Menu

Geometria

Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Les figures geomètriques planes són espais delimitats per superfícies planes. Aquests elements estan compostos per línies rectes i corbes connectades entre si. Els polígons són  superfícies delimitades per línies rectes.

Els cossos geomètrics són les figures representades en un espai tridimensional. Els cossos 3d ocupen un volum a l'espai.

La branca de les matemàtiques que estudia les formes geomètriques és la geometria.

Figures geomètriques amb nom

A continuació presentem una llista de les principals figures geomètriques regulars amb nom:

Cercle

El cercle està format per un únic segment circular. Es tracta d'un sector circular on els extrems estan connectats entre si. A més, tots els punts d'aquesta línia corba són a la mateixa distància d'un punt central.

Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

El·lipse

L'el·lipse és una figura geomètrica formada per una línia corba amb centres anomenats focus. La característica principal de l'el·lipse és que la suma de la distància d'un punt a un dels focus amb la distància del mateix punt a un altre dels focus sempre és constant.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Triangle

El triangle és el polígon més simple que es pot representar. Està formada per tres costats, tres vèrtexs i tres angles.

Depenent de com són els seus angles hi ha tres tipus de triangles: equilàter, isòsceles i escalè.

  • Triangle equilàter: Té els tres costats iguals.

  • Triangle isòsceles: Només té dos costats iguals.

  • Triangle escalè: Els tres costats del triangle són diferents.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Quadrat

El quadrat és un quadrilàter, és a dir, una figura formada per quatre costats. Tots els costats tenen la mateixa longitud i cadascun forma un angle de 90 graus amb què comparteix vèrtex.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Rectangle

El rectangle és una forma geomètrica formada per quatre arestes. Els costats són iguals dos a dos: els costats de la mateixa longitud són paral·lels. Com el quadrat, l'angle que formen les arestes que es toquen és de 90 graus.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Rombe

Un rombe és un quadrilàter en què els quatre costats són iguals i els angles són iguals dos a dos.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Romboide

Un romboide és un quadrilàter en què els costats són iguals dos a dos i els angles també són iguals dos a dos.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Trapezi

Trapezi és un polígon amb quatre costats dels quals dos dels costats oposats són paral·lels.


 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Trapezoide

Trapezoide és un polígon quadrilàter en què cap dels costats oposats són paral·lels.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Pentàgon

Un pentàgon és un polígon amb cinc cantons. Un pentàgon regular és un pentàgon on tots els costats i angles són iguals.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Hexàgon

Un pentàgon és un polígon amb sis costats, angles i vèrtexs.

 Figures geomètriques amb nom, imatges i característiques

Què són les figures corbes?

Les figures geomètriques corbes són les figures que es poden representar en una superfície plana on almenys un dels seus costats és una línia corba.

A la llista de figures anterior les figures corbes són el cercle i l'el·lipse. En tots dos casos es tracta de línies corbes tancades.

Què són els quadrilàters?

Un quadrilàter és una figura plana, un polígon amb quatre cantons i quatre costats. La suma dels angles de cada quadrilàter és igual a 360°.

A la llista de formes geomètriques anterior el quadrat, el rectangle, el rombe, el romboide, el trapezi i el trapezoide són exemples de quadrilàters.

Paral·lelograms

Un cas particular dels quadrilàters són els paral·lelograms:

Un paral·lelogram és una figura plana formada per la intersecció de dos parells de línies paral·leles. Els costats oposats d'aquestes figures geomètriques són paral·lels de dos en dos, és a dir, dues de les arestes són paral·leles i les altres dues també ho són entre elles. De la llista anterior el quadrat, el rombe, el rectangle, i el romboide són exemples de paral·lelograms.

Autor:
Data de publicació: 26 de gener de 2022
Última revisió: 26 de gener de 2022