Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Parts i elements d'una instal·lació solar fotovoltaica

Parts i elements d'una instal·lació solar fotovoltaica

Una instal·lació solar fotovoltaica és un conjunt d'elements que tenen el propòsit de produir electricitat a partir de l'energia solar. És un tipus denergia renovable que capta la radiació solar a través de plaques fotovoltaiques.

Les diferents parts d'un sistema fotovoltaic varia lleugerament segons si són instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa o són sistemes aïllats.

A les instal·lacions aïllades, es pot emmagatzemar l'energia generada utilitzant bateries solars i reguladors de càrrega. En el cas de les instal·lacions connectades a la xarxa, l'electricitat generada se subministra a la xarxa elèctrica general per distribuir-la.

Els elements principals d'una instal·lació solar fotovoltaica són:

1. Panells solars fotovoltaics

El panell solar fotovoltaic és l‟element captador de la radiació solar il‟encarregat de transformar l‟energia solar en electricitat mitjançant l‟efecte fotovoltaic. Aquest tipus de plaques solars estan compostes d'uns petits elements anomenats cèl·lules fotovoltaiques.

Parts i elements d'una instal·lació solar fotovoltaicaLa cèl·lula fotovoltaica és la part del panell fotovoltaic encarregada de transformar la radiació solar en energia elèctrica gràcies a l'efecte fotovoltaic. El resultat és un corrent elèctric en corrent continu.

Les cèl·lules fotovoltaiques estan encapsulades en dues capes entre una làmina frontal de vidre i una capa posterior d'un polímer termoplàstic o una altra làmina de vidre. La làmina de vidre s'utilitza quan es vol obtenir mòduls amb algun grau de transparència. 

Aquest conjunt d'elements s'emmarca habitualment en una estructura d'alumini anoditzat per augmentar la resistència i facilitar l'ancoratge del mòdul fotovoltaic.

Les cèl·lules fotovoltaiques més habituals són de silici, i es pot dividir en tres subcategories:

  • Les cèl·lules fotovoltaiques de silici monocristal·lí.

  • Les cèl·lules fotovoltaiques de silici policristal·lí, amb un rendiment més elevat.

  • Les cèl·lules de silici amorf són les menys eficients però menys costoses.

2. Inversors de corrent

L'inversor és un aparell electrònic encarregat de convertir el corrent generat al panell fotovoltaic de manera que sigui òptim per al subministrament elèctric. Un inversor converteix el corrent continu generat en corrent altern.

El panell solar fotovoltaic dʻaquest tipus dʻinstal·lació proporciona electricitat en forma de corrent continu. Aquest corrent es pot transformar en corrent altern mitjançant l'inversor de corrent i injectar a la xarxa elèctrica o bé a la xarxa interior.

El procés, simplificat, seria el següent:

  1. L'energia es genera a baixes tensions (380-800 V) i en corrent continu.

  2. Es transforma amb un inversor de corrent en corrent altern.

  3. A plantes de potència elèctrica inferior a 100 kW s'injecta l'energia directament a la xarxa de distribució en baixa tensió. I per a potències superiors als 100 kW s'utilitza un transformador per elevar l'energia a mitja tensió i s'injecta a les xarxes de transport.

3. Seguidors solars

Els seguidors solars són uns mecanismes que van orientant la posició dels panells fotovoltaics depenent de la posició del Sol per augmentar-ne el rendiment. La seva utilització és força habitual en la producció d'energia solar.

Parts i elements d'una instal·lació solar fotovoltaicaEls seguidors solars permeten augmentar en gran mesura la producció solar, al voltant del 30% per als primers i un 6% addicional per als segons, a llocs d'elevada radiació directa.

Hi ha seguidors solars de diversos tipus:

  • Seguidors solars en dos eixos: la superfície del panell fotovoltaic es manté sempre perpendicular al Sol.

  • Seguidors solars en un eix polar: la superfície del panell solar gira sobre un eix orientat al sud i inclinat un angle igual a la latitud.

  • Seguidors solars en un eix azimutal: la superfície gira sobre un eix vertical, l'angle de la superfície és constant i igual a la latitud.

  • Seguidors solars en un eix horitzontal: la superfície gira en un eix horitzontal i orientat en adreça nord-sud.

4. Cablejat elèctric

El cablejat elèctric és l'element que transporta l'energia elèctrica des de la seva generació, per a la distribució i el transport posteriors. El seu dimensionament és determinat pel criteri més restrictiu entre la màxima diferència de potencial i la intensitat màxima admissible.

Òbviament, el dimensionament del cablejat elèctric és molt més gran en el cas de les instal·lacions solars connectades a la xarxa. En el cas de les instal·lacions aïllades només cal traslladar l'energia elèctrica de forma local, generalment a les bateries elèctriques.

5. Bateries i reguladors de càrrega

En el cas d'instal·lacions solars autònomes cal utilitzar bateries per poder emmagatzemar l'energia elèctrica generada. Per al correcte funcionament d'aquests elements també cal un regulador de càrrega per garantir un ompliment òptim de les bateries i allargar així la vida útil de les bateries.

Autor:

Data de publicació: 7 de abril de 2016
Última revisió: 12 de març de 2022