Menu

La Terra

Quin és el gas més abundant a l'aire de l'atmosfera de la Terra?

Quin és el gas més abundant a l'aire de l'atmosfera de la Terra?

El gas més abundant a l'aire és el nitrogen (N2), que representa aproximadament el 78% de l'atmosfera terrestre. L'oxigen (O2) és el segon gas més abundant, amb un percentatge al voltant del 21%.

La resta de l'atmosfera està composta per gasos traça, com ara l'argó (Ar), el diòxid de carboni (CO2) i el neó (Ne), entre d'altres. Tot i que aquests gasos representen una petita fracció de l'aire, són importants per mantenir la composició química i la temperatura de l'atmosfera terrestre en nivells adequats per a la vida al nostre planeta.

Importància del nitrogen per a la vida

El nitrogen és el gas més abundant a l'atmosfera terrestre. És un element essencial per a la vida a la Terra, ja que és un component fonamental dels aminoàcids, que són els blocs de construcció de les proteïnes.

Les proteïnes són molècules importants que realitzen una gran varietat de funcions en els organismes, com ara transportar nutrients, catalitzar reaccions químiques i proporcionar estructura i suport a les cèl·lules.

Importància del nitrogen a la genètica

A més del seu paper en la síntesi de proteïnes, el nitrogen també és un component clau de l'ADN i de l'ARN, que són les estructures moleculars que contenen la informació genètica i són essencials per a la reproducció i el creixement cel·lular.

Fixació del nitrogen

Tot i això, el nitrogen és un gas inert que no pot ser utilitzat directament per la majoria dels organismes. En la forma gasosa, el nitrogen és un gas molt estable que no pot ser utilitzat per la majoria dels éssers vius.

Per tant, els organismes depenen dels processos de fixació de nitrogen per convertir el nitrogen gasós en formes que puguin ser utilitzades pels organismes, com ara els nitrats i els nitrits.

Els microorganismes com els bacteris i els fongs són els principals responsables de la fixació de nitrogen a la natura. Aquests organismes converteixen el nitrogen gasós en formes que poden ser utilitzades per les plantes i altres organismes que se n'alimenten.

A través de la cadena alimentària, el nitrogen es mou a través dels ecosistemes i és utilitzat per una gran varietat dorganismes per mantenir les seves funcions biològiques.

Característiques bàsiques del nitrogen

El nitrogen (N) és un element químic que presenta les següents característiques bàsiques:

  1. Número atòmic i símbol: El nitrogen té un nombre atòmic de 7 i es representa amb el símbol "N" a la taula periòdica.

  2. Estat físic: En condicions normals de temperatura i pressió, el nitrogen és un gas diatòmic incolor, vàter i no reactiu.

  3. Punt de fusió i ebullició: El nitrogen té un punt de fusió de -210,01 graus Celsius i un punt d'ebullició de -195,8 graus Celsius.

  4. Reactivitat: El nitrogen en la forma molecular (N 2 ) és molt estable i no reacciona fàcilment amb altres elements o compostos. Tot i això, pot formar compostos químics quan se sotmet a reaccions apropiades, com en la fixació de nitrogen per part de certs bacteris i durant els processos industrials.

Importància de l'oxigen per a la vida a la Terra

L'oxigen és el segon element més abundant a l'aire i un dels elements més importants per a la vida a l'esfera terrestre.

Respiració cel·lular

És essencial per a la respiració cel·lular, un procés mitjançant el qual les cèl·lules produeixen energia a partir de la glucosa i altres nutrients. Durant la respiració cel·lular, l'oxigen es combina amb els compostos orgànics dels aliments per produir diòxid de carboni, aigua i energia en forma d'ATP.

La concentració d'oxigen a l'aire és vital per a la vida. Un descens en la concentració d'oxigen pot tenir greus conseqüències per a la salut humana i animal, incloent-hi la hipòxia, que pot fer malbé el cervell i altres òrgans vitals.

Manteniment de la regulació interna dels organismes: homeòstasi

A més del seu paper en la respiració cel·lular, l'oxigen també és necessari per mantenir l'homeòstasi als organismes. L'homeòstasi és el procés pel qual els organismes mantenen un ambient intern estable i constant, malgrat les fluctuacions a l'ambient extern.

Per tant, ajuda a regular la temperatura corporal i és fonamental en la funció del sistema immunològic, ja que ajuda a combatre les infeccions ia eliminar les deixalles cel·lulars.

Processos de combustió i oxidació

L'oxigen també és important per a la majoria dels processos de combustió i oxidació a la Terra, incloent-hi la crema de combustibles fòssils, la formació d'ozó a l'atmosfera i l'oxidació dels minerals a l'escorça terrestre.

Autor:
Data de publicació: 27 d’abril de 2023
Última revisió: 27 d’abril de 2023