Menu

Energia geotèrmica

Avantatges de l'energia geotèrmica

Avantatges de l'energia geotèrmica

La energía geotérmica es la energía que aprovecha el calor en el interior de la Tierra. Se trata de una energía renovable basada en la energía del interior de la Tierra y que no requiere la combustión de ningún material ni combustibles fósiles, evitando emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.

El uso de la energía geotérmica presenta ciertas ventajas:

La energía geotérmica es una fuente de energía renovable inagotable

La principal ventaja de la energía geotérmica es que se trata de una energía renovable. Es considera energia renovable l'energia que s'obté de fonts naturals virtualment inesgotables, ja sigui per la immensa quantitat d'energia que contenen, o perquè són capaços de regenerar-se per mitjans naturals.

A diferencia de otras energías no renovables, para su explotación de la energía geotérmica no se requiere de ningún tipo de combustible fósil ni uranio (energía nuclear).

La energía geotérmica tiene mejor eficiencia

De entre todas las energías renovables (energía solar, energía eólica, energía hidráulica, etc.) la energía geotérmica es la energía renovable más eficiente. Las únicas pérdidas energéticas son la energía calorífica que se pierde en el momento del transporte desde el interior de la Tierra hasta la superficie.

El proceso de extracción de la energía interna de la fuente de calor se realiza mediante un intercambiador de calor. La energía calorífica pasa a un fluido que circula a través de unos conductos para subir el calor a la superficie. Los conductos para realizar este proceso están muy bien aislados, de modo que la cantidad de energía perdida es mínima.

Una vez realizada la instalación el mantenimiento es mínimo, por lo tanto, la relación entre el quilovatio obtenido por el coste de derivado de su obtención es mínimo.

El tiempo de retorno de la inversión en términos económicos es muy bajo. Una instalación de energía geotérmica se amortiza entre cuatro y seis años, esto quiere decir que, en este tiempo, todo el dinero ahorrado en energía es igual al precio que ha sido necesario instalar la tecnología.

Recurso energético constante

Un dels avantatges que presenta l'energia geotèrmica en comparació amb altres fonts d'energia renovable com l'energia solar o l' energia tèrmica és la capacitat de mantenir una producció d'energia constant. D'aquesta manera és possible realitzar una previsió energètica. D'altra banda, l'energia solar depèn de diversos factors (la inclinació del Sol, les hores de llum que varien durant l'any, i la meteorològica ja que en dies ennuvolats la radiació solar obtinguda és menor. L'energia eòlica, d'altra banda, depèn de la intensitat del vent, un factor difícil de preveure.

En el cas de l'energia geotèrmica, la font de valor es troba a diversos metres sota terra. La quantitat de terra sobre de la font calorífica realitza una funció aïllant molt potent que manté la temperatura estable al llarg de les diferents estacions de l'any. En altres paraules, la inèrcia tèrmica és molt elevada que no varia en les diferents èpoques de l'any. La terra que té a sobre realitza una funció d'aïllant que evita transmissions tèrmiques.

Aquest avantatge de l'energia geotèrmica permet fer càlculs i previsions de les necessitats energètiques.

sostenible mediambientalment

El no utilitzar combustibles ajuda que els residus que produeix siguin mínims. Per aquest motiu, l'energia geotèrmica provoca un impacte mediambiental molt menor que els que provoca l'ús d'energies fòssils o centrals nuclears. No provocar impactes mediambientals implica que no afavoreix l'escalfo global ni l'efecte hivernacle.

Un habitatge unifamiliar típica deixa d'emetre dues tones anuals de diòxid de carboni si fa servir energia geotèrmica en comparació amb un habitatge amb caldera de gas natural.

Estalvi econòmic. Per exemple, en un habitatge d'uns 150 a 180 metres quadrats, l'estalvi econòmic que suposa és del 70%.

L'impacte visual d'una instal·lació d'energia geotèrmica és mínim, per ser una instal·lació sota terra.

Disponibilitat geogràfica de l'energia geotèrmica

Un altre avantatge de l'energia geotèrmica és que es pot aprofitar en qualsevol localització geogràfica. Tot i que en determinats punts de la geografia la temperatura de l'interior de la Terra és més alta i, per tant, el rendiment és encara més gran; en general, l'energia geotèrmica es pot aprofitar en qualsevol punt. En zones volcàniques, per exemple, la temperatura en el subsòl és fàcil que es molt més elevada.

És una font d'energia renovable que es troba en qualsevol lloc de la Terra, al contrari d'altres fonts d'energia no renovable que depenen de jaciments de combustibles fòssils com petroli, gas natural o carbó.

En aquest sentit, en comparació amb energies renovables com l'energia solar o l'energia eòlica observem que aquests tipus d'energia tenen un rendiment variable al llarg de l'any. L'energia solar depèn de la radiació solar rebuda, que pot variar depenent de la franja horària i del temps i l'energia eòlica depèn de la intensitat del vent, un factor encara més imprevisible. En el cas de l'energia hidràulica, aquesta es podré aprofitar en llocs on es permeti una certa acumulació d'aigua.

Es pot utilitzar per a calefacció i per refrigeració

L'energia geotèrmica es pot utilitzar de manera particular. En un habitatge particular amb terra radiant es pot fer circular el fluid escalfat a l'interior de la terra per generar calor o fins i tot per refrigerar. La temperatura mitjana que s'obté a l'interior de la terra és d'uns 15 graus centígrads, per la qual cosa, l'energia geotèrmica es pot aprofitar per refrigerar l'ambient.

En el cas de climatització se sol fer amb terra radiant. No calen ventiladors ni aparells interiors a les habitacions ni exteriors, només una bomba.

valoración: 4 - votos 2

Última revisió: 22 de gener de 2019