Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Kits solars per a autoconsum - càlcul, components i exemples

Kits solars per a autoconsum - càlcul, components i exemples

Un kit solar d'autoconsum és un sistema fotovoltaic que s'instal·la en un habitatge o edifici per generar electricitat a partir de l'energia solar i utilitzar-lo directament al lloc on es produeix, en lloc d'enviar-lo a la xarxa elèctrica.

Aquest tipus d'instal·lació fotovoltaica sol constar de panells solars, un inversor solar i un sistema d'emmagatzematge d'energia, com ara bateries, per poder utilitzar l'energia generada durant les hores en què no hi ha sol.

L'objectiu principal d'un kit fotovoltaic d'autoconsum és reduir la dependència de la xarxa elèctrica convencional i estalviar a la factura elèctrica, ja que en utilitzar l'energia solar produïda es redueix els kwh/mes que cal comprar de la xarxa.

La implementació de sistemes d'autoconsum contribueix a la lluita contra el canvi climàtic, en reduir els nivells d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, alhora que promou l'ús d'energies netes i renovables.

Tipus i exemples de kits solars d'autoconsum

Hi ha diferents tipus de kits solars que s'adapten a les necessitats i característiques de cada instal·lació. Alguns dels tipus de kits solars més comuns són:

 • Kit solar per a habitatge: aquest tipus de kit solar (aïllat o no aïllat) és el més comú i està dissenyat per cobrir el consum elèctric d'un habitatge o una casa de camp. Aquests kits d'autoconsum es fan servir per reduir la factura de la llum en el cas o per proporcionar tot el consum mensual d'electricitat en cas d'un habitatge aïllat.

 • Kit solar per a caravana o autocaravana: Aquest tipus de kit solar està dissenyat per alimentar els electrodomèstics i equips electrònics d'una caravana o autocaravana, permetent gaudir de l'energia solar a qualsevol lloc. Inclou panells solars, un regulador de càrrega i una bateria per emmagatzemar lenergia generada.

 • Kit solar per a bombament d'aigua: Aquest tipus de kit d'autoconsum està concebut per al bombament d'aigua a zones rurals o aïllades, on no arriba la xarxa elèctrica convencional. Inclou panells solars, un controlador de càrrega i un motor de bombament.

 • Kit solar per a il·luminació pública: Aquest tipus de kit solar està dissenyat per a la il·luminació de carrers i espais públics a zones aïllades o rurals. Inclou panells solars, una bateria, un controlador de càrrega i una lluminària LED.

Components d´un kit solar

Un kit solar pot estar compost per diversos elements que treballen junts per generar electricitat a partir de l'energia solar i utilitzar-la a la instal·lació on s'ha muntat el kit. Aquests elements poden incloure:

 1. Plaques solars: Són els encarregats de capturar lenergia solar i transformar-la en energia elèctrica. Els panells solars estan compostos per cèl·lules fotovoltaiques i poden ser de diferents mides i tecnologies.

 2. Regulador de càrrega: El regulador de càrrega és el dispositiu encarregat de protegir les bateries de sobrecàrregues i descàrregues profundes. També regula el voltatge i el corrent que arriba a les bateries per prolongar-ne la vida útil.

 3. Inversor: L'inversor és el dispositiu que converteix l'energia elèctrica generada pels panells solars i emmagatzemada a les bateries en energia elèctrica utilitzable pels aparells elèctrics que es troben a la instal·lació.

 4. Bateries: Les bateries són dispositius que permeten guardar lenergia produïda pels panells solars per ser utilitzada quan sigui necessari. Poden ser de diferents tipus, com de plom-àcid, bateria de liti, de níquel-cadmi o la bateria de gel.

 5. Estructura de muntatge: L'estructura de muntatge és la que sosté i subjecta els panells solars al seu lloc. Pot ser fixa o mòbil, depenent de les necessitats de la instal·lació.

 6. Cablejat i accessoris: El cablejat i els accessoris són els elements que connecten i asseguren els diferents components del kit solar.

Aquests són els elements bàsics que componen un kit solar, encara que hi poden haver altres elements opcionals o addicionals, com ara sensors de llum, sistemes de monitorització, sistemes de seguiment solar, etc.

