Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Quines són les aplicacions de l'energia solar fotovoltaica?

Els principals usos de l'energia solar fotovoltaica són els següents:

Quines són les aplicacions de l'energia solar fotovoltaica?
  • Generar electricitat per vendre-la a la xarxa elèctrica.
  • Sistemes autònoms d'Il·luminació.
  • Senyalització mitjançant energia fotovoltaica, per exemple en fars.
  • Electrificació rural, pobles allunyats de les principals xarxes elèctriques.
  • Sistemes fotovoltaics relacionats amb les telecomunicacions, repetidors, etc.
  • Explotacions agrícoles i ramaderes

Com veiem, les aplicacions de l'energia solar fotovoltaica són moltes i molt variades. En aquest camp, s'inclouen des de grans plantes de generació d'electricitat mitjançant panells fotovoltaics, fins a les petites calculadores solars.

Una primera forma de classificar les aplicacions de l'energia solar fotovoltaica és distingir les aplicacions connectades a la xarxa elèctrica i les instal·lacions aïllades.

L'ús de panells fotovoltaics en edificis aïllats és molt útil ja que la inversió necessària per a col·locar unes plaques solars a la coberta d'una granja, un xalet a la muntanya o en un hotel en un paratge apartat, és molt menor que la que costaria portar allà la xarxa elèctrica. En aquest cas, compta amb l'avantatge de ser una energia renovable i, per tant, no requereix de subministrament de combustible.

Quins usos té l'energia fotovoltaiques en sistemes connectats a la xarxa elèctrica?

Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa són una de les últimes aplicacions i més noves dels sistemes fotovoltaics. Aquesta aplicació consisteix en la instal·lació de panells fotovoltaics i un inversor capaç de transformar l'energia que subministren els panells solars fotovoltaics i injectar a la xarxa elèctrica.

L'inversor en aquest tipus d'instal·lació és el nucli central. L'inversor ha de disposar de certes proteccions, davant de situacions que es poden donar a la xarxa elèctrica (per exemple, desfasament a la xarxa, tall a la xarxa, tensió fora de rang).

El cost per kWh generat sol ser més gran que l'energia generada mitjançant altres sistemes de generació d'energia. Per aquest motiu, per aconseguir la viabilitat econòmica d'aquests sistemes, el país ha de disposar d'una normativa legal i unes línies d'ajudes econòmiques, que compensin el major cost per kWh generat.

Dins de les instal·lacions d'energia solar connectats a la xarxa, incloem les grans instal·lacions solars. Es tracta de grans extensions de terreny amb una gran quantitat de panells fotovoltaics amb l'objectiu de generar grans quantitats d'energia elèctrica.

Els panells fotovoltaics generen electricitat en corrent contínua a partir de la radiació solar. No obstant això, en instal·lacions solars connectades a la xarxa, aquesta energia elèctrica ha de ser passada a corrent altern.

Quins són els principals usos en sistemes aïllats?

En els sistemes aïllats, és a dir, en sistemes que no estan connectats a la xarxa elèctrica la diversitat d'aplicacions de l'energia fotovoltaica és gairebé infinita. Així i tot, destaquem uns quants exemples:

Sistemes fotovoltaics per a la il·luminació

Il·luminació pública mitjançant energia fotovoltaicaL'enllumenat públic, mitjançant sistemes fotovoltaics es presenta com una de les solucions més econòmiques, per il·luminar les entrades als pobles, creus de carreteres, àrees de descans, etc.

Aquest tipus d'aplicacions fotovoltaiques també es poden trobar en cartells publicitaris, parades d'autobús, fanals d'enllumenat públic i il·luminació de túnels entre d'altres exemples.

Senyalització mitjançant energia fotovoltaica

L'energia solar fotovoltaica permet l'automatització de fars.

Per a l'ús aeri, s'estan utilitzant panells per a alimentació de balises i cartells de senyalització a les pistes.

Fars i boies d'ús marítim.

Una altra gran aplicació és la senyalització de rotondes, corbes, senyals de trànsit, obstacles, etc. mitjançant leds d'alta lluminositat. El baix consum dels leds permet realitzar una instal·lació fotovoltaica de mida petita en aquests sistemes.

En aquest sentit, també trobem exemples en indicadors d'hora i temperatura en vies públiques, en passos a nivell de ferrocarrils o en plataformes petrolíferes.

Una altra gran aplicació, que s'ha sumat recentment amb molta importància en la seguretat viària, és la senyalització de rotondes, corbes, senyals de trànsit, obstacles, etc. mitjançant leds d'alta lluminositat, que pel seu baix consum permet realitzar una instal·lació fotovoltaica de mida petita.

Sistemes fotovoltaics relacionats amb les telecomunicacions

En el camp de les telecomunicacions l'energia solar fotovoltaica s'utilitza en els camps de la telefonia mòbil, en repetidors de ràdio i televisió. A la carretera, els pals de SOS s'alimenten mitjançant aquest tipus d'energia renovable ja que estalvia la feina de fer-los arribar cables de corrent de xarxa.

Els radars, la radiotelefonia en general i per a militars o llocs de vigilància forestal, la telefonia rural per satèl·lit, són altres exemples en què s'utilitza l'energia solar per funcionar.

Electrificació rural fotovoltaica

L'electrificació rural actualment disposa de totes les comoditats que es puguin tenir en un sistema d'electrificació convencional. Aquesta paritat es deu a la incorporació de nous inversors d'ona sinusoïdal. Aquest sistema permet la utilització de qualsevol electrodomèstic.

Una de les aplicacions més importants actualment és l'electrificació de petits nuclis rurals amb un sistema centralitzat.

Per gestionar l'energia, s'instal·la a cadascuna de les vivendes un equip electrònic limitador d'energia, programat per poder subministrar diàriament una energia a l'usuari, ara bé, l'equip ha de ser prou intel·ligent, com per poder augmentar l'energia assignada, si l'estat de la bateria és bo, o el contrari si és dolent.

El segon gran inconvenient, la potència de l'inversor i el seu rendiment enfront de petites càrregues, s'ha solucionat amb la instal·lació de diversos inversors en paral·lel.

Aplicacions de l'energia solar fotovoltaica a explotacions agrícoles i ramaderes

Reg mitjançant energia solar fotovoltaicaEn les aplicacions ramaderes l'energia solar fotovoltaica s'utilitza per alimentar bombes per proporcionar aigua als abeuradors de bestiar.

L'energia fotoelèctrica s'aprofita també a les granges. Sovint les granges es troben allunyades de les línies de distribució elèctrica. Els panells fotovoltaics permeten en aquests casos electrificar les granges (il·luminació motors, esquiladores, etc.).

En determinades explotacions ramaderes, s'utilitza energia fotovoltaica per alimentar els sistemes de munyiment i la refrigeració de llet. Fins i tot, aquests sistemes resulten pràctics per a l'electrificació de tanques.

Una de les aplicacions amb més importància en l'agricultura són els bombaments d'aigua d'accionament directe. D'aquesta aplicació destaca la seva senzillesa d'instal·lació, el seu nul manteniment i la seva total automatització. Aquests sistemes estan compostos per un camp de panells fotovoltaics, un equip electrònic i tot el sistema de controls i sensors del ombament.

Una altra aplicació a destacar en l'agricultura, ha estat l'electrificació de controls de reg i electrovàlvules. Aquesta electrificació ha permès una millor distribució i estalvi de l'aigua, fonamentalment sistemes basats en el reg per degoteig o baixa pressió.

Autor:

Data de publicació: 9 de juny de 2017
Última revisió: 28 de març de 2020