Menu

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Usos i aplicacions de l'energia solar tèrmica

Usos i aplicacions de l'energia solar tèrmica

Les principals aplicacions de l'energia solar tèrmica són les següents:

  • Generació d'electricitat mitjançant energies renovables.

  • Generació d'aigua calenta per a climatització piscines d'exterior o interior.

  • Calefacció per terra radiant o radiadors.

  • Producció d'aigua calenta sanitària (ACS). Aquests sistemes solars s'utilitzen per escalfar l'aigua d'ús domèstic per a la dutxa, fregar plats, rentar-se les mans, etc.

  • Fer funcionar aparells de refrigeració. L'energia solar tèrmica també pot utilitzar-se per a la refrigeració d'edificis (climatització) o en processos industrials (refrigeració).

  • Assecadors de productes agrícoles.

  • Ús industrial, per exemple, en forns solars.

  • Refrigeració per mitjà d'energia solar

  • Dessalinització mitjançant energia solar

L'energia solar tèrmica aprofita la radiació solar per obtenir calor. Normalment s'escalfa un líquid per poder transportar aquesta energia més fàcilment a el lloc on es requereixi el consum energètic.

Com es genera l'electricitat amb la solar tèrmica?

Per generar electricitat mitjançant captadors solars utilitza una tecnologia semblant a la de les centrals tèrmiques de carbó o nuclears. Aquestes centrals utilitzen combustible per generar vapor a molt alta temperatura. El vapor generat impulsa una turbina de vapor que està connectada a un generador elèctric mitjançant un eix.

Usos i aplicacions de l'energia solar tèrmicaD'aquesta manera s'aconsegueix convertir la radiació solar en energia tèrmica, posteriorment en energia mecànica i finalment, en energia elèctrica.

Per aconseguir tenir una temperatura prou grance es situen deferents miralls que redirigeixin la radiació solar en un mateix puto, que és on es genera el vapor.

Es tracta d'un sistema per generar electricitat alternatiu a l'energia solar fotovoltaica.

Què és l'aigua calenta sanitària?

L'aigua calenta sanitària (ACS) és l'aigua que, en un habitatge, fem servir per dutxar-nos. A causa de que no necessitem que aquesta aigua estigui excessivament calenta es pot escalfar fàcilment mitjançant col·lectors solars a la teulada.

El temps per escalfar un litre d'aigua és superior a el temps que es triga a consumir-lo a l'dutxar-nos, de manera que no es pot escalfar al mateix moment en què es necessita. Per solucionar aquest problema s'utilitzen sistemes d'emmagatzematge d'energia. Els acumuladors tèrmics són dipòsits en els quals s'emmagatzema l'aigua escalfada durant el dia.

En cases unifamiliars és molt habitual veure col·lectors solars. La funció d'aquests panells solars és la d'escalfar aigua calenta sanitària per a l'ús domèstic o per a la calefacció. Generalment són sistemes de suport però que permeten un considerable estalvi econòmic.

En què consisteix la calefacció per terra radiant?

El sistema de calefacció per terra radiant és un sistema mitjançant el qual per sota de terra d'un habitatge s'instal·la un circuit tancat de canonades. Per aquest circuit es fa circular aigua calenta a manera de calefacció.

Un altre avantatge d'aquest sistema és que a l'distribuir la temperatura d'una manera més uniforme no es requereix que el fluid tingui una temperatura tan elevada. Aquesta característica fa possible que l'energia solar tèrmica sigui una tecnologia gairebé perfecta per escalfar aquesta aigua.

El sistema per escalfar el circuit de calefacció és el mateix que en el cas de l'aigua calenta sanitària. Els mateixos col·lectors solars instal·lats a l'exterior de la casa permeten obtenir el màxim aprofitament de l'energia.

Autor:
Data de publicació: 29 d’agost de 2018
Última revisió: 27 d’agost de 2020