Menu

Instal·lació d'energia solar tèrmica

Quina és la rendibilitat de les plaques solars tèrmiques?

La rendibilitat de les plaques solars tèrmiques és la relació entre el cost de la inversió i lestalvi econòmic en energia.

Quina és la rendibilitat de les plaques solars tèrmiques?

La inversió inicial d'un sistema d'energia solar tèrmica serà més gran davant d'un sistema de subministrament energètic convencional.

D'altra banda, el cost de funcionament durant els més de 25 anys de vida de la instal·lació solar tèrmica serà irrellevant comparat amb el de la compra de combustible o energia elèctrica, reparacions, manteniment, etc. associat al sistema energètic convencional.

Un dels avantatges de l'energia solar és a la part econòmica. Tota l'energia obtinguda del Sol és energia que no caldrà produir mitjançant un altre combustible. La radiació solar és gratuïta. Per altra banda, el combustible de les altres energies convencionals té un cost.

Una instal·lació d'energia solar tèrmica s'acaba rendibilitzant al llarg dels anys. Lestalvi energètic es converteix en estalvi econòmic. Al cap dels anys, lestalvi econòmic ens permetrà amortitzar el cost de la instal·lació.

Aquesta amortització pot oscil·lar entre els 5 i els 12 anys. Aquesta variació depèn de:

 1. Grandària de la instal·lació.

 2. Ajuts obtinguts a fons perdut.

 3. Lloc on s'instal·li. D'això en depèn la quantitat de radiació solar rebuda.

 4. Necessitats més grans o menors de l'usuari.

En cas de col·locar aquestes instal·lacions solars tèrmiques en habitatges de nova construcció o rehabilitació, l'amortització es pot considerar instantània.

L'increment que representa el preu total de l'habitatge és molt petit. L'import que es paga per aquest cost més alt en un préstec hipotecari cada any és inferior a l'import en euros que suposa la menor despesa de gas o gasoil.

Avantatges de l'energia solar tèrmica

Destaquem els principals avantatges de l'energia solar tèrmica:

Avantatges econòmics

Per a unes mateixes necessitats, el sistema convencional necessitarà consumir menys combustible ( fonts d'energia no renovable). Aquesta reducció representarà una menor despesa anual.

L'energia solar és independent del combustible convencional. És compatible amb qualsevol sistema convencional i independent de la variació del preu de compra del combustible.

Avantatges mediambientals

La generació denergia amb sistemes convencionals posseeix uns costos ambientals molt importants que lenergia solar no té. Per exemple:

 • Emissions de CO 2

 • Canvi climàtic.

 • Efecte hivernacle.

 • Residus nuclears

 • Pluja àcida, etc.

Com a terme mitjà, un m 2 de captador solar tèrmic és capaç d'evitar cada any l'emissió a l'atmosfera d'una tona de CO 2 .

Fàcil manteniment

La vida útil de les instal·lacions solars tèrmiques és superior a 25 anys. El manteniment que requereix és de molta menor entitat que en el cas dels sistemes convencionals.

Desavantatges de l'energia solar tèrmica

Un dels inconvenients de la solar tèrmica és que cal el mateix sistema convencional que el que resultaria si no s'instal·lessin els captadors solars.

De vegades resulta problemàtic el muntatge en edificis existents com a conseqüència de la seva manca de previsió a nivell de projecte.

Resum

Una instal·lació solar tèrmica és rendible a partir dels 5 anys de la instal·lació. Per això cal calcular correctament el dimensionat.

Els principals factors a tenir en compte són:

 • Consum previst.

 • Disponibilitat solar. Hivern, estiu, horari solar, meteorologia, etc.

 • Cost de lelectricitat mitjançant sistemes convencionals.

Autor:

Data de publicació: 25 de maig de 2020
Última revisió: 25 de maig de 2020