió: 2 de juny de 2022