Menu

Panells d'energia
solar fotovoltaica

Planta fotovoltaica

Planta fotovoltaica

Una planta fotovoltaica o central fotovoltaica és un conjunt d'instal·lacions destinades al subministrament d'energia elèctrica a la xarxa mitjançant l'ús de sistemes fotovoltaics a gran escala. La funció de la central fotovoltaica és captar i transformar la radiació solar en electricitat.

Una central fotovoltaica és una central elèctrica composta bàsicament per mòduls fotovoltaics i un inversor. Els panells fotovoltaics són els encarregats de transformar la radiació solar, en energia elèctrica de corrent continu. L' inversor és l'equip electrònic que té per funció, convertir l'energia de corrent continu produïda pels mòduls fotovoltaics, en energia de corrent altern de característiques similars a les de la xarxa elèctrica.

La instal·lació solar funciona com una petita central de producció d'electricitat, que mitjançant l' inversor, injecta l'energia produïda a la xarxa de distribució elèctrica.

Aquest funcionament comporta una avantatges molt importants: un millor rendiment de la instal·lació. L'energia produïda no s'aprofita directament sinó que s'injecta a la xarxa i pot ser utilitzada per qualsevol abonat del sistema elèctric. D'aquesta manera, això permet que tota l'energia generada pels mòduls solars s'utilitzi, fins i tot en dies festius o èpoques de vacances on el consum propi pot ser pràcticament nul.

Components d'una central fotovoltaica

Una central fotovoltaica està composta per diferents components, dels quals citem els principals:

  • Cèl·lules fotovoltaiques. Generalment compostes de silici. Les cèl·lules fotoelèctriques són les encarregades de captar l'energia solar i transformar-la en electricitat mitjançant l'efecte fotovoltaic.
  • Torre meteorològica. És el lloc on s'analitzen les diferents condicions meteorològiques per determinar la radiació solar que s'està rebent o es preveu rebre.
  • Armari de corrent continu. Rep l' electricitat generada per les cèl·lules fotovoltaiques.
  • Inversor. Converteix el corrent continu a corrent altern.
  • Armari de corrent altern. Rep l' electricitat que l' inversor ha transformat en corrent altern.
  • Centre de transformació. Lloc on l'energia s'adapta a les condicions d'intensitat i voltatge aptes per a ser transportada.
  • Línies de transport. Es tracta de les línies que permeten transportar l'energia elèctrica fins als centres de consum.
  • Sala de control. Lloc on es supervisa el funcionament de tots els elements de la central fotovoltaica.

Funcionament d'una central fotovoltaica

central fotovoltaica

El funcionament de tots els equips de la central es supervisa des de la sala de control. A la sala de control es rep informació dels diferents sistemes de la instal·lació: torre meteorològica, inversor, armaris de corrent continu i altern, centre de transformació, etc.

Generació d' electricitat mitjançant els panells fotovoltaics

El conjunt de les cèl·lules fotovoltaiques, agrupades en plaques fotovoltaiques, és l'element bàsic d'una central fotovoltaica. Les cèl·lules foteléctricas són les encarregades de captar la radiació del Sol i transformar-la en energia elèctrica. Aquestes cèl·lules fotovoltaiques solen estar compostes de silici, que és un material semiconductor que facilita l'efecte fotoelèctric. Aquestes cèl·lules són les encarregades de generar una un corrent continu d'electrons que posteriorment es transformarà en corrent altern.

Les cèl·lules fotovoltaiques estan integrades en mòduls i després, amb aquests mòduls, es formen els panells fotovoltaics.

Un element fonamental per a una central fotovoltaica és la meteorologia (radiació, humitat, temperatura ...). Depenent de la situació meteorològica de cada moment la radiació solar que rebran les cèl·lules fotovoltaiques serà variable. Per aquest motiu es construeix una torre meteorològica a la central per poder controlar i analitzar les diferents condicions climatològiques.

Transformació de corrent continu a corrent altern

Els panells fotovoltaics generen corrent continu, però com l'energia elèctrica que circula per la xarxa de transport ho fa en forma de corrent altern. Per aquest motiu, el corrent continu ha de ser transformada a corrent altern.

En primer lloc, el corrent continu dels panells solars és conduïda a un armari de corrent continu. En aquest armari el corrent es transforma en corrent altern per mitjà d'un inversor. Seguidament, es transporta el corrent a un armari de corrent altern.

Transport i subministrament d'electricitat

El corrent que arriba a l'armari de corrent altern no està en condicions per a ser subministrada a la xarxa. Per aquest motiu, l'energia elèctrica produïda passa per un centre de transformació on s'adapta a les condicions d'intensitat i tensió de les línies de transport per a la seva utilització en els centres de consum.

valoración: 3.3 - votos 14

Última revisió: 13 de abril de 2017