Instal·lació d'energia solar tèrmica

Planta d'energia solar
termoelèctrica

Aigua calenta sanitària (ACS)

Aigua calenta sanitària (ACS)

L'aigua calenta sanitària (ACS) és aigua destinada al consum humà (potable) que ha estat escalfada. S'utilitza per a usos sanitaris (banys, dutxes, etc.) i per a altres usos de neteja (fregar plats, rentadora, rentavaixelles, fregar el terra...).

Ús de l'energia solar tèrmica per a obtenir aigua calenta sanitària

Una de les possibles formar d'obtenir aigua calenta sanitària és utilitzant el Sol mitjançant una instal·lació d'energia solar tèrmica preparada per a tal fi.

L'obtenció d'aigua calenta sanitària és una de les aplicacions més utilitzades de l'energia solar tèrmica. També se l'anomena "aigua de mans".

Aspectes de l'energia solar a considerar en una instal·lació solar d'aigua calenta sanitària

La radiació solar rebuda en un lloc ve determinat per l'angle que formen els raigs solars respecte al terra. A l'estiu el Sol es troba més perpendicular respecte al terra que a l'hivern, de manera que a l'estiu rebem més radiació solar.

Angle de la radiació solar segons l'època de l'any Angle de la radiació solar segons l'època de l'any

 

L'energia necessària per a escalfar aigua fins a una determinada temperatura ve determinada, entre altres coses, per la temperatura de l'aigua abans d'escalfar-la. Per tant, durant l'hivern que l'aigua que ve de la xarxa en general està més freda es necessitarà més energia que durant l'estiu.

Instalacion solar d'energia tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària Les instal·lacions solars d'aigua calenta sanitària requereixen un acumulador d'aigua de manera que l'aigua que es va escalfant es vagi emmagatzemant en un dipòsit ben aïllat per quan s'utilitzi. Això és degut essencialment per dos motius: d'una banda la diferència de radiació solar rebuda durant les diferents hores del dia, per no parlar de la nul·la radiació solar que es rep durant la nit i, d'altra banda, perquè no utilitzarem l'aigua calenta sanitària de forma constant, és a dir, la major part del dia no necessitarem aigua però quan ens volguéssim dutxar necessitaríem escalfar molta aigua en molt poc temps.

Econòmicament no es pot pretendre dimensionar una instal·lació per obtenir tota l'aigua calenta sanitària que necessitem durant tot l'any ja que hauríem de sobredimensionarlo molt per poder obtenir una gran quantitat d' energia calorífica a l'hivern, aquesta energia ens sobraria a l'estiu, el que provocaria que l'aigua del dipòsit acumulador entrés en ebullició, generés vapor d'aigua i la pressió d'aquest vapor acabés rebentant el dipòsit.

Una solució seria llençar aigua calenta i afegir aigua freda però no seria raonable econòmicament ni mediambientalment.

Hi ha moltes normatives en diferents països en què es requereix que les instal·lacions d'energia solar tèrmica per a l'obtenció d'aigua calenta sanitària es dimensionin per a un consum raonable a l'estiu i que tinguin un sistema auxiliar de reescalfament quan el sistema no pugui arribar a la temperatura de l'aigua desitjada.

Instal·lacions solars d'aigua calenta sanitària

Hi ha dos tipus d'instal·lacions (o escalfadors):

  • Instal·lacions de circuit obert. L'aigua de consum passa directament pels col·lectors solars. Aquest sistema redueix costos i és més eficient (energèticament parlant), però presenta problemes en zones amb temperatures per sota del punt de congelació de l'aigua, així com en zones amb alta concentració de sals que acaben obstruint els conductes dels panells.
  • Instal·lacions de circuit tancat. Es distingeixen dos sistemes: flux per termosifó i flux forçat.

Els panells solars tèrmics tenen un molt baix impacte ambiental.

Instalacion solar d'energia tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària Instalacion solar d'energia tèrmica per a la producció d'aigua calenta sanitària

valoración: 3.3 - votos 8

Última revisió: 25 de agost de 2015