Kit solar d'autoconsum per a habitatge aïllat

Un equip solar d'autoconsum per a un habitatge aïllat ha d'estar dissenyat per cobrir totes les necessitats energètiques de l'habitatge, ja que no hi ha accés a la xarxa elèctrica convencional. Alguns dels elements que cal considerar en seleccionar un kit solar per a un habitatge aïllat són:

 1. Panells solars: Cal triar panells solars amb una potència adequada per cobrir el consum elèctric de l'habitatge. A més, és important considerar la ubicació geogràfica i les condicions climàtiques de la zona per determinar el nombre de panells necessaris i la seva orientació.

 2. Inversor: L'inversor ha de tenir la capacitat adequada per gestionar la càrrega elèctrica de l'habitatge. És important triar un inversor que sigui compatible amb els panells solars seleccionats.

 3. Bateries: És essencial incloure un sistema demmagatzematge denergia en un kit solar per a un habitatge aïllat. Les bateries han de tenir la capacitat adequada per emmagatzemar prou energia per cobrir el consum elèctric durant la nit o en dies ennuvolats.

 4. Regulador de càrrega: El regulador de càrrega és important per protegir les bateries de sobrecàrregues i descàrregues profundes.

 5. Estructura de muntatge: És important seleccionar una estructura de muntatge adequada per als panells solars, que sigui resistent i estigui dissenyada per suportar les condicions climàtiques de la zona.

 6. Cablejat i accessoris: El cablejat i els accessoris han de ser d'alta qualitat i adequats per al tipus de kit solar seleccionat.

Com calculeu un kit solar d'autoconsum?

El càlcul d'un kit solar d'autoconsum dependrà del consum elèctric diari de l'habitatge i la ubicació geogràfica del mateix. Per fer un càlcul bàsic es poden seguir els passos següents:

 1. Determinar el consum elèctric diari: Per fer-ho, cal fer una llista de tots els electrodomèstics i equips elèctrics que es fan servir diàriament a l'habitatge i el seu consum en watts (W). Després, cal multiplicar el consum a W per les hores d'ús diari de cada electrodomèstic i equip elèctric, i sumar-ne els resultats. El total resultant serà el consum elèctric diari de l'habitatge en watts-hora (Wh).

 2. Triar els panells solars: Per calcular el nombre de panells solars necessaris cal conèixer la potència nominal del panell en watts-pic (Wp) i la ubicació geogràfica de l'habitatge. Per obtenir la quantitat d'energia generada diàriament pels panells solars, cal multiplicar la potència nominal del panell pel nombre d'hores equivalents de sol (es pot obtenir d'una taula d'insolació de la zona). Després, cal dividir el consum elèctric diari de l'habitatge a Wh per la quantitat d'energia generada diàriament pels panells solars a Wh. El resultat serà el nombre mínim de panells solars necessaris per cobrir el consum elèctric diari de la vivenda.

 3. Triar les bateries: Les bateries són necessàries per emmagatzemar l'energia generada pels panells solars i poder-la utilitzar durant la nit o en dies ennuvolats. Per calcular la capacitat de les bateries cal multiplicar el consum elèctric diari de l'habitatge a Wh pel nombre de dies d'autonomia desitjats i pel factor de profunditat de descàrrega (generalment 0,5). El resultat serà la capacitat total de les bateries necessàries a Wh.

 4. Triar linversor i el regulador de càrrega: Linversor ha de tenir la capacitat adequada per manejar la càrrega elèctrica de lhabitatge i estar en línia amb la capacitat dels panells solars seleccionats. El regulador de càrrega ha de ser compatible amb el sistema de bateries seleccionat i protegir-les de sobrecàrregues i descàrregues profundes.

És important tenir en compte que aquests càlculs són una guia general i que poden haver-hi altres factors a considerar segons la ubicació geogràfica, les condicions climàtiques i les necessitats específiques de cada habitatge. És recomanable comptar amb l'assessoria d'un professional per assegurar-ne un càlcul precís i una instal·lació segura i eficient.

Autor:
Data de publicació: 7 d’abril de 2023
Última revisió: 8 d’abril de 2023